اگر ازدواج دائم بدون ثبت رسمی داشتیم چه کنیم؟

هزینه محضر
تعرفه دفاتر ازدواج

نحوه ثبت ازدواج های عادی در دفترخانه:

با توجه به نامه شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۶۷۱-۹۶/۱۲۲/۵ مدیر کل دفتر حقوقی و جوابیه شماره ۹۷/۳۷۵۳۸-۹۷/۲/۳۰ مدیر کل امور اسناد میتوان ازدواج های عادی را ثبت نمود

۱–ازدواج های عادی که قبلا با اقرارنامه رسمی توسط ثبت احوال در شناسنامه آنها ثبت شده دیگر قابل ثبت نخواهد بود.

۲- اگر شناسنامه زوجین ثبت نشده باشد با رعایت سایر تشریفات با اقرارنامه نیز میتوان ثبت نمود .اگر اقرارنامه هم نداشته باشند با رعایت موارد زیر میتوان ثبت نمود.

۱-زوجین حتی اگر دارای فرزند مشترک باشند ثبت ازدواج ایشان بلااشکال است.

۲-زوج باید در هنگام ثبت همسر دیگری نداشته باشد ملاک عمل جهت احراز اینکه همسر دیگری ندارند شناسنامه و اقرار ایشان و یا استعلام از ثبت احوال است

۳-تاریخ وقوع همان تاریخ مندرج در عقدنامه عادی یا اقرار طرفین در فرضی که سند عادی هم وجود ندارد می باشد

۴- در صورت وجود سند عادی مبنی بر وجود رابطه زوجین حتما اخذ و بایگانی شود

۵- زوجین حتما باید در خصوص تمام موضوعات عقد توافق داشته باشند در غیر اینصورت باید به دادگاه مراجعه کنند.

۶- شرایط مندرج در سند و دفتر را در صورت قبول باید در قالب عقد خارج لازمی اشتراط کنند.

ضمنا قبل از ثبت اخذآزمایش لازم و ضروری بوده و اقرارنامه زیر تکمیل و به امضای زوجین رسیده و همراه با سایر مدارک لازم بایگانی شود.

اقرارنامه زوجیت

در تاریخ ………….. زوجین بعد الحضور اقرار و اعتراف نمودند که در تاریخ ….. بصورت عادی عقد شرعی انجام داده اند و دارای فرزند نیستند/و ثمره ازدواج وجود فرزندان بنامان……. متولد…. و ….متولد ……. می باشد زوج همسر دیگری ندارد و مهریه توافقی عقد شرعی ……… می باشد که زوجین نسبت به این زوجیت اتفاق نظر داشته و اختلافی ندارندوتقاضای ثبت رسمی را دارند.
امضای زوج امضای زوجه
شهود ۱- ۲-

با توجه به اقرار و اعتراف فوق و شهادت شهود نسبت به عدم اختلاف زوجین ومشاهد ه شناسنامه زوجین / اعلامی ثبت احوال که مبین مجرد بودن زوجین می باشد

طبق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وجوابیه شماره ۹۸/۳۷۵۳۸-۹۸/۲/۳۰ مدیر کل امور اسناد اقدام به ثبت رسمی گردید .

سردفتر ……..

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.