راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

معنی حقوقی کلمات ( ب )

معنی حقوقی کلمات ( ب )

بائر زمینى که مالک دارد و براى مدت نا‌معلومى درآن کشت وکاری نشود. رک. اراضى بائر و بایر بائر بلامالک رک. اراضى متروکه مکرر- باجگاه مراتعى که ازآن حق علفچر گیرند وچون در اغلب این مراتع…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( ب )

بائر زمینى که مالک دارد و براى مدت نا‌معلومى درآن کشت وکاری نشود. رک. اراضى بائر و بایر بائر بلامالک رک. اراضى متروکه مکرر- باجگاه مراتعى که ازآن حق علفچر گیرند وچون در اغلب این مراتع…
ادامه مطلب ...