راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

اجاره نامه (مستأجر با حق سرقفلی)

دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد قراردادهایی برای «اجاره با خادم»، «اجاره سالن اجتماعات»، «قرارداد صلح برای مراسم ختم در شبستان مسجد» و «قرارداد کار موقت برای خادم»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم ۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلی مستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلی مستاجرین (فرم۲)»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۲)» و «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۲)» تنظیم نموده است که کارگزاران مسجد می‌توانند با بهره‌گیری از آن‌ها در امور ذکر شده، از بوجود آمدن مشکلاتی که گاهی به شأن مسجد آسیب می‌زند و یا حقوق آن را تضییع می‌کنند، تا حد زیادی جلوگیری نماید.

متن زیر یکی از این نمونه هاست:

نمونه اجاره نامه (مستأجربا حق سرقفلی) فرم شماره ۱

بسمه تعالی

اجاره نامه (مستأجربا حق سرقفلی)
ماده ۱ -طرفین قرارداد
۱-۱ -موجر: مسجد…………………………………………….. با شناسه ملی: …………………………………. با تولیت/ نمایندگی
آقای/خانم………………………………………………..، فرزند:…………………………………. به شماره ملی:……………………………،
تاریخ تولد : ……………………….. شناسنامه شماره : …………………………. محل صدور شناسنامه :
………………………………. شماره تلفن: ………………………………. همراه …………………………………..، به آدرس و اقامتگاه
قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………… کد پستی : ………………………………………….
۱-۲ -مستأجر آقای/خانم……………………………………………………………………، فرزند:…………………………….. به شماره
ملی:……………………………………..، تاریخ تولد : …………………………….. شناسنامه شماره : ………………………….. محل
صدور شناسنامه : …………………….. شماره تلفن: ………………………………… همراه ………………………………………..، به
آدرس و اقامتگاه قانونی: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… کد پستی: ……………………………………..
ماده ۲ -مشخصات و نوع کاربری مورد اجاره
۲-۱ -مورد اجاره :
مورد اجاره عبارت است از تمامی ……………. دانگ/سهم یک باب مغازه جزءِ پالک ثبتی به شماره:………………………….
فرعی از:…………………………………….. اصلی:………………….. بخش:………………. پالک شهرداری به شماره
…………………….. و پالک آبی به شماره : ………………….. که جزءِ رقبات مسجد ………………………………………………….
واقع در ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. با
حق استفاده از برق)اختصاصی /عمومی به شماره : …………………………….( / آب/)اختصاصی /عمومی به شماره :
……………………………………….( گاز)اختصاصی /عمومی به شماره : ……………………………….( / شوفاژ/ کولر/ پارکینگ/
انباری/تلفن به شماره………………………………………. به مساحت :……………….. متر مربع که حدود و مشخصات آن بین
طرفین معلوم و مشخص است و به رویت کامل مستأجر رسیده است به اقراره و از هر نظر از کمیت و کیفیت آن مطلع و
آگاه می باشد مورد اجاره جهت شغل ………………………………………………………………………. به اجاره واگذار گردیده
است و مستأجر اقرار به تصرف مورد اجاره نمود. ضمناً موجر تمامی و کلیه حقوق عینیه و شرعیه و عرفیه و قانونیه، فرضیه و
متصوره اعم از حق سرقفلی مورد اجاره را به موجب همین سند به مستأجر صلح و واگذار نموده به نحوی که دیگر هیچ
گونه حق و حقوقی تحت هیچ عنوان و اسم و رسم نسبت به سرقفلی مربوط به مورد اجاره برای موجر باقی نیست و مستأجر
)متصالح( قائم مقام شرعی و قانونی موجر )مصالح( نسبت به استیفاء از منافع مورد اجاره گردید.
۲
۲-۲ -کاربری عین مستأجره:
عین مستأجره صرفاً و فقط برای کسب و شغل ……………………………………………………………. می باشد و مستأجر حق تغییر شغل
بدون اجازه مکتوب موجر را نخواهد داشت در غیر اینصورت حق فسخ برای موجر محفوظ خواهد بود.
ماده۳ -مدت اجاره
مدت اجاره یکسال شمسی بوده و تاریخ شروع آن از تاریخ / / ۱۱ الی / / ۱۱ می باشد که مستأجر به اقراره از آغاز مدت
استیفای منافع کرده است.
