راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد خرید و فروش با کارخانه

بین شرکت کارخانه یا سازمانی به نام منبعد در این قرارداد خریدار، از یک سو، و فروشنده ای که از این به بعد به نام فروشنده اشاره می‌شود، این قرارداد با رعایت اصول و شرایط زیر منعقد گردیده است.

ماده ۱: موضوع قرارداد
………………………………………….

ماده ۲: مدت و محل تحویل
……………………..

ماده ۳: بها و طرز پرداخت

الف – مبلغ کلیه کالای موضوع این قرارداد بر اساس شرح ماده ۱، معادل …………………………… ریال می‌باشد.
ب – خریدار مجاز است با ارائه تقاضای کتبی و ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر، حداکثر تا میزان ۰۲۵/۰ از مبلغ کل معامله را به عنوان پیش‌پرداخت به فروشنده پرداخت نماید.
ج – پرداخت مالیات و حق بیمه کارگران بر عهده فروشنده است، و بهای کالا پس از تحویل و تنظیم صورت‌های مجلس یا صورت‌های مجلس‌های تحویلی، قطعی و پس از انجام تشریفات مربوطه، با ارائه صورت‌حساب به فروشنده توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

ماده ۴: تضمین حسن انجام تعهد

برای تضمین حسن اجراء این قرارداد، فروشنده مبلغ ده درصد از کل مبلغ معامله (به مبلغ ………………….. ریال) را به صورت نقدی و یا به صورت تضمین بانکی به عنوان سپرده تسلیم خریدار می‌نماید. این سپرده‌ها تا انجام تمام تعهدات مربوط به این قرارداد در اختیار خریدار باقی خواهند ماند. در صورت تخلف فروشنده از اجراء هر یک از مواد این قرارداد یا عدم تحویل کالا در زمان تعیین شده، خریدار حق دارد بدون هیچ گونه تشریفاتی تمام یا قسمتی از ودیعه مزبور را به نفع خود ضبط نماید.

ماده ۵: خسارت تاخیر

فروشنده متعهد است در صورت تاخیر در تحویل کلیه یا قسمتی از کالای معامله، برای هر ده روز تاخیر، یک درصد از بهای کالا را به خریدار پرداخت کند. در صورت تجاوز از یکصد روز تاخیر، خریدار حق دارد قرارداد را به هیچ تشریفاتی فسخ نموده و سپرده مزبور را به نفع خود ضبط نماید.

تبصره: جرائم دیرکرد از ده درصد کل معامله تجاوز نخواهد کرد و کسر ده روز تمام محسوب خواهد شد.

ماده ۶: اطلاع از مشخصات جنس

فروشنده ملزم به داشتن اطلاعات کامل از مشخصات جنس و محل اطلاعات مربوطه است و در اجرای این قرارداد نمی‌تواند به عنوان بهانه ادعای عدم اطلاع را مطرح نماید.

ماده ۷: تعویض کالا

اگر کالای تحویل داده شده به موجب مشخصات ذکر شده در ماده ۱ و قابل قبول توسط کمیسیون تحویل نباشد، خریدار می‌تواند به صورت کتبی به فروشنده اخطار دهد تا در مدت معینی، کالا را تعویض و به موجب مشخصات تحویل دهد. در صورت عدم انجام تعویض توسط فروشنده، خریدار حق دارد به موجب ماده ۵ با فروشنده رفتار نماید. تاریخ تحویل کالا از روز تعویض محسوب خواهد شد.

ماده ۸: تغییر مقادیر

در صورت لزوم، خریدار می‌تواند تا حدا

کثر ۲۵ درصد از مقدار جنس معامله را افزایش یا کاهش دهد. قبل از انقضاء مدت قرارداد، خریدار مراتب را به فروشنده اطلاع خواهد داد و فروشنده ملزم است مطابق با قیمت، مشخصات فنی، و شرایط مقرره در این قرارداد، با مهلتی که متناسب با مدت قرارداد است، عمل نماید.

ماده ۹: انتقال قرارداد

فروشنده حق انتقال این قرارداد را بدون موافقت کتبی خریدار ندارد. در صورت تخلف، خریدار حق دارد قرارداد را لغو و سپرده را به نفع خود ضبط نماید.

ماده ۱۰: حوادث قهریه و غیرمترقبه

در صورتی که به دلیل حوادث قهری و غیرمترقبه، طرفین قادر به انجام تعهدات خود نشوند، موارد را ۱۵ روز پس از وقوع به یکدیگر اطلاع خواهند داد. در صورت موافقت، مدت تاخیر به مدت قرارداد اضافه می‌شود و هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت نخواهند داشت.

ماده ۱۱: ممنوعیت قانونی

فروشنده به‌طور رسمی اعلام می‌نماید که مشمول ممنوعیت مصوب در قانون مصوب ۲۲ دی‌ماه ۱۳۷۷ نمی‌باشد. در صورت تخلف خریدار از این اعلام، قرارداد لغو خواهد شد و خریدار حق دارد سپرده تضمین را به نفع خود ضبط نماید و خسارات ناشی از لغو و تاخیر در اجرای قرارداد را بابت فسخ و تاخیر به تشخیص خود تعیین و از اموال فروشنده استیفاء نماید.

ماده ۱۲: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در اجرای هریک از مواد یا مداول این قرارداد، ابتدا موضوع در کمیسیونی که از نمایندگان تام‌الاختیار و متساوی طرفین تشکیل شده است، مطرح و با توافق طبق آن عمل خواهد شد. در صورت عدم توافق، به رویه‌های قانونی کشور حل و وفصل خواهد شد.

ماده ۱۳: نشانی فروشنده

آدرس قانونی فروشنده به شرح ……………………….. می‌باشد. تمام نامه‌های ارسالی از طرف خریدار به این آدرس روئیت شده و محسوب خواهند شد. این قرارداد در …………………. نسخه تنظیم و تمام نسخ بعد از تایید طرفین نافذ بوده و دارای اعتبار واحد خواهد بود.

فروشنده: ……………………..
خریدار: شرکت کارخانه یا سازمان …………………..

بیشتر بخوانید:

نمونه قرارداد خرید کالا

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.