راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

وکالت

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه واگذاری و…
ادامه مطلب ...

قانون ثبت اسناد و املاک – قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات یا شركت های دولتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسكن به شركت…
ادامه مطلب ...

معنی حقوق کلمات ( و )

وابستگان دادگسترى کسا نیکه شغل آ نان فر ا هم آوردن تسهیلات و معاونت متصدیان دادگاه و دادسرا (دراجراء وظیفه آنان) و معاونت اصحاب دعوى در دعاوى ووصول و ایصال محکومبه است، خواه مستخدم دولت…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( ن )

نائب در معانى ذیل بکار رفته است: الف- کسیکه در امر مخصوصی ازطرف شخصى که واجد صلاحیت است به اواختیار خاصی داده می یشود ما نند وکیل که درحدود وکالت، اختیار خاصى دارد. (رک. نیابت) کلمه…
ادامه مطلب ...