راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ابطال مصوبه پرداخت فوق‌‏العاده محرومیت از مطب

ابطال مصوبه پرداخت فوق‌‏العاده محرومیت از مطب به دکترها در رشته‏‌هاى گروه پزشکى (پزشکى، دندانپزشکى، دامپزشکى، داروسازى، علوم آزمایشگاهى) و پیراپزشکى و بهداشتى

تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۳۵۵

کلاسه پرونده: ۸۲

مرجع رسیدگى: هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى.

شاکى: معاون امور اقتصادى و زیر بنائى سازمان بازرسى کل کشور.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‏نامه شماره ۱۱۴۱۱/ ت ۵۰۳ هـ مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران.

مقدمه: معاون امور اقتصادى و زیربنائى سازمان بازرسى کل کشور طى نامه شماره ۲۵۱۴۳/۴/۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ تصویر گزارش گروه بازرسى امور مدیریت و برنامه‏ریزى سازمان بازرسى کل کشور را در خصوص مصوبه شماره ۱۱۴۱۱/ت/۳۰۵/ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت دولت ارسال داشته‏اند. در این گزارش آمده است، هیأت وزیران به موب تصویب‏نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۳۰۵ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ با استناد به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت یک ماده حقوق و فوق‏العاده شغل به عنوان فوق‏العاده حق محرومیت از مطب به کلیه دارندگان مدرک دکترى در رشته‏هاى گروه پزشکى، پیراپزشکى و بهداشتى که در دستگاههاى مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اینکه قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ با جامعیت و قاطعیت کامل حاکم بوده و در زمره قوانین مغایر با قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز نبوده است. فلذا تصویب‏نامه مزبور موجبات دریافت مضاعف فوق‏العاده حق محرومیت از مطب را براى مشمولین شاغل در دستگاههاى نظام هماهنگ پرداخت در یک مقطع زمانى و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است. پیشنهاد مى‏گردد نسخه‏اى از گزارش به دیوان عدالت ادارى ارسال تا نسبت به بررسى موضوع و صدور حکم ابطال مصوبه هیأت دولت که موازى قانون یاد شده تصویب شده و واجد ایرادها و ابهامهاى فراوان «از جمله اینکه مشخص ننموده آیا یک ماه حقوق و فوق‏العاده شغل بایستى در هر ماه پرداخت گردد یا پرداخت آن فقط براى یک بار در هر سال یا سال تصویب مصوبه یا … مدنظر بوده است؟ و همچنین مشخص نشده پرداخت مذکور به کدام شاغلین (رسمى یا غیررسمى یا هر دو، پاره وقت یا تمام وقت) بایستى انجام شود و هکذا اشتغال در رشته پزشکى یا داشتن پروانه یا نداشتن آن و… نیز جزء شرایط لحاظ نشده است » مى‏باشد اقدام مقتضى معمول فرمایند.

معاون دفتر امور حقوقى دولت در پاسخ به شکایت مذکور طى نامه شماره ۲۰۴۴۱ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۵۵۱۱۵/۱۶۰۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى قبل از تاریخ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسیده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر مى‏دارد « به دولت اجازه داده مى‏شود و در اجراى نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههاى مشمول مقررات خاص و جذب و نگهدارى نیروهاى مناسب براى مشاغل تخصصى و مدیریتى در موادى که در این قانون پیش‏بینى نشده است فوق‏العاده‏هاى خاص وضع نماید.» برقرارى هر گونه فوق‏العاده خاص جهت مستخدمین دستگاههاى دولتى منوط به تصویب هیأت وزیران مى‏باشند لذا حسب تصمیم مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران مقرر گردید شوراى حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوق‏العاده حق محرومیت از مطب و فوق‏العاده کار با اشعه تصمیم مقضتى اتخاذ کند که براساس تصمیم شوراى حقوق و دستمزد مقرر شد فوق‏العاده حق محرومیت از مطب به میزانى که در پایان سال ۱۳۶۹ به مستخدمین ذینفع پرداخت مى‏شده مطابق قانون مربوط کماکان به آنان پرداخت گردد تا هیأت وزیران بر اساس ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نسبت به تعیین میزان فوق‏العاده مذکور بر مبناء حقوق و فوق‏العاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نماید. متعاقباً پس از ارائه طرح تصویب‏نامه پیشنهادى از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و انجام بررسیهاى لازم توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تصویب‏نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۰۳/ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ صرفاً به منظور تعیین میزان فوق‏العاده محرومیت از مطب به تصویب هیأت وزیران رسید. از آنجا که فوق‏العاده محرومیت از مطب از سال ۱۳۶۶ تا تاریخ تصویب تصویب‏نامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب پرداخت گردیده بنابراین سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون نقض نگردیده است کماکان لازم‏الاجراء بوده و تصویب‏نامه مورد اشاره صرفاً براى تعیین میزان جدید فوق‏العاده محرومیت از مطب قابل پرداخت به مستخدمین به تصویب رسیده است و مجوز جدیدى جهت پرداخت حق محرومیت از مطب به طور مضاعف نمى‏باشد. علیهذا اقدام دستگاههاى دولتى که فوق‏العاده مذکور را به طور مضاعف پرداخت نموده‏اند منطبق بر قوانین و مقررات مربوط نبوده و مى‏بایست نسبت به کان لم یکن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصویب‏نامه مورد بحث توجهى ندارد و ضرورى است اعمال خلاف دستگاههاى دولتى (در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد.

هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى در تاریخ فوق با حضور رؤساى شعب بدوى و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسى و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى‏نماید.

رأى هیات عمومى

قانونگذار به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ پرداخت فوق‏العاده محرومیت از مطب را به دارندگان مدرک دکترى در رشته‏هاى گروه پزشکى (پزشکى، دندانپزشکى، دامپزشکى، داروسازى، علوم آزمایشگاهى) و پیراپزشکى و بهداشتى حداکثر معدل حقوق و فوق‏العاده شغل یا مزایاى شغل دریافتى در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور تجویز کرده و طبق ماده ۲ قانون فوق‏الذکر مبلغ قابل پرداخت از این بابت از به مشمولین ماده اخیرالذکر تعیین نموده که به شرح اصلاحیه مصوب ۱۳۷۵ میزان آن حداکثر تا معادل صدرصد حقوق و فوق‏العاده شغل افزایش یافته است. بنابراین تصویب‏نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۳۰۵ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران که علیرغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوق‏العاده محرومیت از مطب و میزان آن با تمسک به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوق‏العاده خاص به مشمولین مقررات استخدامى خاص مى‏باشد به تصویب رسیده و متضمین وضع قاعده آمره راجع به فوق‏العاده حق محرومیت از مطب و میزان آن مى‏باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتى تشخیص داده مى‏شود و به استثناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مى‏شود.

رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى – على رازینى

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.