راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

توافق نامه ارائه خدمات اسکان

 قرارداد ارائه خدمات اسکان، و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی

طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « سازمان »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « بهره ور »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱): موضوع قرارداد:

عبارت است از ارائه خدمات اسکان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی بهره ور در هر یک از هتلها و مراکز اقامتی تابعه سازمان حسب تقاضای بهره ­ور و براساس شرایط و مفاد این قرارداد.

ماده ۲): مدت قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ……………………… لغایت …………………… به مدت ………….. می­باشد.

۱-۲) تمدید قرارداد منوط به تسویه حساب بهره­ ور با سازمان و با توافق کتبی طرفین است.

ماده ۳): مبلغ قرارداد:

۱-۳) نرخ فروش خدمات مورد درخواست موضوع قرارداد و تخفیفات ارائه شده براساس جدول پیوست……. می­باشد.

تبصره۱: ایام نوروز در کلیه هتلها بجز هتل هویزه شامل نرخ های این قرارداد نمی­گردد و مبناء همکاری قیمت­های تابلوی هتل می­باشد.

۲-۳) در صورت هرگونه تغییر نرخ و یا عوارض قانونی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مدت این قرارداد که توسط سازمان به بهره­ ور بصورت کتبی اعلام می­گردد مورد قبول بهره­ ور و ملاک عمل خواهد بود.

۳-۳) در صورت درخواست خدمات اضافی توسط بهره ­ور مراتب می­باید به صورت کتبی به هتل اعلام و بهره ­ور ملزم به پرداخت هزینه­ های آن بر اساس نرخ هتل می­باشد.

۴-۳) بهره­ ور موظف است درهرمورد بهر­ه برداری ۴۸ ساعت قبل از پذیرش ۳۰% هزینه اسکان را به حساب هتل واریز و در زمان خروج  مسافران نسبت به تسویه حساب قطعی اقدام نماید.

تبصره ۲: حسابهای جاری هتل های تابعه بشرح جدول پیوست ……می باشد.

ماده ۴): تعهدات بهره­ ور:

۱-۴) بهره ­ور باید در خواست­های رزرو بصورت گروهی را حداقل ۱۵ روز قبل از ورود میهمانان بصورت کتبی به سازمان(هتل) اعلام نماید.

۲-۴) بهره­ ور موظف است در درخواست های رزرو ارسالی به هتل تاریخ دقیق ورود و خروج ، تعداد و اسامی و مشخصات کامل میهمانان، تعداد و نوع اتاق یا سرویس اضافه، نوع پذیرایی، هزینه­ های قابل قبول پرداخت بهره­ ور را به تفکیک مشخص و اعلام نماید، در غیر این صورت هتل هیچ گونه مسئولیتی در قبال رزرو اتاق و پذیرایی از میهمانان بهره­ ور نخواهد داشت.

۳-۴) بهره ور باید فردی را بعنوان نماینده تام­ الاختیار معرفی نماید. بدیهی است کلیه درخواست ها و نامه­ ها با امضاء ایشان و مهر آژانس مورد تأیید می­باشد.

۴-۴) بهره­ ور ملزم به رعایت مقررات حاکم بر نحوه اداره اماکن اقامتی و مقررات هتل ها و همچنین رعایت ارزشها و شئونات اسلامی بالاخص حجاب اسلامی بوده و میهمانان خود را به رعایت آن توجیه نماید.

۵-۴) بهره­ ور متعهد است در صورت تغییر احتمالی در برنامه رزرو مراتب را حداقل ۴۸ ساعت قبل از ورود میهمانان و با رعایت مفاد ماده  ( 2-4) قرارداد به هتل اعلام نماید.

۶-۴) بهره­­ ور متعهد است در صورت تغییر در آدرس اعلام شده در قرارداد نشانی جدید خود را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کتباً به سازمان اعلام نماید. در غیر این صورت اوراق و مکاتبات به نشانی سابق ارسال و ابلاغ شده به بهره­ ور تلقی خواهد شد.

۷-۴) بهره­ ور متعهد است هرگونه تغییرات صاحبان امضاء مجاز بانکی در مجموعه مدیریت خود را که مرتبط با قرارداد می­باشد راحداکثر تا ۷۲ ساعت بعد به سازمان اعلام نماید.

۸-۴) بهره­ ور موظف است کلیه مکاتبات و درخواست های خود را در سربرگ های چاپی و ممهور به مهر آژانس و امضاء نماینده تام الاختیار انجام دهد.

۹-۴) بهره ­ور حق انتقال موضوع قرارداد را کلاً و یا جزاً تحت هیچ عنوان به غیر ندارد.

۱۰-۴) بهره­ ور ملزم است از اعزام مسافران داخلی بصورت گروهی(مجردی) در جنسیت های غیر همگن خودداری نماید در غیر این صورت هتل در قبال رزرو اتاق و پذیرایی از میهمانان بهره­ ور تعهدی ندارد.

۱۱-۴) بهره­ ور متعهد است مطابق ماده سه صورتحساب های صادره را بدون کسر هر گونه کسورات پرداخت و تسویه حساب نماید.

