راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی قرار تأمین خواسته (۱)

به تاریخ ……………………………..
پرونده کلاسه …………………………………
شماره قرار …………………………
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه عمومی تهران

خواهان: ………..

خوانده: …………

حتما بخوانید: نمونه دادخواست درخواست صدور قرار تأمین خواسته

خواسته: قرار تأمین
در خصوص درخواست خواهان مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته بابت …… فقره سفته واخواست شده، دادگاه نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان مستندا به مواد ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت قرار تأمین خواسته و توقیف معادل ….. ریال از اموال بلا معارض …………. تا پایان دادرسی و صدور حکم صادر و اعلام می نماید. قرار پس از ابلاغ اجرا و قابل اعتراض در این دادگاه است.


رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران – دکتر پور نوری

حتما بخوانید :

توجه: حسب ماده ۲۲۷ ق. آ. د. م با صدور قرار تأمین مدعی باید ظرف ده روز دادخواست ماهیتی بدهد. اگر چه این ماده نحوه اطلاع مدعی را از صدور قرار مشخص ننموده، لیکن چنین قراری باید به وی ابلاغ شود و قانونگذار مسامحه کرده است، اصلح بود ذکر می شد: «با صدور قرار تأمین و پس از ابلاغ به مدعی، ظرف ده روز دادخواست ماهیتی تسلیم نماید.»

سوال مرتبط:

– اگر مدعی ظرف ده روز دادخواست ماهیتی ندهد و مدعی علیه هم حسب ذیل ماده مذکور رفع اثر از قرار را درخواست ننماید، ولی مدعی بعدا دادخواست ماهیتی خود را ثبت نماید، آیا مدعى علیه حق دارد به لحاظ تأخیر در تسلیم دادخواست رفع اثر از قرار را تقاضا کند؟
جواب ۔ ۱ – به عقیده بعضی چون مدعی علیه از حق قانونی خود استفاده نکرده، تأخیر مدعی موجب اعمال قسمت ذیل ماده فوق رفع اثر نماید، چون این اقدام دادگاه قرار یا حکم نیست، بلکه تصمیم است، لذا به درخواست مدعی دادگاه باید از چنین تصمیمی عدول کند و با الغاء آن قرار تأمین به حالت اول بر می گردد و هرگونه معامله های که در این فاصله نسبت به مال توقیف صورت گرفته محکوم به ابطال است.
۲- عقیده غالب آن است که تصمیم دادگاه صحیح بوده و خواهان باید مجددا تقاضای صدور قرار تأمین نماید.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.