راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی

خبر مورخ ۲۴ فروردین

دولت آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد

دولت در ادامه بررسی و تصویب آیین نامه های تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون مذکور درخصوص «نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی» را تصویب کرد.

ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه های اجرایی، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده است.

بر اساس بند »الف« تبصره ۱۹ قانون ‌بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:

الف- ‌به منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه‌ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه‌ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهمنامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش‌گیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.