راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

رأی قرار تأمین دلیل (۱)

کلاسه ۷۴- ۱۴۰ – ۲۵۰۱ – شماره دادنامه ۱۵۵۲

به تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۱در وقت فوق العاده شعبه ۱۴۰ دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی قرار صادر می نماید.
در خصوص درخواست آقای … با وکالت … به طرفیت خواندگان … دائر به تأمین دلیل یا احراز تحقق شرائط لازم جهت درخواست تأمین دلیل مستند به مواد ۳۱۵ و ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین دلائل خواهان صادر می گردد تا عضو محترم مجری قرار وفق مقررات با مراجعه به محل مشاهدات خود را نسبت به موارد ابرازی خواهان در صورتجلسه درج و دلائل طرفیت خواهان در پلاک ادعائی را ضبط نماید.تهیه وسیله اجرای قرار به عهده خواهان است و اجرای قرار به عهده مدیر این شعبه محول می گردد.
دفتر – پرونده از آمار کسر و به کلاسه جدید ثبت و در ماهیت دعوی دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی اقدام گردد.


رئیس شعبه ۱۴۰ دادگاه عمومی تهران – باقری

حتما بخوانید: نمونه دادخواست درخواست تأمین دلیل

سوال مرتبط :

۱- چرا در ذیل قرار ذکر شده است (دفتر پرونده از آمار کسر …)؟
ج – زیرا با صدور قرار و دادنامه شدن آن پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود، بنابراین، اگر یک شعبه دارای هزار و دویست پرونده باشد با صدور قرار تأمین دلیل این پرونده از زمره تعداد آمار درخواستها یا دادخواستهای ثبت شده کسر می شود. درخواست تأمین دلیل که در برگ دادخواست ثبت و کلاسه شده با صدور قرار و دادنامه شدن آن مختومه است، اگر چه قسمتی از امور دیگر مثلا اجرای قرار باقی مانده باشد. چنین قرار یا هر حکمی که در مورد دیگر صادر شود در دفتر دادنامه ها ثبت می گردد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.