راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد بازاریاب به شرکت بازرگانی جهت جبران خسارات

اینجانب*** با مشخصات مذکور در شرکت ***به عنوان بازاریاب مشغول به کار شده‌ام در اجرای مقررات استخدامی و داخلی شرکت ضمن عقد خارج لازم متعهد می‌گردم چنانچه اینجانب در خصوص کلیه اموال منقول یا غیر منقول شرکت که به نحوی از انحا در دسترس اینجانب بوده و یا به تناسب انجام وظیفه در اختیار بنده گذاشته شده باشد و یا تحویل اینجانب گردیده باشد اعم از کالاها، اجناس، اسناد تجاری و غیر تجاری و غیره و اینجانب بعضی یا کلیه آن را به نفع خود یا دیگری استفاده یا برداشت نمایم یا به هر طریق عملی انجام داده که به ضرر مالی یا معنوی شرکت تمام گردد و یا از اجرای مفاد قراداد استخدامی خود کلاً یا جزاً به هر نحوی استنکاف ورزم شرکت حق دارد با تشخیص خود خسارت وارده را محاسبه و این اختیار را دارد به تشخیص خود از ۲ تا ۳۰ برابر آن مبلغ به عنوان وجه التزام یا خسارت استنکاف از انجام تعهدات، از اینجانب مطالبه نماید

و این جانب متعهد می‌گردم بدون هر گونه عذر و بهانه و با سلب حق طرح هر گونه ادعا، ظرف ده روز نسبت به پرداخت آن اقدام نمایم. در صورت‌عدم پرداخت شرکت می‌تواند ابتداً از مطالبات و سپس از سفته یا اسناد تجاری دیگر موجود نزد شرکت استیفا نماید و در صورت‌عدم تکافوی دین ایجاد شده از طریق محاکم قضایی تهران طلب خود را مطالبه نماید.

در هر صورت نظر شرکت در این خصوص قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و اعلام شرکت به دفترخانه تنظیم کننده این سند، مجوز صدور برگ اجراییه لازم الاجرا بوده و متعهد این سند حق طرح هرگونه ادعا را ازخود سلب و ساقط می‌نماید.

مدت اعتبار این تعهد نامه از تاریخ فوق به مدت یکسال است و پس از انقضای این مدت در صورتی که از طرف شرکت ابطال نگردد به صورت خودکار برای مدت یکسال دیگر تمدید شده محسوب شده و معتبر است.

نحوه ابلاغ برگ اجراییه مذکور از طریق پست به ادرس مندرج در متن قرارداد خواهد بود.

امضاء کننده سند اقرار و اعلام می‌نماید که از مفاد سند کاملا مطلع شده و تمامی مراتب سند به ایشان تذکر و تفهیم گردید و با علم و اطلاع نسبت به امضاء سند اقدام نمود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.