راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

ماده یکم طرفین قرارداد

 قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

 ماده دوم – موضوع قرارداد

۱-۱ پشتیبانی فنی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار طبق پیوست شماره ۱ و صورتجلسه های تنظیمی شامل لیست نرم افزارهای موجود و شناسنامه های تجهیزات مورد قرارداد

۱-۲ سرویس , نگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات سخت افزاری و سیستم های مندرج در پیوست شماره یک ( پیوست شماره ۱ شامل صورت خلاصه نرم افزارها و شناسنامه سخت افزارهای موجود در محل کارفرما می باشد ) .

۱-۳ مشاوره در امور انفورماتیکی (کامپیوتر های سرور ، طراحی شبکه ، سخت افزار ، نرم افزار)

۱-۴ تهیه, نصب , راه اندازی و سرویس و نگهداری تجهیزات مربوط به برق اظطراری ( UPS ) .

۱-۵ تهیه, نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به یکپارچه سازی کامپیوترها ( Link ) .

۱-۶ تهیه تجهیزات کامپیوتری .

۱-۷ اجرای تمامی بندهای ۱-۱ الی ۱- ۶ جهت دفتر ……………..  واقع در خیابان ………………………………. به شماره تلفن ……………………..  لازم الاجرا می باشد . ( طبق نیاز کارفرما )

ماده دوم – مدت قرارداد

۲-۱ قرارداد حاضر از تاریخ . . . / . . . / ۱۳  الی . . . / . . . / ۱۳ به مدت یک سال شمسی دارای اعتبار و لازم الاجرا می‌باشد.

۲-۲ در صورت انقضاء مهلت یاد شده، قرارداد فعلی قابل تمدید بوده و چنانچه تا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، هیچ یک از طرفین نسبت به فسخ آن اقدام نکنند، قرارداد، به مدت یک سال دیگر تمدید شده تلقی می گردد .

تبصره 1: در صورت تمدید قرارداد برای نوبت بعدی، قرارداد جدید توسط پیمانکار تنظیم و تسلیم کارفرما می گردد.

 ماده سوم – تعهدات پیمانکار

۳-۱ – پیمانکار متعهد می گردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما، در اسرع وقت اقدام به رفع ایراد نماید .

۳-۲-  در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل، پیمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت ( در زمان عرف کاری ) به محل کارفرما مراجعه و عیب یابی نماید، بدیهی است مفادر بند ۳-۱ جهت دفتر تهران و آدرس قید شده در قرارداد می باشد .

۳-۴- پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات مورد قرارداد ( پیوست شماره ۱ ) را سرویس و کنترل کمی و کیفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نماید .

۳-۵ – تعمیرات مورد نیاز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد .

۳-۶ – در صورت عدم وجود قطعه یدکی مورد نیاز در بازار , مشاوره لازم توسط پیمانکار جهت امکان سنجی و رفع ایراد ارائه می گردد اما پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پیمانکار در اختیار کارفرما قرار داده شده باشد.

۳-۷ – پس از انجام سرویس و یا تعمیرات ؛ سیستم موضوع قرارداد ؛ مجدداً توسط پیمانکار پلمپ می گردد .

۳-۸ – اگر دستگاهی نیاز به تعمیر در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتی که زمان تعمیر بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پیمانکار موظف به جایگزینی یک دستگاه کامپیوتر بجای دستگاه در حال تعمیر میباشد .

۳-۹- پشتیبانی از نرم افزارهای مورد توافق در این قرارداد ( صورتجلسه تنظیمی ) به عهده پیمانکار می باشد .

تبصره 3 : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفل های نرم افزاری ) و یا نرم افزارهای تحت الحمایه شرکت های نرم افزاری (داخلی و خارجی) و نرم افزارهای خاص نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکت های داخلی و خارجی مشمول این قرارداد نمی گردد .

۳-۱۰- حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه و بالعکس ( آدرس قید شده از کارفرما “دفتر مرکزی” ) توسط پیمانکار انجام می پذیرد.

