راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد تولید درس الکترونیکی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………به نمایندگی آقای ………………… به شماره ملی …………………… نام پدر …………… شماره تماس ………………… آدرس …………………………………………که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و  ………………به نمایندگی آقای ………………… به شماره ملی …………………… نام پدر …………… شماره تماس ………………… آدرس …………………………………………که ازین پس «مجری»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده۱- موضوع قرارداد

طراحی و پیاده‌سازی نسخه الکترونیکی درس …………………………  به ارزش …………………… واحد.

تبصره ۱: تولید درس الکترونیکی دقیقاً براساس شیوه‌نامه تولید کد ………………………… صورت می‌پذیرد.

ماده ۲- مدت انجام قرارداد

مدت انجام قرارداد از زمان امضاء،  …………………………  است .

ماده ۳- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد  ………………………… می‌باشد.

ماده ۴- نحوه پرداخت

۴-۱- ۲۵% مبلغ قرارداد پس از پیشرفت کار به میزان ۲۵% از موضوع قرارداد و تأیید معاون آموزشی و معاون فناوری

۴-۲- ۲۵% مبلغ قرارداد پس از پیشرفت کار به میزان ۵۰% از موضوع قرارداد و تأیید معاون آموزشی و معاون فناوری

۴-۳- ۲۰% مبلغ قرارداد پس از پیشرفت کار به میزان ۷۵% از موضوع قرارداد و تأیید معاون آموزشی و معاون فناوری

۴-۴- ۳۰% مبلغ قرارداد پس از اتمام موضوع قرارداد و تأیید نهایی معاون آموزشی و معاون فناوری و ارائه مفاصاحساب بیمه‌های اجتماعی توسط مجری

تبصره۱: به ازای هر هفته تأخیر مجری در انجام تعهدات کارفرما ۳% کل مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه دیرکرد از مبلغ قرارداد کسر می­کند و یا قرارداد را فسخ می­نماید. در این صورت مجری حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

تبصره۲ : مجری مکلف خواهد بود در زمان عقد قرارداد چک تضمین به میزان کل مبلغ کل قرارداد (موضوع ماده ۳) به عنوان ضمانت حسن انجام کار ارائه نماید. چک مذکور شش ماه پس از پایان قرارداد با تأیید معاونت آمورشی و فناوری  مسترد می‌گردد .

ماده ۵- کسورات قانونی

کلیه کسورات قانونی در هر مرحله، از مبلغ پرداختی موضوع ماده ۴ کسر خواهد شد .

ماده ۶- مالکیت فکری

مالکیت فکری و مادی محتوای درس الکترونیکی تولیدشده و محصول موضوع قرارداد متعلق به کارفرما است و هرگونه استفاده از آن بدون مجوز کتبی کارفرما ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

ماده ۷- تعهدات طرفین قرارداد

الف- تعهدات کارفرما

۱- کارفرما متعهد است محتوای لازم برای تولید نسخه الکترونیکی درس را تهیه نموده و به مجری تحویل دهد و در این زمینه همکاری لازم را با مجری داشته باشد.

۲- کارفرما متعهد است در صورت تغییر نشانی یا تغییر شماره تماس خود، مراتب را به مجری اطلاع دهد.

۳- کارفرما می‌تواند به منظور پیگیری اجرای هر چه بهتر قرارداد حداکثر یک هفته بعد از انعقاد قرارداد نماینده تام‌الاختیار خود را کتباً به مجری معرفی نماید .

۴- کارفرما متعهد است تا پایان قرارداد و اتمام دوره حسن انجام کار بدون هماهنگی با مجری هیچ‌گونه تغییری درSCO های تحویل‌شده انجام ندهد .

ب- تعهدات مجری

۱- مجری متعهد است اطلاعات و اسرار کارفرما را برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی افشا نکند.

۲- مجری متعهد است کلیه قطعات درسی را طبق الگوی تأییدشده در نمونه آزمایشی به کارفرما تحویل دهد .

تبصره۱ : هرگونه تغییر احتمالی در الگوی تأییدشده ، فقط در صورتی که مورد تأیید مجدد کارفرما قرارگرفته باشد٬ معتبر خواهد بود .

۳- مجری متعهد است کلیه مستندات و course( نسخه اصلی ) محصول تولیدی را در پایان هر مرحله از قرارداد به کارفرما تحویل دهد.

۴- مجری متعهد است بدون اجازه رسمی و کتبی از کارفرما موضوع قرارداد را به طرف ثالث واگذار ننماید.

۵- مجری متعهد است کلیه مکاتبات کارفرما را در مدت حداکثر ۵ روز کاری پاسخ دهد.

۶- مجری متعهد است گزارش‌های هفتگی پیشرفت کار را به پست الکترونیکی کارفرما ارسال نماید .

 7- مجری متعهد است در مدت قید شده در این قرارداد، درخواست‌های کارفرما را در حیطه این قرارداد به انجام برساند.

۸- مجری موظف است هرگونه تغییر در نشانی خود مندرج در ماده ۱۳ قرارداد را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند.

۹- مجری می‌تواند حداکثر یک‌ هفته بعد از انعقاد قرارداد نماینده تام‌الاختیار خود را جهت تعامل با کارفرما معرفی نماید.

۱۰- مجری متعهد است حداکثر یک هفته بعد از انعقاد قرارداد برنامه زمان‌بندی کار را جهت تأیید کارفرما ارائه دهد .

ماده ۸- شرایط فسخ

۱-کارفرما می‌تواند به منظور رعایت صرفه و صلاح دانشگاه٬ به صلاح‌دید فرد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

هرگونه اعتراض در این مورد از مجری سلب می‌گردد.

۲- مجری می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد نماید و کارفرما در صورت موافقت با این تقاضا، با رعایت مصالح دانشگاه و با احتساب سود و زیان حاصله،  نسبت به تسویه‌حساب و فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود .

تبصره ۱ : با توجه به بند ۳ از تعهدات مجری، مجری موظف است در صورت فسخ قرارداد ، کلیه مستندات و course( نسخه اصلی ) مرتبط با میزان انجام‌شده از موضوع قرارداد را به کارفرما تحویل دهد .

ماده ۹- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین مورد توافق و تأیید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده ۱۰- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده ۱۲- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۳- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۴- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود.

ماده ۱۵- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………… در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای … نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                            …………………

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                            …………………

ماده ۱۶  متمم قرارداد

در صورت نیاز و توافق طرفین، این قرارداد می‌تواند دارای متممی باشد که به امضای طرفین خواهد رسید .

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.