ماده ۴ -اجاره بها و نحوه پرداخت آن
میزان اجاره بها در طول مدت قرارداد جمعاً……………………………………………….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ
…………………………………………….. ریال می باشد که مستأجر متعهد و ملزم گردید مال االجاره را در اول هر ماه که به موجب
قبض رسید، به شماره حساب ………………………………………………. به نام مسجد …………………………………………….. نزد شعبه
……………….. بانک…………………………. پرداخت می شود به موجر تأدیه نموده و در مقابل آن رسید اخذ نماید و عدم پرداخت هر
قسط از مال االجاره بعضاً یا تماماً ظرف ده روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از سوی موجر خواهد بود و موجر می تواند از
مراجع ذی صالح قانونی تقاضای تخلیه مورد اجاره را نماید.
ماده ۵ -شرایط قرارداد
۵-۱ -مستأجرحق انتقال یا واگذاری مورد اجاره را مشاعاً یا مفروزاً جزئاً یا کالً تحت هر و نام و شرایط اعم از اجاره، امانت،
مشارکت، مباشرت، نمایندگی، وکالت، صلح، هبه، یا هر طریق و روشی که دلیل بر استفاده کردن مورد اجاره به وسیله اشخاص
غیر از خود مستأجر باشد، ندارد در غیر این صورت موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
۵-۲ -مستأجر مکلف به رعایت موازین اسالمی و شرعی درمورد اجاره می باشد و در غیر اینصورت حق فسخ برای موجر محفوظ
خواهد بود.
۵ -۳ –از تاریخ فسخ یا انقضاء مدت تا روز تخلیه و تحویل و یا تمدید، مستأجر ملزم و متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل
اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشد.
۵-۱ -مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره ها، شیشه، قفل، دستگیره
ها، و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد.
۵ -۵ -مستأجر حق گذاشتن ویترین، اثاثیه و وسایل در خارج از محدوده مورد اجاره و همچنین حق نصب تابلوی مغازه یا آگهی
تبلیغاتی خارج از محوطه مورد اجاره را ندارد و حقوق مستأجر فقط منحصر به فضای داخل مغازه می باشد در غیر این صورت
مالک حق جمع آوری لوازم خارج از مغازه و تقاضای تخلیه عین مستأجره را دارا خواهد بود و مستأجر حق هرگونه ایراد و
اعتراضی را دراین خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
۳
۵- ۶ – تمامی مسائل و مواردی که مربوط به سازمان ها و نهادها اعم از شهرداری، بیمه، مالیات، دارائی، بهداشت، اماکن، نیروی
انتظامی و غیره به جهت فعالیت مستأجر در مورد اجاره بوده و همچنین مواردی که مستأجر نیاز به اخذ مجوز از نهادهای مربوطه
دارد تماماً بر عهده مستأجر بوده و موجر هیچگونه تعهدی در خصوص موارد مذکور ندارد.
تبصره: اگر به موجب موارد مذکور برای مدتی مستأجر از مورد اجاره کسب انتفاع نکند به این نحو موجب کسر مال االجاره
پرداختی به موجر نخواهد بود.
۵ -۷ -مستأجر متعهد به پرداخت بهای آب، گاز، برق، تلفن مصرفی مورد اجاره می باشد و تأدیه قبض رسمی آن در هنگام تخلیه
به موجر الزامی می باشد.
۵-۸ -پرداخت عوارض یا جرائمی که ناشی از تخلفات کسبی )بیمه، مالیات و … ( و یا تغییرات ساختمانی که ناشی از فعل مستأجر
باشد به عهده خود مستأجر است و جوابگوئی و جبران ضرر و زیان و خسارات وارده را شخصاً از مال خود می نماید.
۵-۹ -مالیات مستقالت و تعمیرات کلی به عهده موجر و انجام تعمیرات جزئی و تعمیراتی که جهت استفاده بهینه از مورد اجاره
باشد مانند نقاشی و هزینه های مورد حفاظت و نظافت به عهده مستأجر است.
۵-۱۱ -تعیین هزینه شارژ ماهیانه با موجر است و هزینه نگهداری فضاهای اشتراکی کالً به عهده مستأجر می باشد که باید ماهیانه
هم زمان با پرداخت اجاره بها پرداخت نماید.
