راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

طرف اول قرارداد (فروشنده ): خانم / آقای : ………………….فرزند آقای …………..
دارای شناسنامه شماره …………………………………………………………………………………صادره از ………………متولد …………….ساکن : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

طرف دوم قرارداد (خریدار ) : خانم / آقای : ……………………فرزند آقای …………………….
دارای شناسنامه شماره …………………………………………………………………………………….صادره از ……………….متولد ………………….ساکن : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

موضوع قرارداد :  شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی احداثی به مساخت …………………متر مربع دارای‌پلاک ……………..فرعی از ……………….اصلی…………….واقع در تهران بخش ………….ثبتی  و به نشانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …………………مورخ      /    /   13صفحه ………..جلد ……….به شماره چاپی ……….صادره به نام خانم / آقای ………………..انتقالی مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمی شماره ………مورخ ……..دفتر خانه …… تهران وبا جمیع توابع شرعیه ولواحق عرفیه آن بدون استثناء عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق به شماره پرونده ….و آب به شماره اشتراک ……..و گاز شهری به شماره شناسایی ……..و یک رشته تلفن به شماره ……منصوبه های در آن اعم از حق الاشتراک ها و ودایع احتمالی مربوطه .

مبلغ قرارداد(قیمت مورد معامله) : مبلغ …………..ریال که مبلغ ………..ریال از آن طی چک شماره ………مورخ ………….عهده حساب جاری …. بانک ……………. شعبه ………….. تسلیم فروشنده گردیده و ما بقی که مبلغ …………… ریال است ذمه خریدار دین ثابت است که در تاریخ …….و همزمان با تنظیم و امضاء‌سند رسمی مفاد این مبایعه نامه قطعیه به فروشنده بپردازد .

کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متعابعین اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری شده است .

منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده وبا قرار مبیع در تصرف فروشنده است که متعهد گردیده مورد معامله را در تاریخ     /   /   13 صحیحاً و سالماً تخلیه کرده و در مقابل اخذ رسید به خریدار تحویل دهد و در صورت عدم تحویل به موقع ،‌فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ . ریال به عنوان خسارت تاخیر تخلیه و تحویل و وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار محق به مراجعه از طریق مراجع رسمی جهت تخلیه و تحویل مبیع و وصل وجه التزام مزبور از تاریخ سررسید مرقوم می باشد و فروشنده اقرار نمود که افراد ممنوع المعامله نمی باشد .

شروط :

۱-  کلیه مالیات ها و مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری به عهده فروشنده و هزینه محضر اعم از
حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق به عهده طرفین است .

۲-  تاریخ و ساعت حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی مفاد این مبایعه نامه قطعیه ساعت ……….صبح روز … مورخه ……ماه هزار و سیصد و …………۱۳ شمسی و در دفتر خانه اسناد رسمی شماره …………واقع در تهران در خیابان …….. می باشد که طرفین ملزم به حضور در آن و اجرا ی مفاد متن این قرارداد می باشد .

۳-  دریافت مفاصا حساب های مالیاتی و عوارض و اخذ پاسخ استعلامیه های دفتر خانه  و سایر مجوزات مربوطه و ارائه آن به دفتر خانه مزبور قبل از وقت حضور فوق الذکر با فروشنده است .

۴-  بنا به مالکیت خریدار که طبق این مبایعه نامه قطعیت یافته خریدار حق انتقال مورد معامله را جزاً یا کلاً دارد بنابراین نسبت به مورد انتقال اخیر الذکر قائم مقام خریدار مالکیت خواهد داشت که طبیعتاً متعهد به اجرای مفاد این مبایعه نامه قطعیه در قسمتی که مالکیت او محرز گردیده باشد .

۵-  طرفین اعم از فروشنده و خریدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی مابین آنان به طور شفاهی منعقد شده متعهد و ملزم به اجرا تمامی مفاد این مبایعه قطعیه گردیده و می باشد .

۶-  تادیه بدهی های احتمالی ناشی از آب و برق و تلفن و گاز منصوبه تا روز تخلیه و تحویل به عهده فروشنده است والا خریدار حق دارد آنرا پرداخته وبا رائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه وصول کند

۷-    ضمان درک از تاریخ زیر لغایت پنجاه سال شمسی به عهده فروشنده است .

این مبایعه نامه در دو نسخه متحد المتن و متحد الاعتبار تنظیم و امضاء‌شده و مبادله گردیده  است .

محل امضاء طرف اول ( فروشنده)                                      محل امضاء طرف دوم (خریدار) :

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.