تبصره 4: هزینه حمل دستگاه خارج از آدرس قید شده بعهده کارفرما می باشد .

۳-۱۱- پیمانکار متعهد می گردد نهایتاً یک ماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند ۱-۴ و ۱-۵ با در نظرگرفتن تمامی موارد من جمله تعیین قیمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری ادواری ( یا هر شرایط مطلوب دیگر کارفرما ) ارسال نماید .

۳-۱۲- پیمانکار متعهد می گردد پس از امضاء قرارداد , تمامی دستگاه های موضوع قرارداد را ویروس یابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ویروسی اقدام نماید .

۳-۱۳- نرم افزار ویروس یاب برای بار اول بصورت رایگان نصب و راه اندازی می گردد و به روز نگهداری نرم افزار یا تغییر آن طبق شرایط بند ۳ ماده ۴انجام می پذیرد .

۳-۱۴- پیمانکار مهندس …. بعنوان نماینده تام الاختیار این (مرکز ، شرکت) جهت نظارت، رفع ایراد و هماهنگی های لازم به کارفرما معرفی می نماید.

ماده چهارم – تعهدات کارفرما

۴-۱ کارفرما متعهد می گردد به منظور تسریع در امور قرارداد نماینده یا نمایندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهایتاً طی مدت ۱۰ روز پس از امضاء قرارداد معرفی نماید.

تبصره 5  : فقط درخواست های نماینده کارفرما یا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد می باشد لازم الاجراء بوده ودرخواست های دیگر عوامل که به تائید مدیریت ( کارفرما ) نرسیده باشد , فاقد ارزش می باشد و پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال درخواست های افراد متفرقه ندارد .

۴-۲ کارفرما متعهد می گردد جهت جلوگیری از آلوده شدن کامپیوترها به ویروس , به هیج عنوان از CD های متفرقه پیش از کنترل با برنامه ویروس یاب استفاده ننماید . نرم افزار ویروس یاب با توجه به نیازهای کارفرما و با توافق طرفین تهیه , نصب و راه اندازی می گردد . در غیر این صورت در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ویروسی ؛ پیمانکار هیچ گونه تعهدی نداشته و مسئولیت آن با کارفرما می باشد .

۴-۳ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام امور سرویس و خدمات پشتیبانی , در هنگام مراجعه متخصصین پیمانکار .

۴-۴ کارفرما تعهد می نماید پرداخت مبلغ ماهیانه مورد توافق در ماده ۵ را به صورت منظم و بدون دیرکرد به پیمانکار پرداخت نماید.

۴-۵ پرداخت صورتحساب های ارسالی و مبلغ تعیین شده در قرارداد حداکثر تا مدت ۳ روز بعد از تاریخ صورتحساب به پیمانکار .

۴-۶ کــارفرما متعهد می گردد اقدامات و همکاری های مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار ( مربوط به مفاد بند ۱-۳ قرارداد ) و در صورت تایید آن به عمل آورد .

۴-۷ کارفرما تعهد می نماید اقدامات و همکاری های مقتضی جهت راه اندازی مفاد بندهای ۱-۴ و ۱-۵ را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار و در صورت تایید آن , در اسرع وقت انجام دهد .( طبق نیاز کارفرما )

۴-۸ کارفرما متعهد می گردد به هیچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاه های تحت الحمایه پیمانکار را ننماید .

۴-۹ مشاوره با پیمانکار در مورد هر گونه تغییر و تحول و یا خرید , نصب و راه اندازی هر گونه تجهیزات مرتبط کامپیوتری.

تبصره 6: کلیه دستگاهها و تجهیزات جانبی که توسط پیمانکار تهیه , نصب و راه اندازی گردد ؛  تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت و هیچ گونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهیزات جدید اعمال نخواهد شد .

تبصره 7 : کلیه دستگاه ها وتجهیزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهیه , نصب و راه اندازی گردد ( در صورت نیاز ) طی توافق جداگانه و بر اساس یک الحاقیه جدید که به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید , تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت.