۵-۱۱ -مستأجر حق انجام تعمیرات و تغییرات و احداث نیم طبقه و جداسازی مغازه با فیبر یا سایر وسایل و تبدیل و تغییر درب و
پنجره و شیشه و گذاشتن ویترین و کولر و رنگ آمیزی و غیره را در مورد اجاره قبل از اخذ موافقت کتبی و نظارت موجر نخواهد
داشت .
۵-۱۲ -مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره یا لدی الفسخ قرارداد، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای
تخلیه و به موجر تسلیم نماید. چنانچه مستأجر عین مستأجره را در تاریخ انقضاء یا لدی الفسخ تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از
تسلیم آن به موجر خودداری نماید، موظف و ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ………………………………….. تومان، به عنوان جریمه به
موجر خواهد بود و موجر می تواند جریمه مزبور را با مبلغ قرض الحسنه تهاتر نماید.
۵ -۱۳ -موجر متعهد است پس از تخلیه نهایی عین مستأجره و تسویه کامل بدهی های زمان تصرف مستأجر نسبت به اعاده قرض
الحسنه دریافتی از مستأجر اقدام نماید.
۵-۱۱ -موجر به طور یک طرفه و یک جانبه، هر زمانی که بخواهد حق فسخ اجاره نامه مزبور را دارد لیکن می بایست یک ماه قبل
مستأجر را مطلع نماید.
۱۵ -۱۵ – تخلف از شروط مندرج در این اجاره نامه از سوی مستأجر موجب خیار فسخ و تخلیه مورد اجاره از ناحیه موجر خواهد
بود و از آن پس ید مستأجرغاصبانه و ضمانی خواهد بود.
۵-۱۶ -مقررات ماده ۲ قانون موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ قابل اجرا بوده و طرفین هرکدام یک نفر شاهد جهت امضا
اجاره نامه مذکور معرفی می نمایند و در مواردی که مستأجر از انجام شروط مندرج در اجاره نامه تخطی نماید موجب خیار فسخ
از طرف موجر خواهد بود و مواردی که احتماالً در این قرارداد ذکر نشده است تابع قانون موجر و مستأجر مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۶ می
۴
باشد و این اجاره نامه در ۵ ماده و دو نسخه یکسان، بین طرفین تنظیم و امضاء گردید و تمامی شروط آن به موجب عقد خارج الزم
که شفاهاً انشا شد برای طرفین الزم االجرا و االتباع می باشد.
موجر : مسجد ……………………….. مستأجر ……………………………..
امضاء، مهر مسجد و تاریخ امضاء و تاریخ
ضامن: نام و نام خانوادگی:……………………………………………………………………. کد ملی …………………………………… تلفن
……………………………………………..آدرس:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
امضاء و تاریخ
شاهد اول:
آقای/خانم…………………………………………..، فرزند:…………………………… به شماره ملی:………………………………….، تاریخ تولد :
………………………………. شناسنامه شماره : ………………………………………محل صدور شناسنامه : ……………………………. شماره
تلفن: ……………………………………. همراه …………………………………………..، به آدرس و اقامتگاه قانونی
:…………………………………………………………………………………………………………………………………… کد پستی :
………………………………………………. امضاء و تاریخ: ……………………………….
شاهد دوم:
آقای/خانم……………………………………………………..، فرزند:………………………………. به شماره ملی:…………………………………….،
تاریخ تولد : …………………………….. شناسنامه شماره : ………………………………….محل صدور شناسنامه : ……………………………
شماره تلفن: ……………………………………….. همراه …………………………………………، به آدرس و اقامتگاه قانونی
:…………………………………………………………………………………………………………………………………… کد پستی :
…………………………………………………. امضاء و تاریخ: ………………………………

اجاره نامه (مستأجرین با حق سرقفلی) فرم شماره ۲


ماده ۱ -طرفین قرارداد
۱-۱ -موجر: مسجد…………………………………………….. با شناسه ملی: …………………………………. با تولیت/ نمایندگی
آقای/خانم………………………………………………..، فرزند:…………………………………. به شماره ملی:……………………………،
تاریخ تولد : ……………………….. شناسنامه شماره : …………………………. محل صدور شناسنامه :
………………………………. شماره تلفن: ………………………………. همراه …………………………………..، به آدرس و اقامتگاه
قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………… کد پستی : ………………………………………….
