راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

رضایت مالک به راننده جهت فعالیت در اسنپ

اینجانب *** با مشخصات فوق که برابر سند فروش بشماره ***مورخ *** شرکت *** برگ سبز به شماره *** مورخ *** مالک تمامی شش دانگ یک دستگاه موتورسیکلت شهاب* مدل* به شماره موتور *** وشماره پلاک شهربانی ایران *** به شماره شاسی به شماره *** وبیمه نامه به شماره *** بیمه *** می‌باشم بموجب این سند اعلام واقرار می‌نمایم که

آقای*** با مشخصات مذکور در فوق اجازه استفاده از خودروی متعلق به بنده با مشخصات فوق را جهت همکاری با شرکت *** نام تجاری اسنپ واستفاده از اپلیکیشن اسنپ را دارد و به تبع آن رضایت خود را نسبت به تخصیص سهمیه بنزین به خودروی مذکور واستفاده آن توسط کاربر راننده فوق آقای*** متعهد ومکلف می‌باشم که تغییر فوق اعم از رجوع از رضایت حاضر را به آن شرکت محترم اعلام می‌دارم

در غیر اینصورت وعدم اعلام موارد فوق به شرکت مسئولیت ناشی ازعدم اعلام مراتب اعم از ورود خسارت بر عهده اینجانب می‌باشد. ضمنا اعلام می‌نمایم اختلافات داخلی فی مابین وشخص تعرفه شده به عنوان بهره بردار اعم از مالی وغیر مالی به اینجانبان مربوط بوده وشرکت هیچگونه مسئولیتی نسبت به این امر نداشته ونخواهد داشت.

۲/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.