راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه تعهد مالک به شهرداری درباره عقب نشینی در دفترخانه

حاضر این دفترخانه اسناد رسمی گردید آقای مالک ساختمان و بعدالحضور اقرار و تعهد نمود از بابت تعریض پلاک ثبتی ۰۲۱ فرعی از ۰۰۲۲ اصلی واقع در رشت بخش ۲ گیلان بر اساس گواهی وگزارش کارشناس واحد فنی وشهرسازی می‌بایستی پلاک از سمت شرق به میزان ۵/۵۰ متر وصفر متر به صورت مثلثی به مساحت ۲۹/۷۰ متر مربع عقب نشینی نموده

و قبل از اخذ پایان کار یا هرگونه گواهی عدم خلاف واستعلام از شهرداری نسبت به انجام تعریض پلاک فوق اقدام وبه صورت رایگان صورت پذیرد که شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت

تعهد عقب نشینی

و هرگونه ادعای بعدی نسبت به انجام تعریض صورت پذیرفته در مرجع ذیصلاح قابل طرح نبوده واز درجه اعتبار ساقط می‌باشد این تعهد نامه را قبول وبا امضای خود آن را گواهی می‌نمایم.

ضمنا حاضر ومتعهد می‌گردم چنانچه جانمایی وتعرفه پلاک که توسط اینجانب انجام شده است برابر ابعاد وحدود مندرج در سند مالکیت بوده و به حق وحقوق مجاورین تجاوزی نپذیرفته

و چنانچه در آینده خلاف این مسئله محرز گردد واز سوی اشخاص حقیقی وحقوقی هرگونه دعوایی در این خصوص مطرح گردد کلیه مسئولیتهای آن به عهده اینجانب بوده وشهرداری در این زمینه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

۴/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.