راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

 این قرارداد بین خانم / آقای ………………… فرزند ………………. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از ………………….. به عنوان مالک یا وکیل مالک ( به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک ثبتی ………… قطعه ……………. واقع در ………………. محدوده شهرداری منطقه ……………… که مالک یا وکیل وی در این قرارداد اصطلاحاً مالک نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای مهندس ………….. فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ………………… با پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ساختمان به شماره ………………. و شماره عضویت ………………. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در این قرارداد « مهندس ساختمان » نامیده می شود از طرف دیگر , تحت شرایط ذیل با حضور نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (دفتر نمایندگی حوزه ……….) که در این قرارداد به ترتیب نظام و دفتر نمایندگی نامیده می شوند , منعقد می گردد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2438″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.