راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد خرید کالا

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای………………به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس……………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای………………به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس……………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

عبارت است ازخرید……….به شرح مختصر ذیل: ……………………………………………………………………………………

که مشروح آن در پیوست / پیوستها ی شماره…………..طی……برگ به ضمیمه می باشد.

تبصره ۱- مشخـصات فنی کالا ی موضوع قرارداد،  دقیقاً  می بایستی با اسناد و مدارک حاوی مشخصات فنی و استانداردهای مورد تأیید شـرکت ملی گاز ایران ( پیوست / پیوستهای مذکور ) تطبیق داشتــه و بــراسـاس ایــن قــرارداد فـروشنـده متعهـد است کالای موضوع قرارداد را براساس مشخصات فنی به خریدار تحویل نماید.

تبصره ۲-خـریــدار هیچگونه تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه ، قطعات ، لوازم . ماشیـــن آلات ، تجهیزات و سایر مواردجهت تامین موضوع قرارداد نداشته و براین اساس فروشنده راساً‌ و به طور مستقل اقدام خواهد نمود ، مگر آنکه در اسناد قرارداد به نحوی دیگر پیش بینی شده باشد.

ماده ۲- مبلغ  قرارداد 

مبلــغ قـــرارداد ، (به عدد) ………………………………. ریال ، ( به حروف) …………………………….. ریال می باشد.

این قرارداد مشمول تعدیل قیمتها نبوده و‌ فروشنده روند افزایش قیمتها را با درنظر گرفتن کلیه هزینه ها از جمله مالیات ،‌ هرگونه حقوق و عوارض و سایر هزینه ها درقیمت پیشنهادی منظور نموده است .

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ نفـوذ آن تـا تحـویل قطعـی موضوع قرارداد …………… روز تقویمـی می باشد.

تاریخ نفوذ قرارداد، پس از …………………………………….. خواهد بود.

ماده ۴- نمایندگان 

۴-۱- پس از مبادله قرارداد ، طرفین نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات ، به یکدیگر معرفی می کنند.

۴-۲- دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده خریدار ، در محدوده اختیارات تفویض شده به وی ، به فروشنده ابلاغ می شود، درحکم ابلاغ خریدار است . بدیهی است با تغییر نماینده خریدار ، دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضاء شده بـه وسیلـه نمـاینـده قبلـی ، معتبر می باشد.

ماده ۵- زمانبندی تحویل کالا 

فروشنده موظف است کلیه کالای موضوع این قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی ذیل ارائه نماید:

…………………….

…………………….

ماده ۶- محل و نحوه تحویل

محل تحویل کالا به یکی از دو صورت زیر خواهد بود :

۱- به صورت بار شده بر روی وسیله حمل ، از درب کارخانه فروشنده می باشد بنابراین :

” هزینه حمل و بیمه به عهده خریدارمیباشد. “

۲- بـه صـورت بار شده برروی حمل و تحویل در انبارها یا سایت وسیله ای موردنظر خریدارمی باشد بنابراین :

“هزینه بارگیری و بیمه و حمل به انبار/ سایت خریدار بعهده فروشنده می باشد.”

ماده ۷- پیش پرداخت

 – این قرارداد پیش پرداخت ندارد.

 – این قرارداد پیش پرداخت بشرح ذیل دارد:

بنا به درخواست فروشنده و موافقت خریدار مبلغ …………………………………………………ریال (حداکثر تا سقف ۲۵% مبلغ اولیه قرارداد) ، به عنوان پیش پرداخت ، در………………………….مرحله ، درمقابل اخذ ضمانتنامه بانکی( طبق فرم نمونه سه پیوست ) که بدون قید و شرط و غیر قابل برگشت بوده و از تاریخ صدور به مدت قرارداد معتبر و قابل تمدید باشد ، پرداخت خواهد نمود .

مبلغ پیش پرداخت شده بتدریج و به طـور نسبی از مراحل پرداخت به فروشنده کسر می گردد بطوری که پس از تحویل ۹۰% اجناس موضوع قرارداد ، کل مبلغ پیش پرداخت تسویه شده باشد.