 ماده پنجم – مبلغ قرارداد

۵-۱ حق الزحمه پیمانکار در قبال خدمات مندرج در این قرارداد , ماهیانه . . . ریال ( . . .  ریال ) بصورت خالص می باشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت می گردد .

۵-۲-حق الزحمه ماه اول به مبلغ . . .  ریال (  . . . ریال ) پس از امضاء قرارداد و پیش از آغاز کار به پیمانکار پرداخت می گردد .

۵-۳ مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران وآدرس تعیین شده منظور گردیده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمین وسیله نقلیه و یا پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود .

۵-۴ مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعویضی نمی باشد و هزینه قطعات تعویضی و لوازم مصرفی , طی صورتحساب جداگانه ای از طرف پیمانکار اعلام می گردد و بدیهی است کارفرما طبق ماده ۴-۵ عمل خواهد نمود .

ماده ششم – تجهیزات , دستگاه ها و سیستم های موضوع قرارداد

۶-۱ لیست اولیه تجهیزات سخت افزاری مشمول قرارداد , در پیوست شماره یک مشخص گردیده است و لیست نهائی از کلیه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد توافق در صورتجلسه تنظیمی بین نمایندگان پیمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

ماده هفتم – فسخ قرارداد

۷-۱ هر یک از طرفین قرارداد می توانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دلیل فسخ قرارداد , طی مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد و تصفیه حساب اقدام نمایند.

ماده هشتم – قوه قهریه ( فورس ماژور )

۸-۱ هرگاه اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق قوه قهره , نه تنها برای هر یک از طرفین بلکه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نیز غیر ممکن شود طرفین می توانند با اعلام کتبی ؛ طی مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده یا آن را فسخ نمایند (در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفین قرارداد هیچ گونه ادعایی من جمله خسارت نخواهند داشت).

ماده نهم – حق واگذاری

۹-۱ پیمانکار به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی ( کارفرما ) حق واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات دیگر ندارد ؛ در صورت انجام این امر قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی می گردد و علاوه بر آن ( پیمانکار ) محق به دریافت هیچ گونه مبلغی بابت خدمات انجام شده ( به جز آنچه قبلاً دریافت نموده ) نخواهد بود.

 ماده دهم – سایر شرایط

۱۰-۱ در صورت عجز پیمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد , حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده ۷-۱ محفوظ می دارد .

۱۰-۲ پیمانکار محرم کارفرما می باشد و فایل هایی که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد ( به هر صورت ) می بایست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهایت سعی انجام گیرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پیمانکار بوده ) خیانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پیمانکار خواهد بود .

۱۰-۳ کلیه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده پیمانکار می باشد .

۱۰-۴ خسارات عمدی و یا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سیستم به عهده کارفرما خواهد بود .

۱۰-۵ خسارات ناشی از تعمیرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما می باشد .

۱۰-۶ پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سیل و حوادث غیر مترقبه ندارد .

۱۰-۷ خسارات ناشی از حمل و نقل سیستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما یا افراد متفرقه , بعهده کارفرما می باشد .

ماده یازدهم – نشانی طرفین

۱۱-۱ نشانی طرفین قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گردیده ؛ و هر یک از طرفین در صورت تغییر آدرس , مکلفند ظرف سه روز نشانی جدید را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمایند و تا زمانی که نشانی جدید ابلاغ نگردیده , ارسال اوراق به نشانی قبلی به عمل خواهد آمد .

ماده دوازدهم – حل اختلاف

۱۲-۱ کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر مندرجات و مفاد آن بین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره حل و فصل نمود با داوری و حکمیت آقا/ خانم/ موسسه یا شرکت ……. بررسی و تصمیم داور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سیزدهم – تبادل پیمان

۱۳-۱ این قرارداد در ۱۳ ماده و ۷  تبصره و ۱ برگ پیوست و در دو نسخه واحدالمتن و اعتبار تنظیم ومبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراء والاتباع است . 

امضا کارفرما                                                                      امضا پیمانکار

۴/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.