راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد متر مربعی زیربنا

قرارداد متر مربعی زیربنا

به تاریخ… در شهر… بین… که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی… از یک طرف، و… به نشانی… که از این به بعد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف
دیگر، پیمان زیر منعقد می‌گردد.
ماده یک – موضوع پیمان
موضوع پیمان عبارتست از: اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی)، محوطه
سازی، حصار کشی، راه اندازی و تحویل… به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک، واقع در…
براساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلاً به رؤیت، مهر و امضای پیمانکار رسیده است و
جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آن‌ها، مبادرت به قبول و تعهد نموده است.
ماده دو – اسناد و مدارک پیمان
این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:
الف) پیمان حاضر
ب) نقشه‌های کلی، تفضیلی و اجرایی شامل:
۱. نقشه‌های پلان موقعیت و طرح استقرار در… برگ.
۲. نقشه‌های معماری در… برگ.
۳. نقشه‌های جزئیات اجرایی در… برگ.
۴. نقشه‌های سازه در… برگ.
۵. نقشه‌های تأسیسات مکانیکی در… برگ.
۶. نقشه‌های تأسیسات برقی در… برگ.
۷. نقشه‌های محوطه سازی، حصار کشی و… در… برگ.
ج) مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود).
د) شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود).
ه) دستور کارها، صورت مجلس‌ها، موافقت نامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور
دیگر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.
و) فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی (رسته ساختمانی)، منضم به پیمان ارسال… (که ضمیمه پیمان تلقی
می‌شود).
تبصره: هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب
ردیف‌های بالا است. در مواردی که تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که براساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام
می‌شوند، فهرست بها در اولویت اول قرار دارد.
ماده سه – مبلغ و ضریب پیمان
الف) مبلغ اولیه پیمان برابر… (…) ریال است که براساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این
پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده ۱۲ می‌باشد.
ب) ضریب پیمان… (…) است که در ارتباط با ماده ۱۲ از آن استفاده می‌شود.
ماده چهار – مدت پیمان
مدت پیمان برابر با… (…) ماه شمسی از تاریخ اولیه صورت مجلس تحویل کارگاه – که طبق ماده
۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می‌شود – خواهد بود.
پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را
تکمیل و آماده بهره برداری نمود از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.
ماده پنج – دوره تضمین
حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده (۱۲ (ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین
می‌گردد. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی ازعدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در
مدارک پیمان باشد، شرایط مندرج در ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود.
ماده شش – نظارت
نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما
و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان،
اصول فنی و دستورات کارفرما، یا نماینده او و یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این پیمان، اجرا
نماید.
ماده هفت – تعدیل آحاد بها
به قیمت‌های این پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت به جز آنچه که در پیوست شماره ۵ پیش بینی شده، تعلق
نمی‌گیرد.
ماده هشت – نیروی انسانی، مصالح و تدارکات
تأمین نیروی انسانی، تهیه و تدارک کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای
عملیات موضوع پیمان و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است مصالح را از
منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تأیید کارفرما و یا
دستگاه نظارت قرار گیرد.
کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله‌های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد
نمود ولی هیچگونه تکلیف و تعهدی را درقبال وصول و یاعدم وصول آن ندارد.
تبصره: تأمین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن، به عهده پیمانکار است.
ماده نه – پیش پرداخت
کارفرما موافقت دارد که بنا به تقاضای پیمانکار، پیش پرداخت این پیمان را براساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد
طرح‌های عمرانی، پرداخت نماید.
ماده ده – تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار
هنگام امضای پیمان، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان ۵) پنج) درصد مبلغ اولیه پیمان، ضمانت نامه
مورد قبول کارفرما – طبق نمونه مورد عمل در طرح‌های عمرانی – را ارائه نماید، ضمانت نامه یاد شده پس از خاتمه کار و
تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار مسترد خواهد شد.
چنانچه تا ۳۰ روز پس از ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب، کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابلاغ
ننماید پیمانکار می‌تواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما باید بلافاصله نسبت به آزاد
نمودن ضمانت نامه اقدام کند. در این صورت انعقاد پیمان منتفی است.
ماده یازده – نرخ پیمان، نحوه اندازه گیری، پرداخت‌های موقت و قطعی، کسور قاونی و جبران خسا رت در دیرکرد
پرداخت‌ها
الف) نرخ پیمان: نرخ این پیمان برحسب واحد کارهای مستقل به شرح جدول ذیل می‌باشد:
ردیف زیر پروژه واحد کار مقدار کار هزینه واحد هزینه کل
۱ ساختمان شماره ۱ مترمربع
۲ ساختمان شماره ۲ مترمربع
۳ ساختمان شماره ۳ مترمربع
۴ دیوارکشی نوع ۱ مترطول
۵ دیوارکشی نوع ۲ مترطول
۶ محوطه سازی مترمربع
۷ حصار کشی مترطول
۸
۹
جمع کل (مبلغ اولیه پیمان)