ماده ۸- ضمانتنامه انجام تعهدات و تسویه آن  

فروشنده باید ضمانت نامه بانکی به نفع خریدار (مطابق فرم نمونه دو پیوست ) را که بدون قید و شرط و غیر قابل برگشت ، عند المطالبه و بدون نیاز به اقدام قضایی یا اداری قابل وصول و معادل ۱۰%  کل مبلغ قرارداد باشد ، قبل از انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نماید. ضمانتنامه مذکور باید تا تاریخ تحویل موقت آخرین محموله موضوع قرارداد و دوره ضمانت کالا (حسب مورد)معتبر باشد.

درصورت انجام کلیه تعهدات درموعد/ مواعد مقرر ، ضمانت نامه انجام تعهدات آزاد خواهد شد.

مادام که فروشنده در هر مورد از قرارداد ،کلیه تعهدات خود را انجام ندهد ، ذینفع حق دارد ضمانتنامه فوق الذکر را ضبط نماید.

درمواردیکه به تشخیص کارفرما درخرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط ، لازم باشد ، پنجاه درصد (۵۰%) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات پس از تحویل موقت کالا طبق گواهی کارفرما آزاد میگردد و پنجاه درصد (۵۰%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی هر بخش از کالا مسترد میگردد. آزاد سازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی بر تحویل نقشه های “چون ساخت” و دستور العملهای بهره برداری و نگهداری می باشد.

ماده ۹- خسارت تاخیر

هرگاه فروشنده نتواند سفارش موضوع قرارداد را درموعد/ مواعد تعیین شده درماده ۵ تحویل نماید باید به ازای هر ………تاخیر میزان یک درصد قیمت کالای تأخیر شده ، حداکثر تـا ( پنج درصد) ۵% کل مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت تاخیر به خریدار پرداخت نماید و چنانچه پس ازمدت ………………… فروشنده تعهدات خود را انجام نداده باشد دراین صورت خریدار می تواند قرارداد را یکجانبه فسخ و نسبت به اخذ ضرر و زیان از مطالبات و اموال فروشنده برداشت و درصورت عدم تکافو ازطریق مراجع ذی صلاح اقدام نماید.

ماده ۱۰- افزایش یا کاهش میزان تقاضا

خریدار می تواند با همین شرایط و قیمت ، حداکثر تا سقف  ۲۵% از  جنس موضوع مورد معامله را قبل از انقضاء مدت تحویل کالا ، کسر/ اضافه نماید درهرحال مراتب کتباً به فروشنده ابلاغ خواهد شـد ،  درصورت لزوم مدت تحویل نیز به نسبت نوع کالا تعدیل می گردد.

ماده ۱۱- بیمه ،  مالیات ، هزینه ثبت قرارداد و سایر کسور قانونی

پرداخت بیمه ، مالیات ،  هزینه ثبت قرارداد (در صورتیکه خریدار ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص دهد. )‌ و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد از جمله عوارض شهرداری بعهده فروشنده بوده مگر اینکه در سایر مواد قرارداد بگونه ای دیگر تعیین شده باشد.

ماده ۱۲- نو بودن کالای موضوع قرارداد

کلیه کالای موضـوع قـرارداد باید نو ،  غیـر مستعمـل و اصلی باشد. کالای مستعمل یا دوباره ساخته شده یا تعمیر شده و همچنین  نمونه آزمایشی ( پروتوتایپ ) پذیرفته نخواهد شد. درصورت مستعمل بودن تجهیزات ویا چنانچه که مشخصات فنی کالای تحویل شده توسط فروشنده ، مطابق مشخصات فنی قرارداد نباشد ، فروشنده متعهـداست بـدستـور خـریـدار ، کـالای مـوضوع قراردادرا  تعویض نموده و کلیه خسارت اعلام شده از طرف خریدار را پرداخت نماید.

ماده ۱۳- بازرسی

۱۳-۱ – فروشنده مکلف است درمدت اجرای قرارداد (درصورت درخواست خریدار) تمهیدات لازم را جهت بازرسی ، دسترسی به مدارک و اسناد موضوع قرارداد ، نظارت و انجام آزمایش نماینده خریدار از اجزاء کالا ، روند تولید ، آزمایش ،انبارداری ، بسته بندی و حمل از مبداء کالای موضوع قرارداد در داخل یا خارج از کشور بعمل آورد ، بازرسی ها و آزمایشات بنحوی خواهد بودکه حتی المقدور خللی در روند تولید فروشنده ایجاد نگردد.

