راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان …………………… فرزند …………. به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… کدملی ……………… متولد …………… ساکن ……………………………………………… تلفن ………………….. راسا یا با
ادامه مطلب ...

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین – قولنامه خودرو)

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین - قولنامه خودرو) ماده ۱: طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده/فروشندگان… فرزند… به شماره شناسنامه…صادره از…کدملی… متولد… ساکن… تلفن… ۱-۲ -
ادامه مطلب ...