راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی در روزهای کرونایی

نصیرمشایخ : «در کسوت بیکاری »

کارکنان دفاتر اسناد رسمی ،«کارگر »محسوب می شوند. این را هم ماده ۲ قانون کار می گوید و هم در ماده یک قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و…

(مصوب ۵۴/۴/۲۵)گفته شده است درانتهای این ماده آمده است: «کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می گردند ».

این حکم های قانونی، وضعیت حقوقی کارکنان دفاتر اسنادرسمی را روشن می کند .

بنابراین، آنها کار گر هستند و ازاین رو برابر تبصره ی یک ماده ۴قانون تامین اجتماعی مشمول و مورد حمایت قانون تامین اجتماعی هستند

وهم مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری ،درزمان بیکاری ، پشتیبانی می شوند .

همه این احکام قانونی، می تواند مارا در پاسخ دهی به این پرسش کمک کند :
وضعیت کارکنان دفاتر اسناد رسمی دراین روزهای کرونایی چه می شود و ازطرفی، تکلیف سردفتر دربرابر کارمندان خود دراین روزها چیست ؟
این پرسش یک مبنای روشن دارد: کار مند دفتر خانه( کارگر )، آماده به کار وایفای تعهدات قانونی خود هست.

سردفتر (کارفرما )هم شرایط انجام کار را فراهم کرده است .

اما به دلیل شرایط کنونی و همه گیری ویروس کرونا، امکان اجرای تعهدات امکان پذیر نیست .

به دیگر سخن ،دفترخانه (کارگاه )به حالت تعطیل درآمده وتعهدات طرفین متوقف شده است؛

چنین حالتی درقانون کار «تعلیق قرارداد کار»نامیده می شود.

به این معنی که قرارداد کار پابرجاست و رابطه کارگری وکارفرمایی همچنان معتبر است ما اجرای تعهدات بطور موقت ،متوقف است.

«تعلیق قرارداد کار» دلایل گوناگونی دارد وبا توجه به نوع دلیل ،آثار آن هم متفاوت است.

گاه درزمان تعلیق ،کارفرما مکلف به پرداخت حقوق کار هست ولوآنکه کارگر درکارگاه حاضر نبوده باشد. گاهی هم به کارگر هیچ حقوقی تعلق نمی گیرد وسرانجام در پاره ای ازموارد، به کار گر درزمان تعلیق« حقوق» تعلق می گیرد

اما پرداخت آن به عهده سازمان تامین اجتماعی است .

اینها در مواد چهارده تا بیست ویک وبیست وهفت وبیست ونه قانون کار شمارش شده است .

اما تکلیف حقوق کارمند دفترخانه دراین روزها چگونه است ؛ این روزها دفترخانه ها به این علت عملا تعطیل است؛

دلیل این تعطیلی هم بروز حادثه پیش بینی نشده و«همه گیرشدن ویروس کرونا» و‌مقررات آمره فاصله گیری اجتماعی است که ایفای تعهدات طرفین را ناشدنی کرده است .

به سخن دیگر ،به دلیل قوه قاهره (فورس ماژو )کارگر وکارفرما امکان ایفای تعهدات خودرا ندارند .

این مورد برابر ماده ۱۵قانون کار از موارد «تعلیق »است؛ پس کارگر ازایفای تعهد خود معاف است ؛ کارفرماهم مکلف به پرداخت حقوق نیست .

اما چون بیکار شدن موقتی کارگر ،به دلیل قوه قاهره بوده است، مورد حمایت تامین اجتماعی است و می تواند

مطابق تبصره ی ۲ماده ۲قانون بیمه بیکاری ازتامین اجتماعی ،تقاضای بیمه کاری نماید واین سازمان هم مکلف به پرداختن آن است .
شرط استفاده بیمه بیکاری ،معرفی کارمند توسط سردفتر (کارفرما)است .

اما آیا استفاده ازبیمه بیکاری دراین حالت توسط کارمند دفترخانه در وضعیت بازنشستگی و سوابق بیمه ای او تاثیر گذاراست ؟
پاسخ البته منفی است ؛ چون این نوع بیمه بیکاری ، درواقع غرامت دستمزد حساب می شود و ازنوع بیمه بیکاری ناشی از بیکار شدن دایمی کارگر وبه اراده او نیست

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.