۱۳-۲- درصورتیکه کالای موضوع قرارداد ، از نظر جنس یا ساخت برحسب مورد معیوب بوده و یا با نقشه ها و مشخصات فنی قرارداد و استانداردهای مورد توافق مطابقت نداشته باشند ، خریدار تا قبل از پایان دوره تضمین ، حق دارد که نسبت به رد یا درخواست اصلاح آنها اقدام نماید. کالای مذکور بایستی پس از اخطار کتبی به فروشنده ظرف مدت معقولی ، تعویض یا اصلاح گردیده تا با نقشه ها و مشخصات فنی قرارداد مطابقت نماید.

۱۳-۳- فروشنده باید به هزینه خود، جهت انجام بازرسی و آزمایشات توسط نماینده خریدار که طبق مشخصات فنی در کارخانجات سازنده انجام می پذیرد، کلیه تسهیلات و امکانات لازم را برای ایمنی نمایندگان خریدار و انجام وظایف آنها فراهم آورد.

درهر حال انجام یا عدم انجام بازرسی و آزمایش کالاهای موضوع قرارداد از مسئولیت فروشنده جهت تحویل کالا ، طبق اسناد و مدارک و مشخصات فنی قرارداد نخواهد کاست و مسئولیتی را متوجه خریدار نخواهد نمود.

۱۳-۴-  فروشنده باید آزمایشهای کارخانه ای جهت کالای تهیه شده توسط خود را در حضور نماینده خریدار یا یکی از شرکتهای بازرسی به انتخاب خریدار ، انجام دهد.

فروشنده باید برنامه زمانی انجام آزمایشات کالای موضوع قرارداد را به تفکیک و ظرف ………. پس از نفوذ قرارداد جهت بررسی و تأیید خریدار ارسال نماید. علاوه بر آن فروشنده می بایست حداقل ……….. روز قبل از اجرای هرگونه آزمایش کارخانه ای کالای موضوع قرارداد و برنامه زمانی آن را مجدداً به اطلاع خریدار برساند.

چنانچه خریدار بخواهدبر انجام آزمایشها نظارت نماید فروشنده همکاریهای لازم را جهت اقامت نمایندگان خریدار یا بازرس منتخب وی معمول خواهد داشت . هزینه های سفر و اقامت نمایندگان خریدار بر عهده خریدار می باشد لیکن در صورت تکرار آزمایش به علت مردود شدن ، هزینه ها به عهده فروشنده خواهد بود.

 درصورتیکه  خریدار………………………………روز پس از اعلام کتبی  فروشنده ، نمایندگان خود را جهت نظارت بر انجام آزمایشها اعزام ننماید فروشنده حق دارد آزمایشهای مربوطه را از طریق مراجع فنی ذی صلاح مورد تایید خریدار  انجام داده و گواهی نتایج آزمایش صادره را به خریدار ارایه نماید. بدیهی است مسئولیت صحت و درستی کالای آزمایش شده برعهده فروشنده است .

۱۳-۵-  فروشنده باید کلیه آزمایشهای  لازم را برطبق مشخصات فنی قرارداد و استانداردهای مرتبط بدون هیچگونه هزینه اضافی انجام دهد.

۱۳-۶- هرگاه تا پایان دوره تضمین ، خریدار انجام آزمایشهای اضافی جهت امتحان کارآیی هر یک از کالاهای موضوع قرارداد تحویل شده را لازم بداند ، اینگونه آزمایشها نیز طبق دستورات خریدار انجام خواهد شد.  چنانچه نتایج حاصل  از این آزمایشها نشان دهد که کارآیی کالای موضوع قرارداد بـا مشخصـات فنی و استانداردهای مورد عمل مطابقت ندارد دراین صورت کلیه هزینه های مربوط به آزمایش ، تعویض و اصلاح ، کالای معیوب موضوع قرارداد به عهده فروشنده خواهد بود و در غیر این صورت هزینه آزمایشات بعهده خریدار خواهد بود.

۱۳-۷- حکم ماده بالا درباره کالاهای موضوع قرارداد که با تائید خریدار تکمیل شده  و مجدداً به دستور او باز میشود نیز قابل اعمال است .