این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی، طبق نقشه و مشخصات است.
در صورتی که اجرای هریک از اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد، عناوین آن‌ها در پیوست شماره یک پیمان
مندرج است.
ب) نحوه اندازه گیری سطح زیربنای ساختمان‌ها:
ب – ۱ (سطوح زیربنای هر ساختمان براساس تصویر افقی سقف‌ها ( پشت تا پشت) اندازه گیری می‌شود، بازشوها (به
استثنای بازشوها تا ۲ متر مربع) جز زیربنا به حساب نیامده ولی پیش آمدگی سقف‌ها جزو زیربنا محسوب می‌شود.
ب – ۲ (هزینه تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه گیری می‌شود.
ب – ۳ (سطوح محوطه به صورت سطح واقعی آن اندازه گیری و به صورت متر مربع محاسبه می‌شود.
ج) پرداخت‌های موقت: پرداخت‌های موقت، براساس درصدی از مبلغ هریک از پروژه‌ها به شرح جدول فوق و منحصراً
در چهارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیک گردیده، انجام خواهد شد.
بهای مصالح پایکار، براساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان، با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق
دستورالعمل مربوط و ضرایب بالاسری و منطقه‌ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار مندرج در پیمان منظور
می‌شود.
د) پرداخت قطعی: مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار، از حاصلضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند «ب» و نرخ پیمان (موضوع بند الف)، به علاوه موارد احتمالی مندرج در ماده ۱۲ بدست می‌آید.
تبصره: در صورتی که در سطوح نقشه‌های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادیر مندرج در جدول بند «الف» ملاک عمل
پرداخت قطعی خواهد بود.
ه– ) کسور قانونی: کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط
واریز می‌شود. در مورد حق بیمه تأمین اجتماعی، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرح‌های عمرانی (که براساس قیمت پایه
واگذار می‌شوند) عمل خواهد شد.
و) جبران خسارت دیرکرد در پرداخت‌ها: هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت‌ها و یا پرداخت‌های موقت تأخیر نماید
، به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه اصل بدهی، کارفرما معادل ۱۴) چهارده) درصد (سالانه) در مبلغی که
پرداخت آن به تأخیر افتاده، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت می‌نماید.
مدت تأخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط
خواهد بود.
چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که به تأخیر افتاده از ۲۰) بیست) درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید و کارفرما ظرف مدت
حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید با تقاضای پیمانکار، کارفرما طبق ماده ۴۸ به
پیمان خاتمه می‌دهد، حداکثر سود پرداختی به پیمانکار ۲) دو) درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت
نیست در این حالت پیمانکار می‌تواند درخواست خاتمه پیمان را اعلام و کارفرما به پیمان خاتمه می‌دهد.
ماده دوازده – تغییرات
در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی (از جمله تغییر نوع مصالح) و یا نقشه
های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این تغییرات، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه
های اولیه تغییر دهد، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخ‌های پیمان بدین شرح خواهد بود.
در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در بند «الف» ماده ۱۱ ایجاد شود، بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین
شده محاسبه می‌شود.
چنانچه در صورتی که تغییر مربوط به جزئیات کار باشد، طبق بهای واحد ردیف‌های فهرست‌های منضم به پیمان، با اعمال
شاخص‌های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل و اعمال ضرایب بالاسری و منطقه‌ای مندرج در فهرست بها و ضریب
پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظور می‌شود.
قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آن‌ها در فهرست بهای پیوست موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل
اجراء و صرفاً با اعمال ضریب بالاسری مندرج در فهرست بها تعیین می‌شود. سقف مبلغ این کارها حداکثر ۱۰ درصد مبلغ
اولیه پیمان است. مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌باشد.
ماده سیزده – فسخ و یا خاتمه پیمان
در صورتی که پیمان مشمول ماده ۴۶ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود،
صورت وضعیت قطعی کار براساس کارهای انجام شده، درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند «ج» ماده ۱۱
محاسبه و قطعی می‌گردد.
ماده چهارده – تجهیز و برچیدن کارگاه
هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است. پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز
نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.
در پایان کار، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید. مصالح بازیافتی از تخریب
متعلق به پیمانکار است.
ماده پانزده – سایر شرایط
در خصوص مواردی که در این پیمان نیامده است، مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخشنامه‌های ابلاغی مربوط
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از جمله خسارت پرداخت تأخیر در تحویل زمین، خسارت پرداخت تعلیق و
جریمه تأخیر پیمانکار ملاک عمل خواهد بود.

کارفرما پیمانکار

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.