راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد ساخت قالب

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

 ……………. به نمایندگی آقای ………. به شماره ملی ………… نام پدر ………… شماره تماس ………… آدرس. ………

که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و

……………. به نمایندگی آقای ………. به شماره ملی ………… نام پدر ………… شماره تماس ………… آدرس. ………

که ازین پس «قالب‌ساز» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده ۱ ) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ساخت قالب بطری پلاستیکی به گنجایش ۷۵۰ سانتیمتر مکعب برابر نمونه شاهد ارائه‌شده به قالب‌ساز.

ماده ۲ ) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد ………………………… روز تعیین می‌گردد.

ماده ۳ ) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد …………… ریال (………………. ریال) می‌باشد که به شرح زیر در وجه قالب‌ساز پرداخت خواهد شد.

الف-۴۰% از کل مبلغ قرارداد که مبلغ …………… ریال می‌باشد پس از امضاء قرارداد به قالب‌ساز پرداخت و معادل همان مبلغ چک تضمین از قالب‌ساز اخذ خواهد شد.

ب-۵۰% از مرحله دوم پس از اتمام ساخت قالب و تحویل آن به کارفرما و تأیید نمونه‌های اولیه تولیدشده توسط مدیر کنترل کیفیت شرکت …… در وجه قالب‌ساز پرداخت خواهد شد.

پ-۱۰% مرحله آخر پس از تزریق حداقل ۲۰۰۰ عدد بطری و به‌شرط صحت کارکرد قالب پرداخت و چک موضوع بند الف ماده ۳ به قالب‌ساز مسترد خواهد شد.

تبصره: در مراحل مندرج در ماده ۳ کلیه هزینه‌های حمل‌ونقل قالب جهت تست یا رفع معایب قالب به عهده قالب‌ساز خواهد بود.

ماده ۴ ) تعهدات طرفین قرارداد

الف- تعهدات کارفرما

۱- کارفرما متعهد می‌گردد مبالغ مشروح در ماده ۳ قرارداد را به‌موقع پرداخت نماید.

۲- کارفرما یک نمونه شاهد تأییدشده به قالب‌ساز ارائه خواهد نمود.

ب- تعهدات قالب‌ساز

قالب‌ساز موظف است در طول مدت مندرج در ماده ۲ قرارداد قالب موضوع قرارداد را به‌طور کامل ساخته و به شرکت …… تحویل نماید و در صورت تأخیر، کارفرما مجاز خواهد بود که ضرر و زیان حاصله از دیرکرد در ساخت قالب را به ازاء هر روز تأخیر، ………ریال (……… ریال) از محل چک مشروح در بند الف ماده ۳ تأمین نماید.

ماده ۵ ) یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تأئید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده ۶ ) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۷ ) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده ۸ ) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۹ ) تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۰ ) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. ……………… به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

ماده ۱۱ ) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……… تنظیم و امضا گردید که دارای …. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                               امضای طرف دوم

…………………                                             ……………………

امضای شاهد اول                                            امضای شاهد دوم

…………………                                             …………………….

۴/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.