ماده ۱۴- بسته بندی 

فروشنده موظف است کلیه کالاهای موضوع قرارداد را پس از انجام بازرسی  ، طبق استاندارد و نظر خریدار (مندرج در شرح کالا) بسته بندی و علامت گذاری نماید.

فروشنده ، کالاهای موضوع قرارداد را برای حمل و تحویل مطابق مندرجات قرارداد و ضمایم آن و با توجه به ماهیت محموله و نوع وسیله حمل ، به نحوی بسته بندی و آماده خواهد کرد که از آسیب و فساد ضمن بارگیری ، حمل و تخلیه مصون بمانند.

فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات و فساد ناشی از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته بندی و حمل و انبار کردن و نگهداری از قبیل نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و تعرضات هوا و گازهای دیگر و امثال آنها می باشد و موظف است ازهرطریق (تعمیر یا تعویض یا پرداخت خسارات) رضایت خریدار را فراهم آورد.

در مواردی که لازم باشد، ابزار و ماشین آلات سنگین برای سهولت حمل ، روی چرخ یا شاسی مناسب و مجهز به ضربه گیر نصب خواهند شد همچنین قطعات و تجهیزاتی که ممکن است مفقود گردند باید در صندوقهای چوبی یا بسته بندی مطمئن دیگر بنحو روشن و معلوم علامت گذاری و حمل گردند.

کلیه صندوقها یا بسته هایی که وزن ناخالص  آنها از ۱۰۰ کیلوگرم بیشتر باشد ، بایستی به نحوی بسته بندی شود که به آسانی توسط بالابرها قابل حمل باشد به طوری که بدون خطر،حمل و نقل آنها میسر شود.

ماده ۱۵- ضمانت کالا Guarranty و  خدمات پس از فروش warranty

۱۵-۱- کلیه کالاهای مورد معامله ………………………ماه  به شرح ذیل توسط فروشنده گارانتی می باشد.

–  ازتاریخ تحویل به خریدار به مدت …………………………………………………………………………………

– ازتاریخ نصب به مدت ……………………………………………………………………………………………….

– ازتاریخ راه اندازی به مدت…………………………………………………………………………………………

فروشنده در دوره گارانتی، متعهد است بدون قید و شرط و هزینه ، نسبت به جایگزینی کالاهای معیوبی که معایب آن ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و یا بکار بردن مـواد اولیـه/ مصــالح نــامـرغـوب بـاشد در مـدتـی کـه خـریدار(حسب نوع کالا) تعییـن می نماید، اقدام و خسارات وارده را جبران نماید. چنانچه فروشنده در این زمینه به تعهدات خود عمل ننماید خریدار حق دارد راساً‌ نسبت به رفع عیب اقدام و هزینه های مربوطه را از محل مطالبات و تضمین فروشنده کسر و یا از طریق مراجع قانـونی ذی صلاح ، تحصیل نماید.

۱۵-۲- مدت خدمات پس ازفروش به میزان……… ماه پس از انقضای دوره گارانتی خواهدبود.فروشنده  درطول ایام مذکور موظف به تأمین کالا وقطعات و خدمات مربوطه بوده و ازاین بابت پاسخگو خواهدبود.

ماده ۱۶- تعهدات فروشنده

۱۶-۱- فروشنده موظف است همه گونه همکاری در رابطه با کالای موضوع قرارداد را با نماینده خریدار بنماید.

۱۶-۲- فروشنده باید تمامی استانداردها ، موارد کیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولیه مناسب را به گونه ای که در قرارداد و ضمائم آن قید گردیده رعایت نموده و هرگونه عدول از موارد فوق را قبل از هر اقدام کتباً به اطلاع خریدار رسانده و تقاضای بررسی و تأییدآن را بنماید.

۱۶-۳- فروشنده باید برنامه زمانبندی ساخت و تحویل اجناس موضوع قرارداد را بطور مستمر کنترل نموده و کوشش لازم را درجهت رعایت آن بعمل آورد . در این خصوص انجام یا عدم انجام بازرسی توسط نماینده خریدار رافع تعهدات و مسئولیتهای فروشنده نخواهد بود.

بدیهی است درصورت تاخیر و عدم پذیرش دلایل ارائه شده فروشنده ، از ناحیه خریدار ، طبق مفاد مواد ۹ و ۲۲ عمل خواهد شد.

