راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد پست مستقیم

ماده ۱)‌مقــدمه

قرارداد حاضر فی مابین شرکت / مؤسسه …………….ثبت شده به شماره…………….  با نمایندگی آقای ……………….فرزند ………… دارای شناسنامه شماره ………صادره از……. متولد …….. که از این پس باختصار طرف قرارداد نامیده می شود از یک طرف و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای ………………………………. که از این پس به اختصار پست نامیده میشود از طرف دیگر با شرایط و مقررات ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد بانجام کامل مفاد قرارداد می باشند.

ماده ۲)‌موضوع قرارداد

قبول ،‌ارسال و توزیع تعداد ………..مرسوله بصورت عادی/سفارشی  با استفاده از بانک اطلاعات موجود در شبکه پست که در مراحل مختلف توسط طرف قرارداد به پست تحویل میگردد.

ماده ۳)‌مدت قرارداد

از تاریخ ………لغایت…………..به مدت ……ماه/روز که در صورت لزوم با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴) مابه الازای قرارداد

هزینه اجرای قرارداد بر اساس نوع خدمت تعیین شده در ماده ( ۲) و همچنین مقاصد تعیین شده به ازاء‌ هر مرسوله شهری و برابر تعرفه……. ریال و بین شهری ……………..ریال جمعا“……………ریال است که به پست پرداخت خواهد شد .

تبصره ۱: چنانچه وزن مرسولات موضوع قرارداد از سنگ اول (۲۰ گرم) بیشتر شود    ما به التفاوت نرخ، برابر تعرفه مصوب به ما به الازای قرارداد افزوده خواهد شد .

تبصره ۲:‌در صورتی که طرف قرارداد در تحویل موضوع قرارداد تاخیر نماید پست هیچ گونه مسئولیتی نداشته و به میزان تاخیر حاصله به زمان اجرای قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده ۵)‌محدوده جغرافیائی قرارداد

۱-۵) مرسولات موضوع قرارداد در محدوده استانها و مناطق هشتگانه تهران بر اساس برنامه زمانبندی و طرح تقسیم پیوست( در صورت وجود) که جزء‌لاینفک قرارداد میباشد توزیع خواهد شد .

( ودر صورتی که محدوده خاصی مانند مناطق پستی تهران مورد نظر می باشد صراحتا“‌درج گردد)‌

۲-۵) سایر موارد مورد نظر از قبیل نحوه توزیع ، ساعت جمع آوری و ……………….به ترتیب درج میشود .

ماده ۶) تعهدات پست

۱-۶) پست آمار کلیه مخاطبان در محدوده جغرافیائی موضوع قرارداد را بر اساس مجموعه طبقه بندی مشاغل در اختیار طرف قرارداد قرارداده و نسبت به چاپ و الصاق نشانیهای آنان بر روی لفاف مرسولات و رهسپاری آنها به مقاصد مربوطه اقدام وآنها  را برابر استانداردهای جاری از نظر زمانی به نشانی گیرندگان توزیع خواهد نمود.

درصورتی که علت برگشت مرسوله صرفا“‌ناشی از نقص بانک اطلاعات پست باشد طرف قرارداد در صورتی میتواند تقاضای جایگزینی تعداد مرسولات برگشتی را بنماید  که تعداد مرسولات مذکور بیش از ۵% کل مرسولات موضوع قرارداد باشد.

۲-۶) پست هیچ گونه تعهدی در خصوص ارائه نشانیهای مورد استفاده در قرارداد به  طرف قرارداد ندارد.

۳-۶) به منظور انجام هماهنگیهای لازم پست نماینده ای را کتبا“‌به طرف قرارداد معرفی خواهد نمود.

۴-۶) در صورت تقاضای طرف قرارداد مبنی بر جایگزینی تعداد مرسولات برگشتی (با رعایت مفاد بند۱-۶) پست برابر مقررات اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳: پست هیچگونه مسئولیتی در قبال مفاد مرسولات طرف قرارداد ندارد.

ماده ۷)‌تعهدات طرف قرارداد.

۱-۷ ) طرف قرارداد مکلف است به منظور انجام هماهنگیهای لازم نماینده ای را کتبا“‌به پست معرفی نماید.

