شکایت کارگر از کارفرما بدون مشخص شدن هویت

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتشکایت کارگر از کارفرما بدون مشخص شدن هویت
محسن asked 1 ماه ago

کارگری که از حداقل حقوق برخوردار نیست، چگونه باید پیگیری کند تا برای او دردسر نشود؟

1 Answers
احسان سعیدی answered 1 ماه ago

بازرسی اداره کار اعلام کرده کارگرانی که حقوق کمتر و یا هر مشکلی در حوزه روابط کار داشته باشند، می توانند در سامانه روابط کار به صورت شخصی، بدون اینکه اسم کارگر برده شود، مشکل را اعلام کنند تا بازرسی برای حل آن ورود کند.