راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد خرید و عرضه مرغ

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «طرف اول»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «طرف دوم»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱: موضوع قرارداد :

خرید و عرضه …………………….   تن مرغ گوشتی .

تبصره : هر گونه افزایش در مقدارموضوع قرارداد با توافق طرفین خواهد بود.

ماده ۲ : مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ …………….  لغایت …………………………  است که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد .

ماده۳ : مبلغ و نرخ قرارداد :

الف-نرخ خرید به موجب جدول ابلاغی ستاد مرکزی طرح ساماندهی از قرار هرکیلو گرم مرغ زنده ………………..ریال درب مرغداری خواهد بود .

ب-براساس بند فوق (۱-۳) جمع کل قرارداد معادل ……….. میلیون ریال می باشد .

تبصره : درصورت افزایش یا کاهش بهاء نهاده های تحویلی ( ذرت و سویا ) پس از اخذ تصمیمات لازم در ستاد مرکزی متناسب با آن ،قیمت مرغ زنده تحویلی نیز تغییر خواهد کرد .

ماده۴: تعهدات طرف اول :

الف-هماهنگی با شرکت پشتیبانی اموردام و یا سایر منابع وصدور مجوز تحویل دان به ازاء هرکیلو گرم مرغ زنده حداکثر مقدار ۲۱۵۰ گرم به ترتیب (۱۵۰۰ گرم ذرت و ۶۵۰ گرم سویا) برای طرف دوم .

ب-مشارکت با طرف دوم به منظور تولید و توزیع مرغ گوشتی در استان و جابجایی مرغ مازاد بین استانها.

پ-طرف اول موظف به تامین به موقع دان مورد تعهد قرارداد بوده و چنانچه به هر دلیلی قادر به تامین دان موردنیاز طرف دوم قرارداد نگردد طرف دوم اختیار دارد نسبت به فروش مرغ تولیدی خود راساً اقدام نماید.

ج-پیگیری در رفع اختلافات و حل مشکلات مراحل تحویل دان ، تحویل و توزیع مرغ در استان و مرکز .

چ-طرف اول متعهد است نسبت به دریافت مبلغ ۱۸۰ ریال از طرف دوم به ازاء هر کیلوگرم مرغ زنده به منظور جبران هزینه های طرح و ضررو زیانهای احتمالی اجرای طرح که برای مجریان ایجادمی شود اقدام نماید.

ح-نظارت و کنترل برحسن اجرای طرح .

ماده۵: تعهدات طرف دوم :

الف-طرف دوم متعهد است در قبال دریافت مجوز سهمیه دان از طرف اول ، مرغ تولیدی موضوع این قرارداد را صرفاً با مجوز و هماهنگی طرف اول و در قالب ضوابط طرح ساماندهی مرغ عرضه نماید .

ب- طرف دوم موظف به عقد قرارداد با تشکلهای مرغداران شهرستانها و نظارت بر انجام تعهدات آنها، تقسیم سهمیه شهرستانی با هماهنگی ستاد استان می باشد.

پ- به منظور برنامه ریزی اصولی تولیدات طرف دوم متعهد است کلیه فرمهای گزارش گیری مورد نظر طرف اول را طبق جداول مربوطه تکمیل و به موقع ارسال نماید.

ج-طرف دوم مکلف است به ازای هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۸۰ ریال از کشتارگاه دریافت و به شماره حساب۴۰۸۱۹۲ عهده بانک کشاورزی بنام اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران واریز نمایند.

چ-طرف دوم موظف است قرارداد خود با کشتارگاه را با نظارت و هماهنگی طرف اول منعقد نماید.

ماده ۶ : تضمین انجام تعهدات  :

به منظور تضمین انجام قرارداد طرف دوم ملزم است هنگام مبادله قرارداد معادل ۱۰۰درصدکل مبلغ قرارداد را به صورت چک که به امضاء صاحبان امضاء رسیده باشد در اختیار طرف اول قرار دهد .

ماده ۷: یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۸: تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹: تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۰: فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۱: تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۲: حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۳: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.