مستأجرین:
۱ -آقای/خانم………………………………………………، فرزند:…………………………. به شماره ملی:…………………………،
تاریخ تولد : …………………….. شناسنامه شماره : ………………………… محل صدور شناسنامه : …………………. شماره
تلفن……………………………………. همراه………………………………………، به آدرس و اقامتگاه قانونی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:
کد پستی : …………………………………………….
۲ -آقای/خانم………………………………………………، فرزند:…………………………. به شماره ملی:…………………………،
تاریخ تولد : …………………….. شناسنامه شماره : ………………………… محل صدور شناسنامه : …………………. شماره
تلفن……………………………………. همراه………………………………………، به آدرس و اقامتگاه قانونی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:
کد پستی : …………………………………………….
۳ -آقای/خانم………………………………………………، فرزند:…………………………. به شماره ملی:…………………………،
تاریخ تولد : …………………….. شناسنامه شماره : ………………………… محل صدور شناسنامه : …………………. شماره
تلفن……………………………………. همراه………………………………………، به آدرس و اقامتگاه قانونی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:
کد پستی : …………………………………………….
۴ -آقای/خانم………………………………………………، فرزند:…………………………. به شماره ملی:…………………………،
تاریخ تولد : …………………….. شناسنامه شماره : ………………………… محل صدور شناسنامه : …………………. شماره
۲
تلفن……………………………………. همراه………………………………………، به آدرس و اقامتگاه قانونی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:
کد پستی : …………………………………………….
۵ -آقای/خانم………………………………………………، فرزند:…………………………. به شماره ملی:…………………………،
تاریخ تولد : …………………….. شناسنامه شماره : ………………………… محل صدور شناسنامه : …………………. شماره
تلفن……………………………………. همراه………………………………………، به آدرس و اقامتگاه قانونی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:
کد پستی : …………………………………………….
ماده ۲ -مشخصات و نوع کاربری مورد اجاره
۲-۱ -مورد اجاره :
مورد اجاره عبارت است از تمامی ……………… دانگ/سهم یک باب مغازه جزءِ پالک ثبتی به شماره:……………………… فرعی
از:……………………. اصلی:…………………………. بخش:…………………. پالک شهرداری به شماره …………………………….. و پالک
آبی به شماره : ……………….. که جزءِ رقبات مسجد ……………………………………………………….. واقع در
،…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
با حق استفاده از برق)اختصاصی /عمومی به شماره : ………………………….( / آب/)اختصاصی /عمومی به شماره :
……………………….( گاز)اختصاصی /عمومی به شماره : …………………………( / شوفاژ/ کولر/ پارکینگ/ انباری/تلفن به
شماره…………………………………….. به مساحت :………………… متر مربع که حدود و مشخصات آن بین طرفین معلوم و مشخص
است و به رویت کامل مستأجرین رسیده است به اقرارهم و از هر نظر از کمیت و کیفیت آن مطلع و آگاه می باشند مورد اجاره
جهت شغل …………………………………………………………………………… به اجاره واگذار گردیده است و مستأجرین اقرار به تصرف
مورد اجاره نمودند. ضمناً موجر تمامی و کلیه حقوق عینیه و شرعیه و عرفیه و قانونیه، فرضیه و متصوره اعم از حق سرقفلی مورد
اجاره را به موجب همین سند به مستأجر صلح و واگذار نموده به نحوی که دیگر هیچ گونه حق و حقوقی تحت هیچ عنوان و اسم
و رسم نسبت به سرقفلی مربوط به مورد اجاره برای موجر باقی نیست و مستأجر )متصالح( قائم مقام شرعی و قانونی موجر )مصالح(
نسبت به استیفاء از منافع مورد اجاره گردید.
۲-۲ -کاربری عین مستأجره:
عین مستأجره صرفاً و فقط برای کسب و شغل ………………………………………………………………. می باشد و مستأجرین حق تغییر
شغل بدون اجازه مکتوب موجر را نخواهند داشت در غیر اینصورت حق فسخ برای موجر محفوظ خواهد بود.