۱۶-۴- فروشنده متعهد می گردد درصورتیکه پس از تحویل کالا نقایصی ناشی از تولید/ حمل (درتعهد فروشنده) کالا(ها)ی موضوع قرارداد مشاهده گردد نسبت به مرتفع کردن آن اقدام نماید به نحوی که رضایت خریدار را فراهم آورد . بدیهی است درصورتی که نقایص مطرح شده حداکثر ظرف مدت……………………….. تـوسط فـروشنـده مـرتفع نگردد خریدار می تواند نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هزینه های انجام شده را با احتساب ……………………درصد هزینه بالاسری ازمحل و مطالبات / سپرده ها فروشنده وی و یا ازهر طریق دیگری که صلاح بداند جبران نماید.

۱۶-۵- تعهدات فروشنده زمانی به طـور کامل انجـام شده تلقی می گردد که گواهی تحویل قطعی کالا را از خــریـدار دریافت نموده باشد.

۱۶-۶- سرهم کردن (ASSEMBLING)

درصورتیکه حسب نوع کالا می بایست قطعات و اجزاء کالای موضوع قرارداد در سایت / انبار خریدار سرهم (ASSEMBLE) گردد فروشنده موظف است در زمان مورد نظر خریدار اقدام نماید.

۱۶-۷- راه اندازی

– کالای موضوع قرارداد نیاز به راه اندازی از طرف فروشنده ندارد.

– کالای موضوع قرارداد با نظارت فروشنده راه اندازی می گردد.

– کالای موضوع قرارداد نیاز به راه اندازی از طرف فروشنده دارد ، در این صورت فروشنده موظف است طبق نظر خریدار و مشخصات فنی کالای مندرج در اسناد و ضمائم قرارداد، نسبت به راه اندازی موضوع قرارداد اقدام نماید . بدیهی است فروشنده هزینه راه اندازی را در پیشنهاد خود منظور نموده است.

۱۶-۸- خدمات آموزشی

الف- فروشنده تعهد انجام خدمات آموزشی ندارد .

ب- فروشنده تعهد انجام خدمات آموزشی بشرح ذیل دارد و متعهد است جهت ………….نفر افراد معرفی شده از طرف خریدار ، آموزش / آموزشهای زیر را برگزار نماید:

 – آموزش کار با دستگاه در محل شرکت سازنده .

– آموزش تئوری و عملی در محل سایت خریدار.

 – آموزش تئوری و عملی در هنگام نصب و راه اندازی دستگاه  .

۱۶-۹- ارائه نقشه و مدارک مهندسی جهت نصب ، راه اندازی و تعمیرات. (حسب موضوع قرارداد)

۱۶-۱۰- ارائه کاتالوگ لیست قطعات یدکی با شماره قطعه ، نقشه اجزاء منفصله دستگاه در قالب کتاب ، جزوه و لوح فشرده و ….. (حسب موضوع قرارداد)

۱۶-۱۱-  ارائه لیست قطعات یدکی مصرفی دو ساله (SPIR). (حسب موضوع قرارداد)

۱۶-۱۲- چنانچه فروشنده ، به منظور افزایش کارآئی ،  تغییراتی در طراحی کالاهای تحویل شده انجام دهد ، موظف است نقشه های مهندسی همراه با لیست قطعات یدکی جایگزینی / اصلاحی  را به خریدار ارائه دهد.

۱۶-۱۳- چنانچه در مدت اجرای قرارداد و در نتیجه تحقیقات ، آزمایشها و تجـارب علمی ، هرگـونه بهینه سازی فنی و یا تجدیدنظر در طراحی و ساخت کالای موضوع قرارداد که قرار است تحویل گردند توسط طراح یا کارخانه سازنده مربوطه به نتیجه برسد این تغییرات میبایستی بطور رایگان در کالای موضوع قـرارداد تحـویل نشده به خریدار اعمال گردد ، لیکن قبل از اعمال بهینه سازی و یا تجدید نظر ها ، یک گزارش و شرح جامع آن ، باید برای تصویب ، تسلیم خریدار گردد.

فروشنده تضمین می نماید که پس از اتمام قرارداد نیز خریدار را از چنین تغییراتی مطلع سازد و برای این منظور فروشنده می بایستی این تغییرات را بصورت یک پیشنهاد ( همراه با کلیه جزئیات فنی و شرایط قراردادی ) تسلیم خریدار نموده و خریدار در قبول و یا رد آن مختار خواهد بود.

