راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه بیمه نامه آتش سوزی

توضیحات منظم به بیمه نامه آتش سوزی

توضیحات  مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره ……………… که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد  به شرح زیر :

توضیحات :

نرخ حریق ،صائقه ، انفجار ۷% در هزار ، زلزله ۴/۱ هزار ، ضایعات ناشی از برف و باران ۲% در هزار ، ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله های آب ۲% در هزار می باشد .

بنا به اظهار بیمه گذار سازه ساختمان مورد بیمه از اسکلت فلزی می باشد .

با عنابت به ماده ۱۳ شرایط عمومی مندرج در ظهر بیمه نامه خسارت های مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثنای سرقت در مقابل خطر زلزله بیمه می باشد و استثنای زمین لرزه مندرج در بند ۲ ماده ۳۱ شرایط مذکور شاغل این بیمه نامه نخواهد بود . ضمناً از خسارت های ناشی از زلزله ۱۵% به عنوان تعهد بیمه گزار (فرانشیز ) کسر خواهد شد .

حداکثر  تعهد شرکت بیمه در مقابل خسارت ناشی از خطر زلزله ۸۰% مبلغ مورد بیمه در هر حادثه می باشد .

فرانشیز خسارت ناشی از  ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از برف و باران ۱۰% مبلغ خسارت و حداقل ………. ریال در هر حادثه  می باشد .

بند ۳ بیمه نامه تابع شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا به صورت شناور (اظهار نامه ای  و دریافت ۵۰% حق بیمه در ابتدای دوره )می باشد که یک نسخه از شرایط مذکور ضمیمه بیمه نامه بوده و جزء لاینفک آن می باشد بیمه گر موافقت می نماید که بیمه گزار مبلغ ………. ریال از حق بیمه و …….. ریال از عوارض شهرداری بند فوق را نقداً و باقی مانده آنرا که معادل ۵۰% حق بیمه مذکور می باشد در پایان دوره و پس از محاسبه حق بیمه قطعی پرداخت نماید .

بیمه گر موافقت می نماید بیمه گزار مبلغ ………ریال از حق بیمه را نقداً و مابقی را در ….. قسط ………. ریالی به سررسید های ………الی …………پرداخت نماید چنانچه هر یک از اقساط مذکور در سررسیدهای معینه پرداخت نشود بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بیمه را نخواهد داشت .

گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه با نفت ، گاز ، گازوئیل و برق مجاز می باشد .

      شرکت سهامی بیمه ……………….شرکت سهامی بیمه …………… طبق پیشنهاد شماره …………. مورخ …………… بیمه گذاربه موجب این بیمه نامه و شرایط مندرج در ظهر آن متعهد است که پس از دریافت حق بیمه مقرر خسارتی که به علل خطرات مورد تعهد با اموال مشروحه زیر وارد شود جبران نماید .
نام بیمه گذارنشانی بیمه گذارمورد بیمه                                                         نوع مورد بیمه : صنعتیمحل مورد بیمه :
شماره بیمه نامه                                                            تاریخ صدور :شماره سال قبل :                                                          نمایندگیمدت بیمه                   تاریخ شروع :                           تاریخ انقضاء
خطرات مورد تعهد : حریق ، انفجار ، صاعقه ، زلزله ، آبدیدگی ناشی از ترکیدگی لوله های آب ، ضایعات ناشی از برف و باران
شرح مورد بیمهارزش و مورد بیمهنرخ
 مورد بیمه عبارت است از ساختمانها و ماشین آلات ، لوازم و تجهیزات اداری و آزمایشگاهی ، موجودی مواد اولیه کالای در دست ساخت و ساخته شده متعلق به بیمه گزار فوق الذکر بوده و یا به طور امانی یا حق العمل کاری در اختیار ایشان می باشد واقع در کارخانه شرکت …… به آدرس محل مورد بیمه به شرح زیر :۱-کلیه ساختمانها و تاسیسات به ارزش۲-کلیه ماشین آلات ، تاسیسات ، لوازم و تجهیزات اداری  آزمایشگاهی و رستورانی به ارزش۳-موجودی مواد اولیه ، کالای در دست ساخت و ساخته شده کلاً به ارزش :۴-حداکثر هزینه پاکسازی محل مورد بیمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بیمه نامه تا مبلغ :۳% عوارض شهرداری -۲۱۰/۵۸۸ ریال 
جمع به عدد  
جمع کل سرمایه به حروف :  
مبلغ حق بیمه به حروف :
به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.