ماده۳ -مدت اجاره
مدت اجاره یکسال شمسی بوده و تاریخ شروع آن از تاریخ / / ۱۱ الی / / ۱۱ می باشدکه مستأجرین به اقرارهم از آغاز
مدت استیفای منافع کرده اند.
۳
ماده ۴ -اجاره بها و نحوه پرداخت آن
میزان اجاره بها در طول مدت قرارداد جمعاً……………………………………. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ……………………………………
ریال می باشد که مستأجرین متعهد و ملزم گردیدند مال االجاره را در اول هر ماه که به موجب قبض رسید، به شماره حساب
………………………………………………………… به نام مسجد ………………………………….. نزد شعبه …………………………
بانک…………………………… پرداخت می شود به موجر تأدیه نموده و در مقابل آن رسید اخذ نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال
االجاره بعضاً یا تماماً ظرف ده روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از سوی موجر خواهد بود و موجر می تواند از مراجع ذی
صالح قانونی تقاضای صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره را نماید و در صورت مراجعه موجر به هریک از مستأجرین جهت
دریافت مال االجاره، هرکدام از مستأجرین ملزم به پرداخت تمامی مال االجاره می باشند.
ماده ۵ -شرایط قرارداد
۵-۱ -مستأجرین حق انتقال یا واگذاری مورد اجاره را مشاعاً یا مفروزاً جزئاً یا کالً تحت هر و نام و شرایط اعم از اجاره، امانت،
مشارکت، مباشرت، نمایندگی، وکالت، صلح، هبه، یا هر طریق و روشی که دلیل بر استفاده کردن مورد اجاره به وسیله اشخاص
غیر از خود مستأجرین باشد، ندارند در غیر این صورت موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
۵-۲ -مستأجرین مکلف به رعایت موازین اسالمی و شرعی درمورد اجاره می باشند و در غیر اینصورت حق فسخ برای موجر
محفوظ خواهد بود.
۵ -۳ –از تاریخ فسخ یا انقضاء مدت تا روز تخلیه و تحویل و یا تمدید، مستأجرین ملزم و متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل
اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشند.
۵-۱ -مستأجرین متعهد به جبران خسارت وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره ها، شیشه، قفل،
دستگیره ها، و سایر متعلقات مورد اجاره می باشند.
۵ -۵ -مستأجرین حق گذاشتن ویترین، اثاثیه و وسایل در خارج از محدوده مورد اجاره و همچنین حق نصب تابلوی مغازه یا
آگهی تبلیغاتی خارج از محوطه مورد اجاره را ندارند و حقوق مستأجرین فقط منحصر به فضای داخل مغازه می باشد در غیر این
صورت مالک حق جمع آوری لوازم خارج از مغازه و تقاضای تخلیه عین مستأجره را دارا خواهد بود و مستأجرین حق هرگونه
ایراد و اعتراضی را دراین خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.
۵ -۶ – تمامی مسائل و مواردی که مربوط به سازمان ها و نهادها اعم از شهرداری، بیمه، مالیات، دارائی، بهداشت، اماکن، نیروی
انتظامی و غیره به جهت فعالیت مستأجرین در مورد اجاره بوده و همچنین مواردی که مستأجر نیاز به اخذ مجوز از نهادهای مربوطه
دارد تماماً بر عهده مستأجرین بوده و موجر هیچگونه تعهدی در خصوص موارد مذکور ندارد.
تبصره: اگر به موجب موارد مذکور برای مدتی مستأجرین از مورد اجاره کسب انتفاع نکنند به این نحو موجب کسر مال االجاره
پرداختی به موجر نخواهد بود.
۵ -۷ -مستأجرین متعهد به پرداخت بهای آب، گاز، برق، تلفن مصرفی مورد اجاره می باشند و تأدیه قبض رسمی آن در هنگام
تخلیه به موجر الزامی می باشد.
۴
۵-۸ -پرداخت عوارض یا جرائمی که ناشی از تخلفات کسبی )بیمه، مالیات و … ( و یا تغییرات ساختمانی که ناشی از فعل
مستأجرین باشد به عهده خود مستأجرین است و جوابگوئی و جبران ضرر و زیان و خسارات وارده را شخصاً از مال خود می
نمایند.
