تبدیل مهریه به وجه نقد

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقتبدیل مهریه به وجه نقد
زهره asked 1 ماه ago

آیا مهریه ای که مثلا گل رز ذکر شده قابل تبدیل به وجه نقد می باشد؟

1 Answers
احسان سعیدی answered 1 ماه ago

خیر علی الاصول باید همان مال یعنی گل رز داده شود مگر اینکه هر دو طرفین به گونه ی دیگری تراضی کنند.
با عنایت یه توضیح فوق بدیهی است که شوهر میتواند از پرداخت وجه نقد بابت مهریه خودداری کند و این حق قانونی اوست و این درحالیست که بسیاری از خانم ها به اشتباه گمان می کنند می شود شوهر به قیمت گل ها بابت مهریه محکوم گردد.