راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد تدوین کتاب

بنام خدا

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.»

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای ………… به شماره ملی ………… فرزند ………… به نشانی ………… تلفن ………… که از این پس اختصاراً در این قرارداد مولف نامیده می شود و خانم/ آقای ………… به شماره ملی ………… فرزند ………… به نمایندگی از ………… به شماره ثبت ………… به نشانی ………… تلفن ………… از طرف دیگر که از این پس ناشر نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای آن می گردند.

تبصره: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر اینصورت کلیه مراسلات، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد چاپ و انتشار کتاب ………… می باشد که به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید.

ماده ۲- تیراژ

چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان ………… نسخه می باشد.

ماده ۳- حق التالیف

ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل ………… درصد از بهای پشت جلد کتاب را بر مبنای ………… نسخه تیراژ پرداخت به مولف به ترتیب زیر پرداخت خواهد کرد.

الف- مبلغ ………… ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب.

ب- نیمی از مبالغ باقیمانده، هنگام انتشار کتاب.

پ- بقیه مبلغ، ………… ماه پس از انتشار کتاب.

تبصره: علاوه بر حق التالیف فوق، ناشر تعداد ………… نسخه از کتاب را تقدیم مولف خواهد نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و کتابهای موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است.

ماده ۴- چاپ های بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصراً به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار کتاب فوق را شخصاً یا توسط شخص دیگر ندارد.

ماده ۵- مولف متعهد می گردد که در هر تجدید چاپ، مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هرگونه تغییرات دیگری را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپهای بعدی مورد تجدیدنظر قرار دهد.

ماده ۶- در هر تجدید چاپ از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده ۷- ناشر مکلف است حداکثر تا ………… ماه از تاریخ (تحویل کتاب از سوی مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.

ماده ۸- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده ۷ این قرارداد اجتناب یا تعلل نماید، مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام ورزد. در این وضعیت ناشر موظف است ………… درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به مولف پرداخت نماید.

ماده ۹- ناشر نیز محق است در صورتی که مولف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۰- چنانچه اختلافی در تفسیر و اجرای هر یک از مواد این قرارداد بروز نماید موضوع اختلاف به خانم/ آقای/ موسسه ………… به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۱- هرگونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۲- ناشر اقرار می‌نماید کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر به طور کامل و منحصراً متعلق به مولف می‌باشد و نشر این اثر به منزله مالکیت ناشر تلقی نمی‌گردد و این مورد مربوط به زمان خاصی نبوده و با اتمام قرارداد به قوت خود باقی است و بعد از فوت مولف به وراث قانونی وی منتقل می شود.

ماده ۱۳- نسخ قرارداد

این قرارداد در دو نسخه در تاریخ ………… تهیه و تنظیم گردیده که یک نسخه نزد ناشر و یک نسخه نزد مولف قرار گرفته و هر دو نسخه حکمی واحد و یکسان دارند که به امضای طرفین رسیده و قابل اجرا می‌باشد.

امضای مولف                    امضای ناشر

۴.۲/۵ - (۴ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.