راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

از صلح حواله خودرو تا قرارداد پیچ اینستاگرامی در دفترخانه

خلاصه جلسه کانون مرکز (۹۸/۱۱/۲۰)؛ با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد:

تفویض وکالت در دفترخانه دیگر

وکالت فروش ملک تنظیم گردیده و به استناد آن وکالت، ملک دردفترخانه x منتقل شده، بعد از مدتی وکیل با مراجعه به دفترخانه y، آن وکالت را تفویض نموده، آیا تخلفی متوجه سردفترy میباشد؟ وکالت با انجام مورد وکالت عملا موضوعیت ندارد و متاسفانه سردفتر بدون اخذ و رویت اصل سند مالکیت وکالت را تفویض نموده، علی ایحال تفویض، مطابق قانون مدنی درست انجام شده و شخصِ وکیل نمی‌بایست نسبت به تفویض اقدام مینمود.

ابطال سند با رای دادگاه

دادگاه طبق ماده ۷۱  ق دار ، از طریق ثبت، رای ِ ابطال سند را برای دفترخانه ارسال نموده، پیرو آن، ثبت منطقه به دفاتر تنظیم کننده اسناد انتقالات بعدی نامه جهت ابطال اسناد داده است، آن دفاتر میتوانند طبق نامه ثبت؛ ابطال را اعمال نمایند؟ ملاک دفاتر برای اعمال ماده ۷۱، دستور مرجع قضایی درکنار نامه ثبت است و صرف اعلام ثبت منطقه، ملاک ابطال اسناد نیست.

قرارداد پیج اینستاگرام

پیج اینستاگرام با موضوع گردشکری قصد تبلیغ برای چند کشور خارجی را دارد و از دفترخانه تقاضای عقد قرارداد رسمی نموده، با رعایت جمیع جوانب و در راستای ماده ۱۰ ق م تنظیم قرارداد بلااشکال است.


وکالت فروش ملک

در وکالت فروش ملک، قید شده اقدام به فک و فسخ و. . و انتقال پلاک ثبتی…، وکیل قصد تنظیم سند صلح (ملک دررهن بانک است) دارد، دفتری که تنظیم کننده سندصلح است، به دلیل اینکه ابتدای وکالت قید شده فک و فسخ آن را ترتُب تلقی کرده و از تنظیم سند به استناد وکالت خودداری میکند (معتقد است باید سند اول فسخ شود بعد انتقال)؟ اگر کل وکالت دلالت برانتقال دارد فک یا فسخ، ابتدا یا انتهای وکالت باشد تفاوت چندانی ندارد مگر، به واقع پی ببریم که غرض خاصی مطرح بوده یا ترتب به صراحت و موکد قید شده باشد.

وصیت ملک به خبریه

وصیت شده که پس از فوت، ثلث ملک ۰۰۰به خیریه… تحویل گردد، آیا صرف مراجعه به ثبت مربوطه، سند مالکیت صادر میگردد یا نیاز به انتقال توسط وراث است؟ با مراجعه به ثبت، سند صادرخواهدشد.

صلح حقوق حواله خودرو در دفترخانه 

درخصوص حواله خودرو که ۶ ماه بعد خودروی مذکور تحویل میگردد میتوان صلح حقوق حواله را در دفترخانه تنظیم نمود و با ارائه صلح مربوطه به نمایندگی، اسناد و مدارک خودرو بنام متصالح صادر خواهد شد.

تعمیر خودرو

الحاق شخص به سند رهنی

الحاق شخص به سند رهنی به عنوان مشتری (به شرط اینکه هیچگونه تغییر در مفاد و شرایط سندمذکور صورت نگیرد) از طریق متمم بلااشکال است.

استعلام برای ابرای مهریه

دفترخانه قصد تنظیم ابرای ذمه نسبت به مهریه زوجه دارد، بااستعلام از دفترازدواج، نسبت به مهریه اجراییه صادرشده است تکلیف چیست؟ وفق ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چنانچه زوجه پس ازصدوراجراییه درخصوص مهریه، ازادامه عملیات منصرف و اقدام به ابرای ذمه نماید، مشمول نیم عشر نشده و تنظیم سند دراین شرایط بلااشکال است.

رجوع در هبه مهریه

در چه صورت هبه مهریه قابل رجوع نیست؟ مطابق ماده ۸۰۶ ق م هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد. در اینخصوص بهتر است اسناددرقابل هبه یا ابرا تنظیم شود که قابل رجوع نباشد، اگر درقالب بذل نوشته شود قابل رجوع است.

 امور صنفی؛

آخرین وضعیت اسکن انگشت سردفتران 
درخصوص بخشنامه اسکن اثر انگشت دردیوان نتیجه‌‌ای حاصل نشد، ولی نامه‌‌ای خطاب به جناب خداییان نوشته شد مبنی براینکه باعنایت به گذشت حدود یکسال از موضوع، نسبت به واکاوی و بررسی و تعدیل امر اقدام شود، در نامه قید شد که آیا سازمان بااجرای این بخشنامه نتیجه‌‌ای که مدنظرش بود گرفته است؟! کسانی که دردفتر حضور نداشتند کماکان نیستند،   و اینکه تاخیر اخیر دراخذاثر انگشت سردفتر (بین ۴ تا۵ دقیقه) موجب اخلال درامور دفترخانه شده و نامه مربوطه به سازمان ارایه شد،
درمورد مرخصی ساعتی هم ضمن نامه مجدد تاکید گردید.

آخرین خبر درباره افزایش تعرعه حقالتحریر در دفاتر اسناد رسمی 
تعرفه‌ها هم در قوه تایید ونهایی شده و به سازمان اعلام شد، ولی احتمالِ اعمالِ آن درسیستم قبل از پایان سال نیست و نهایتا قرار شد یکجا با سقف تحریر، تا پایان فروردین سال آینده در سیستم اعمال شود .

در خصوص مصوبه هیات مقررات زدایی، از سوی سازمان، از کلیه مراکز ثبتی درخواست اعلام نظر شده جهت افزایش دفاتر برحسب نیاز!

منبع: کانال جامعه دفاتر اسناد رسمی

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.