۱۶-۱۴- فروشنده اذعان دارد که کالا(ها)ی پیشنهادی وی مشمول کالای قاچاق نبوده و کلیه عوارض مربوطه را پرداخت نموده و خواهد نمود.

ماده ۱۷- شرایط حمل ونقل و ارائه صورتحساب

 پس از تائید هر محموله  توسط نماینده خریدار و ذکر دقیق مقدار کالای آماده حمل ، برنامه حمل و توزیع از طرف خریدار به فروشنده اعلام و برآن اساس از محل فروشنده بارگیری و کالا(ها) به مقصد اعلام شده ارسال خواهد شد.  همزمان با ارسال کالا ،  فروشنده نسبت به ارسال صورتحساب برای آن با ارائه اسناد مثبته محموله اقدام خواهد نمود . خریدار حداکثر  ظرف مدت ………………. روز پس از دریافت اصل صورتحساب و پس از کسر نسبی  پیش پرداخت ،  باقیمانده صورتحساب را به فروشنده  پرداخت خواهد نمود.

ماده ۱۸- قانون منع مداخله در معاملات دولتی 

فروشنده رسماً تعهد می نماید که مشمول ماده مذکور درقانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد و متعهد و ملزم است که تا پایان اجرای قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را درموضوع قرارداد سهیم و ذی نفع نکند و درصورتیکه محرز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا برخلاف تعهدات فوق الذکر عمل نماید ،‌ خریدار حق خواهد داشت قرارداد را لغو و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال و مطالبات فروشنده و یا ازهر طریق دیگر وصول نماید. به هرحال این موضوع رافع تعهدات فروشنده نخواهد بود.

ماده ۱۹- عدم واگذاری به غیر

۱- فروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.

واگذاری قرارداد نباید :

الف- به قسمی باشد که مانع از پیشرفت کار طبق برنامه زمانی تحویل کالا گردد.

ب – مانع از ارتباط خریدار با فروشندگان ثالث طرف فروشنده ( دررابطه با موضوع این قرارداد) نگردد بطوری که خریدار بتواند به هردلیل به کالای خود نزد فروشندگان ثالث دسترسی داشته و بتواند در اثر قصور یا غیبت فروشنده ، به فروشندگان ثالث مذکور مراجعه و کالای خود را دریافت نماید.

۲- فروشنده باید موارد فوق و همچنین ممنوع بودن واگذاری کار به غیر را در قرارداد با فروشندگان ثالث تصریح نماید. ضمناً یک نسخه از قرارداد منعقده با فروشندگان ثالث را به خریدار تحویل نماید.

۳- موارد فوق ، تحت هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات فروشنده نکاسته و در هر صورت فروشنده مسئول جبران خسارت ناشی از قصور و مسامحه خود و فروشندگان ثالث (مربوط به کالای موضوع قرارداد) خواهدبود .

ماده ۲۰- عدم وجود واسطه  

فروشنده متعهد می گردد که دررابطه با این قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی و نظایر آن را نپرداخته و پرداخت نخواهد کرد و درصورت اثبات خلاف این مطلب خریدار حق فسخ قرارداد ،‌ ضبط ضمانتنامه ها و همچنین مطالبه کلیه خسارات را خواهد داشت .

ماده ۲۱- فسخ قرارداد   

خریدار می تواند درصورت وقوع هریک از موارد زیر قرارداد را یک جانبه فسخ نموده و نسبت به وصول مطالبات خود و ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام نماید.

۱- تاخیر در انجام تعهدات مطابق مواد مندرج در قرارداد از طرف فروشنده بیش از ……………….

۲- ورشکستگی ،‌ مصادره اموال ،‌ انحلال شرکت فروشنده .

۳-  واگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئی بدون اطلاع و تأیید کتبی خریدار به غیر.

۴-  نقض تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد توسط فروشنده .

۵- وجود واسطه .

۶- عدم توانایی مالی یا فنی فروشنده برای تحویل کار طبق برنامه خریدار.

۷- فروشنده مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب درسال ۱۳۳۷ باشد.