۲-۷) طرف قرارداد مکلف است شرایط و ضوابط پست را در خصوص ابعاد و استانداردهای پاکات رعایت نموده و از قراردادن هر نوع اشیاء‌ ممنوعه (برابر قوانین پستی ) در جوف پاکات خودداری نماید .

۳-۷) طرف قرارداد مکلف است پاکات حاوی مرسولات خود را در هر مرحله حداکثر ۱۰روز قبل از اجراء‌ قرارداد تا تاریخ  ………………..به پست تحویل دهد.بدیهی است در صورت تاخیر در تحویل مرسولات پست هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نداشته و به تناسب تاخیرات انجام شده به مدت زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

۴-۷ ) طرف قرارداد مکلف است به محض انعقاد قرارداد تضمین مناسب معادل کل ما به الازای قرارداد در اختیار پست قرارداده تا در صورت توقف در تحویل مرسولات مورد توافق ، حسب نظر پست میزان حقوق و مطالبات خود را از محل تضمین مزبور دریافت نماید. تضمین مزبور ۴۵ روز پس از پایان مدت قرارداد به شرط انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد به …………… مسترد خواهد شد .

تبصره ۴: طرف قرارداد موظف است یک نمونه از مرسولات خود را راساً‌  به پست تحویل نماید.بدیهی است ، در صورت مغایرت بین مرسوله تحویلی در هنگام قرارداد و مرسولات تحویلی جهت ارسال و توزیع ، پست هیچگونه مسئولیتی نداشته و در صورت  بروز هر نوع مشکل .. پاسخگو خواهد بود.

ماده ۸)‌فسخ قرارداد

هر یک از طرفین قرارداد حق دارند با اعلام قبلی یکماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام  نماید بدیهی است در صورتی که تقاضای فسخ از ناحیه ……………….باشد به ازاء‌ مرسولات توزیع نشده حقوق مربوط به مرسولات مذکور توسط پست محاسبه و………… مکلف به پرداخت آن خواهد بود .

ماده ۹)‌قطعیت مفاد قرارداد

………… صریحا“ اعلام می نماید که از شرایط و اوضاع و احوال و شرایط اجرای قرارداد اطلاع کامل داشته و با لحاظ جمیع جهـات اقدام به انعـقاد قرارداد نموده و

کلیه جوانـب را سنجیده است ،‌لذا پس از انعقاد قرارداد نمی تواند به دلایلی از قبیل عدم محاسبه کافی و امثال آن متعذر شود و هیچگونه ادعا یا مطالبه ای از این جهت نخواهد داشت .

 

 

ماده ۱۰)‌فورس ماژور (‌حوادث غیر مترقبه )‌

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) بر اساس مقررات مربوطه طرفین نسبت به فسخ یا تجدید نظر در مفاد قرارداد اقدام خواهند نمود .

ماده ۱۱)‌حل اختلاف

هر گونه اختلافات راجع به این قرارداد و تفسیر مواد آن حتی المقدور با مذاکره طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه از این طریق ،‌هر یک از طرفین می تواند به مراجع صالحه قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید

ماده ۱۲)‌اقامتگاه قانونی

پست اقامتگاه خود را  خیابان کارگر جنوبی چهار راه لشگر ساختمان پست مکانیزه   طبقه سوم اداره کل پست مستقیم و ……………………………. اقامتگاه خود را ……………………………………………………………………………………………………….. اعلام  می نماید و کلیه مکاتباتی که از سوی هر یک از طرفین قرارداد به نشانی فوق ارسال می شود ابلاغ شده تلقی و کلیه آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود.

تبصره  5: در صورتی که هر یک از طرفین در زمان اجرای تعهدات قرارداد نشانی خود را تغییر دهد مکلف است ظرف مدت ۵ روز اقامتگاه جدید خود را به اطلاع دیگری برساند ،‌در غیر اینصورت اقامتگاه سابق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۳ )‌تعداد نسخ

این قرارداد در۱۳ ماده ۵تبصره و در۲ نسخه تنطیم یافته که پس از امضاء‌ طرفین                        لازم الاجراء‌میباشد.   

نماینده مؤسسه                                                                         نماینده پست

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.