۱۲-۴) بهره­ ور موظف است کلیه رزروهای انفرادی خود را از طریق سایت ……………..انجام دهد. که مبنای محاسبه قیمت ها ی درج شده در سایت با اعمال۱۰% تخفیف می باشد بدیهی است میهمانانی که دارای برگ ذخیره جا (واچر) اینترنتی ممهور به مهر بهره­ ور (دفتر خدمات مسافرتی) باشند مورد پذیرش هتل و مشمول موضوع قرارداد می­گردند.

۱۳-۴) بهره ور موظف است در صورت درخواست اتاق یک تخته و عدم موجودی هتل ، با استفاده از اتاق دو تخته برای یک نفر هزینه اتاق دو تخته را پرداخت نماید.

ماده ۵): تعهدات سازمان :

۱-۵) سازمان یا هتل مورد درخواست موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت اداری پس از دریافت درخواست کتبی رزرو گروهی نسبت به بررسی درخواست بهره­ ور اقدام و مراتب تأیید و یا عدم تأیید آن را کتباً به بهره­ ور اعلام نماید.

۲-۵) سازمان هیچ گونه تعهدی نسبت به اسکان میهمانان بهره­ ور در خارج از تاریخ های تأیید شده ندارد. لیکن در صورت داشتن اتاق خالی نهایت همکاری با بهره­ ور را خواهد نمود.

۳-۵) بمنظور تسهیل در امر رزرو اینترنتی، سازمان پس از بررسی و اخذ تقاضا از بهره­ وران خوش حساب و فعال نسبت به ارائه رمز ورود جهت رزرو بدون پرداخت و بصورت اعتباری اقدام می­نماید. بدیهی است هزینه اقامت مسافرانی که بصورت اعتباری رزرو شده است در محل هتل بصورت کامل و براساس مفاد قرارداد دریافت می­گردد.

۴-۵) سازمان موظف است نسبت به ارائه خدمات هتلی بصورت مطلوب به میهمانان اقدام نماید.

ماده ۶): شرایط ابطال رزرو و جرائم  :

۱-۶) بهره­ ور می­تواند با درخواست کتبی رزرو را ابطال نمایند.

۲-۶) شرایط ابطال رزرو گروهی بشرح ذیل می­باشد:

۱- تا ۱۰ روز قبل از اعزام گروه بدون خسارت

۲- از ۱۰ تا ۵ روز قبل از اعزام ۲۰% از هزینه یک شب اقامت از کل اتاق های رزرو شده بعنوان جریمه از بهره ­ور اخذ می­گردد.

۳- از۵ تا ۳ روز قبل از اعزام ۵۰% از هزینه یک شب اقامت از کل اتاق های رزرو شده بعنوان جریمه از بهره ­ور اخذ می­گردد.

۴- از ۴۸ ساعت قبل از اعزام ۸۰% از هزینه یک شب اقامت از کل اتاق های رزرو شده بعنوان جریمه از بهره­ ور اخذ می­گردد.

۵- ۲۴ساعت و کمتر از آن هزینه یک شب اقامت از کل اتاق های رزرو شده بعنوان جریمه (noshow) از بهره­ ور اخذ می­گردد.

۳-۶) ابطال رزروهای انفرادی با درخوست کتبی بهره­ ور و تحت شرایط و مقررات مندرج در سایت…….. انجام پذیرفته و مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۷): سایر شرایط :

۱-۷)در صورت عدم درخواست کتبی بهره ور  هزینه­ های جانبی اعم از رم سرویس ، تلفن، لاندری کافی­ شاپ و غیره به عهده میهمان می­باشد و در موقع خروج از میهمان دریافت می گردد.

۲-۷) خسارت وارده به اموال و اثاثیه هتل بعهده میهمان است مگر اینکه بهره ­ور تعهد پرداخت خسارت را بنماید.

۳-۷) به افراد ۶ تا ۱۲ سال سرویس اضافه تعلق می­گیرد و برای کودکان زیر ۶ سال در صورت عدم استفاده از سرویس اضافی و سایر خدمات ، وجهی دریافت نمی­گردد.

ماده ۸): تضمین حسن انجام قرارداد :

۱-۸) بهره ­ور موظف است همزمان با امضاء و مبادله قرارداد، یک فقره چک به مبلغ …………ریال به شماره چک ……………..شماره حساب ………………….. نزد بانک …………… شعبه …………….. به شماره حسابگری………… در وجه حساب سپرده …………….. نزد بانک………….شعبه……….کدحسابگری …….. به نام………….صادر و به عنوان حسن اجرای قرارداد در اختیار سازمان قرار داده است.

۲-۸) در صورتیکه بهره­ ور نسبت به انجام مفاد قرارداد اقدام ننماید ، سازمان مجاز است چک بهره­ ور را ضبط و به نفع خود کارسازی نماید.

ماده ۹) : فسخ قرارداد :

این قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین با اعلام کتبی به طرف مقابل ظرف یک ماه قابل فسخ می­باشد.

تبصره ۳: فسخ قرارداد منوط به تسویه حساب نهایی بهره ور با کلیه هتل های تابعه می باشد.

ماده ۱۰): یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

 ماده۱۱): تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۲): تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۳): فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۴): تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۵): حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۶): تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.