۵-۹ -مالیات مستقالت و تعمیرات کلی به عهده موجر و انجام تعمیرات جزئی و تعمیراتی که جهت استفاده بهینه از مورد اجاره
باشد مانند نقاشی و هزینه های مورد حفاظت و نظافت به عهده مستأجرین است.
۵-۱۱ -تعیین هزینه شارژ ماهیانه با موجر است و هزینه نگهداری فضاهای اشتراکی کالً به عهده مستأجرین می باشد که باید ماهیانه
هم زمان با پرداخت اجاره بها پرداخت نمایند.
۵-۱۱ -مستأجرین حق انجام تعمیرات و تغییرات و احداث نیم طبقه و جداسازی مغازه با فیبر یا سایر وسایل و تبدیل و تغییر درب و
پنجره و شیشه و گذاشتن ویترین و کولر و رنگ آمیزی و غیره را در مورد اجاره قبل از اخذ موافقت کتبی و نظارت مالک)موجر(
نخواهند داشت .
۵-۱۲ -مستأجرین مکلف هستند به محض اتمام مدت اجاره یا لدی الفسخ قرارداد، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای
تخلیه و به موجر تسلیم نمایند. چنانچه مستأجرین عین مستأجره را در تاریخ انقضاء یا لدی الفسخ تخلیه کامل ننمایند و یا به هر
دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نمایند، موظف و ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ………………………………… ریال، به عنوان
جریمه به موجر خواهند بود و موجر می تواند جریمه مزبور را با مبلغ قرض الحسنه تهاتر نماید.
۵ -۱۳ -موجر متعهد است پس از تخلیه نهایی عین مستأجره و تسویه کامل بدهی های زمان تصرف مستأجرین نسبت به اعاده
قرض الحسنه دریافتی از مستأجرین اقدام نماید.
۵-۱۱ -موجر به طور یک طرفه و یک جانبه، هر زمانی که بخواهد حق فسخ اجاره نامه مزبور را دارد لیکن می بایست یک ماه قبل
مستأجرین را مطلع نماید.
۵ -۱۵ – تخلف از شروط مندرج در این اجاره نامه از سوی مستأجرین موجب خیار فسخ و تخلیه مورد اجاره از ناحیه موجر
خواهد بود و از آن پس ید مستأجرین غاصبانه و ضمانی خواهد بود.
۵-۱۶ -مقررات ماده ۲ قانون موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ قابل اجرا بوده و طرفین هرکدام یک نفر شاهد جهت امضا
اجاره نامه مذکور معرفی می نمایند و در مواردی که مستأجرین از انجام شروط مندرج در اجاره نامه تخطی نمایند موجب خیار
فسخ از طرف موجر خواهد بود و مواردی که احتماالً در این قرارداد ذکر نشده است تابع قانون موجر و مستأجر مصوب
۲۵/۶/۱۳۷۶ می باشد و این اجاره نامه در ۵ ماده و دو نسخه یکسان، بین طرفین تنظیم و امضاء گردید و تمامی شروط آن به موجب
عقد خارج الزم که شفاهاً انشا شد برای طرفین الزم االجرا و االتباع می باشد.
۵
موجر: مسجد…………………………. مستأجرین : ………………………………امضاء، مهر مسجد و تاریخ امضاء و تاریخ
ضامن: نام و نام خانوادگی:……………………………………………………………………. کد ملی …………………………………… تلفن
……………………………………………..آدرس:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
امضاء و تاریخ
شاهد اول:
آقای/خانم………………………………………، فرزند:…………………….. به شماره ملی:……………………………………..، تاریخ تولد :
……………………….. شناسنامه شماره : ……………………………….. محل صدور شناسنامه : …………………………….. شماره تلفن:
………………………………………. همراه……………………………………………………………..، به آدرس و اقامتگاه قانونی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….:
کد پستی : ……………………………………………………. امضاء و تاریخ: ………………..
شاهد دوم:
آقای/خانم………………………………………، فرزند:…………………….. به شماره ملی:……………………………………..، تاریخ تولد :
……………………….. شناسنامه شماره : ……………………………….. محل صدور شناسنامه : …………………………….. شماره تلفن:
………………………………………. همراه……………………………………………………………..، به آدرس و اقامتگاه قانونی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….:
کد پستی : ……………………………………………………. امضاء و تاریخ: ………………..

منبع: www .masjed .ir

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.