ماده ۲۲- محرمانه بودن قرارداد    

فروشنده تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به قرارداد فی مابین را محرمانه تلقی نموده و آنها را در اختیار افراد یا اشخاص حقوقی قرار ندهد. درصورت اثبات خلاف ، خریدار حق خواهد داشت جهت استیفای حقوق خود ، هرگونه اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۳- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۲۴- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۵- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۲۶- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۲۷- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۸- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۲۹- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ………………….

ضمانتنامه انجام تعهدات

(نمونه دو)

نظر به اینکه *…………………………… به نشانی :………………………………………………………….

به این  ** ……………………..اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد **** ……………………………………………….

را با *** ………………………دارد این ** ……………………………………………از * ………………………………………………..

درمقابل *** ………………………………………………..برای مبلغ ………………………………………………………….ریال به منظور انجـام تعهـداتـی کـه بـه مـوجب قـرارداد یـادشـده بـه عهــده مـی گیــرد تضمیـن و تعهد می نماید درصورتی که *** …………………………………………کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این ** ……………………………….

اطلاع دهد که * ………………………………………………….. از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تامیزان ………………………………………. ریال ، هرمبلغی را که *** …………………………………..

مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی *** …………………………………………………………………

بـدون آنکـه احتیاجی بـه صـدور اظهــارنـامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشتـه بـاشد ، بـی درنـگ در وجه یا حواله کرد ***…………………………………………………….بپردازد.

مـدت اعتبــار ایـن ضمـانتنـامــه تــا آخـر وقـت اداری روز …………………….. است و بنــا بــه درخــواست کتبی *** ……………………………………….. واصلـه تـا قبـل از پـایـان وقت اداری روز تعیین شـده ، بـرای مدتی کـه درخـواست شـود قـابـل تمـدید می باشدو درصورتی که ** …………………………………………نتـواند یـا نخـواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * ………………………………………………موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** ………………………………… را حاضر به تمدید نماید** …………………………………………………… متعهد است بـدون آنکـه احتیـاجـی بـه مطـالبـه مجـدد بـاشـد ، مبلـغ درج شــده در بــالا را در وجــه یــا حـوالـه کرد*** ……………………………………………………. پرداخت کند.

 *  عنوان پیمانکار

** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرار داد مورد نظر

ضمانتنامه پیش پرداخت

(نمونه سه )

نظر به اینکه * ……………………………………………………………. به نشانی : ……………………………………….

به این ** ……………………………………… اطلاع داده است قرارداد ****……………………………………………..

را با ***…………………………..منعقد نموده است و قرار است مبلغ ……………………………………………….ریال به عنوان پیش پرداخت به*……………………………………………..پرداخت شود ، این ** …………………………………………. متعهد است در صورتی که *** ………………………………………………………کتباً به این بانک اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به * …………………………………………………است ، هر مبلغی تامیزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از *** ……………………………………بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجــاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد*** …………………………….بپردازد.

اعتبــار ایــن ضمــانتنــامــه تـا آخـر وقـت اداری روز………….است و بنــا بــه درخــواست کتبی *** ……………………….واصله تا  قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید میباشد. و درصورتی که ** ………………………………نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * ……………………………………….موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند**………………………………………..را حاضر به تمدید نماید ، ** ………………………………….

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلـــغ درج شـــده در بــالا را در وجــه یــا حـوالـه کرد *** ………………………………………………………………. پرداخت کند .

مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی * ……………………………………………..که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است ، طبق نظر کتبی *** …………………………………………….که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام ** ……………………………………….به *** …………………………………..درمورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصـل گــردد، تقلیــل داده میشــود و درصـورت عـدم وصول پاسخی از سوی *** ……………………………………….ضمانتنامه معادل مبلغی که * ……………………………………..     اعلام نموده است ، تقلیل داده خواهد شد . درصورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود،‌این ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است .اعم از اینکه اصل به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 عنوان پیمانکار

**  عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز

*** عنوان دستگاه اجرائی یا کارفرما

 **** موضوع قرارداد مورد نظر

دیگر نمونه قراردادهای خرید

این نمونه قرارداد خرید کالا چند ماده دارد؟

این نمونه قرارداد شامل ۲۹ ماده است.

این نمونه قرارداد خرید کالا چند نمونه ضمانتنامه پیش پرداخت دارد؟

این قرارداد شامل ۳ نمونه ضمانتنامه پیش پرداخت است.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.