راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد تغییرات و تعمیرات

قرارداد تغییرات و تعمیرات

طرفین قرارداد
قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس……………………………………………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….،تلفن همراه ……………………….،به آدرس …………………………………………………………………..

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱) موضوع قرارداد

تغییرات و تعمیرات لازم براساس پیوست شماره ۱ شامل ۶۳ قلم که جزء لاینفک قرارداد می باشد و در واحد سازمانی واقع در کوی مهندسین مقابل مهمانسرا .

ماده ۲ ) مدت قرارداد

۱۰۰ روز کاری از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد .

ماده ۳)  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد معادل ۲۰ درصد بالاسری کلیه هزینه های انجام شده تعیین می گردد .

تبصره ۱ : فاکتورهای ارائه شده توسط پیمانکار , بوسیله کارفرما قابل پیمانکار پرداخت خواهد بود .

تبصره ۲ : تأمین کلیه مصالح و نیروهای لازم به عهده پیمانکار می باشد .

ماده ۴)  نحوه پرداخت

هزینه ها در طی مدت انجام کار و با ارائه صورت وضعیت و فاکتورهای مربوطه و نظر ناظر قرارداد و پس از کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده ۵) کسور

 • از کلیه مطالبات پیمانکار به جز مواردی که بصورت فاکتور ارائه می گردد ۵% به عنوا ن مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز و قبض واریز به پیمانکار ارائه خواهد گردید .
 • از مطالبات پیمانکار به جز مواردی که به صورت فاکتور ارائه می گردد ۱۵% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده ۶) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما معاونت طرح برنامه به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .

ماده ۷ ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده ۸) تعهدات طرفین

 • پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت مذکور را به عهده می گیرد .
 • پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
 • جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.
 • تأمین ابزار کار و تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد .
 • تأمین کلیه مصالح توسط پیمانکار و با ارائه فاکتور به کارفرما صورت می گیرد . پرداخت مبلغ فاکتور پس از کنترل واحد بازرگانی طرح و برنامه به عهده کارفرما می باشد .
 • افزایش یا کاهش شرح خدمات قید شده با توافق کارفرما مورد تأیید است .

ماده ۹)یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۰)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۲)فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۳)تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۴)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۵)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

…………………                                                     ………………………..

پیوست

 • کاشی کاری توالت
 • تعویض پنجره توالت
 • تعویض سنگ دستشویی و توالت
 • اجرای سقف کاذب در توالت و ادامه داکت
 • نصب فلاش تانک و سیفون در توالت
 • برداشتن وام حمام
 • کارگذاشتن زیر دوشی حمام
 • تعویض سرامیک حمام
 • اصلاح کاشی دیواره حمام
 • اصلاح درب حمام
 • تعبیه قفل و دستگیره روی درب حمام
 • اصلاح و رنگ آمیزی کابینت آشپزخانه
 • نصب حفاظ جهت درب آهنی آشپزخانه
 • نصب توری با چهارچوب آلومینیومی جهت آشپزخانه
 • اجرای یک عدد لوله بخاری در قسمت بالای هود گاز
 • تعویض توری های درب ورودی با چهارچوب آلومینیومی
 • برداشتن درب کمد حال و بقیه دکور چوبی کتابخانه و نصب دکور چوبی
 • تعبیه ورق آلومینیومی به عرض ۱۰ سانتی متر درب پایین کلیه درب های چوبی
 • اصلاح قفل و دستگیره کلیه درب ها .
 • اصلاح کلیه تورهای پنجره ها
 • تعویض شیشه های شکسته پنجره ها و شیشه های کثیف و رنگی
 • تعویض محل کولرها
 • تعویض بتونه کلیه پنجره ها
 • پاکسازی و تمیزکاری کلیه شیشه ها
 • برداشتن دیوار جنوبی حال به عرض ۵/۴ متر .
 • اجرای چهار عدد ستون با قوطی شماره ۱۶
 • اجرای تیر حمال با تیرآهن دوبل ۱۸ در زیر سقف به جای دیوار تخریب شده
 • اجرای ۴ عدد فونداسیون به ابعاد m5/1 * 1 و نصب پیش پیلت .
 • تخریب دیوار بین دو اتاق جنوبی و اضافه شدن اتاق ورودی حال به حال .
 • اجرای قرنیز در پایین کلیه دیوارها به عرض ۱۵ سانتی متر
 • رنگ آمیزی کلیه دیوارها و سقف اتاق ها و حال و دستشویی و حمام و آشپزخانه .
 • سمپاشی کلیه ساختمان جهت از بین بردن موریانه و حشرات موذی .
 • اجرای تیغه ۳۰ سانتی متری در فاصله بین دو اتاق مجاور حال و اجرای درب ورودی .
 • تعبیه کتابخانه
 • ساخت و نصب سه عدد دریچه کولر .
 • اجرای یک عدد لوله بخاری جهت اتاق شماره یک و تعمیر در کلیه لوله بخاری ها .
 • جمع آوری موکت های کف و شستشوی آن و سپس چسباندن آ ن .
 • تعویض توری درب حال
 • تعویض درب های چوبی اتاق خواب ها و درب ورودی اصلی و چهارچوب آنها .
 • رنگ آمیزی دوازده عدد پنجره به ابعاد ۴۰/۲ * ۶۰/۱ متر .
 • رنگ آمیزی کلیه درب های چوبی و چهارچوب های ۶ عدد درب چوبی به ابعاد ۱*۵/۲ متر .
 • تعویض درب ورودی آهنی با درب چوبی به ابعاد ۲۰/۲ * ۲۰/۱
 • رنگ آمیزی دو عدد درب حیاطی
 • اصلاح قیرگونی پشت بام ساختمان
 • تعمیر و نصب کلیه ناودانی ها
 • اجرای تگری سیمان سفید در قسمت بیرونی کل ساختمان
 • اصلاح دستشویی و تعویض سنگ توالت در قسمت باریک سازی و تعویض و یا اصلاح سیستم لوله کشی آب باریک سازی .
 • اصلاح و اجرای قیرگونی سقف باریک سازی
 • اجرای آرگ در قسمت انتهای راهرو و ورودی حال
 • جمع آوری کلیه سیستم خاردارهای موجود در دیوارهای خارجی
 • نظافت حوض داخل حیاط و رنگ آمیزی آن با رنگ استخری
 • مرمت ایوان قسمت پشت ساختمان و رنگ آمیزی آن
 • اجرای آرگ به جای درب آشپزخانه و درب ورودی حال
 • حذف دیواره اتاق شماره یک
 • تعویض درب های چوبی اتاق های خواب با چهارچوب
 • تعویض سیم کشی ساختمان و حیاط باریک سازی و نصب چراغ های مناسب یا لوسترهای ارزان قیمت سیم کشی جدید ساختمان روکار انجام می پذیرد .
 • تعویض کلیه لوله بخاری های بیرونی ساختمان .
 • تخریب دیوار پیش ساخته جلوی پنجره اتاق شماره ۵
 • لکه گیری با گچ در کلیه اتاق های قسمت باریک سازی
 • تخریب و پاکسازی کلیه ملحقات بتنی در قسمت باریک سازی
 • رنگ آمیزی کلیه قسمت های در و دیوار و پنجره های قسمت باریک سازی جمعاً ۴ عدد درب به ابعاد m 9/0 * 5/1 و ۳۵/۱ * ۵/۱
 • اجرای تگری سیمان سفید بر روی نمای بیرونی قسمت باریک سازی
 • مدور شدن درب اتاق شماره یک
به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.