راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد پیمانکاری نظافت

قرارداد پیمانکاری نظافت

این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه …………… به آدرس …………….. کوچه …………….. پلاک ……………… که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .


ماده ۱) موضوع قرارداد


عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر :
الف) ………………………………………………… .
ب) …………………………………………………… .
ج) ……………………………………………………. .
د) ……………………………………………………. .
و) ……………………………………………………. .
ز) ……………………………………………………. .
ح) …………………………………………………….


ماده ۲ ) مدت قرارداد


از تاریخ ……….. لغایت ……….. به مدت یک سال شمسی تعیین می گردد و کلیه توافقات و قراردادهای قبلی در این رابطه با پیمانکار از درجه اعتبار ساقط می باشد .


ماده ۳) مبلغ قرارداد


در قبال انجام کارهای مورد قرارداد توسط پیمانکار , به ازاء هر ماه انجام کار ……… ریال , که برای مدت قرارداد مبلغ ………… ریال می باشد .
………………… مبلغ قرارداد بابت دستمزد و مبلغ ……………………… جهت خرید لباس کار و لوازم کار تعیین پرداخت می گردد.
تبصره ۱ : در پایان قرارداد در صورت توافق طرفین مبنی بر ادامه قرارداد ( تمدید قرارداد ) مبلغ جدید با در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی کار و امور اجتماعی و به ازاء هر نفر نیروی انسانی پیمانکار تعیین می گردد .
تبصره ۲ : در صورتی که کیفیت خدمات انجام شده توسط پیمانکار کمتر از ………………….. توسط ناظر مربوطه منظور شود حق الزحمه پیمانکار در آن ماه متناسب با درصد کیفیت ارائه شده پرداخت می گردد .
تبصره ۳ : هزینه ابزار و لوازم و لباس کار , کلیه حقوق قانونی دستمزد , حق مسکن , حق اولاد , عیدی , بازخرید خدمت , بازخرید مرخصی , شیر روزانه , سود پیمانکار و پرسنل به کارگرفته شده در محاسبات منظور شده است و کارخانه تعهد دیگری برای هزینه های مربوطه نخواهد داشت .


ماده ۴ ) نحوه پرداخت


حق الزحمه موضوع قرارداد پایان هر ماه در قبال ارائه صورت وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید ناظر قرارداد و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار با کیفیت مطلوب و پس از کسر کسور قانونی پرداخت خواهد شد .
تبصره ۴ : با توجه به پیشنهاد پیمانکار مبنی بر نیاز حداقل …………………. نفر جهت انجام موضوع قرارداد فعلاً مشغول به کار خواهند بود که خود پیمانکار جزو نفرات محاسبه نمی گردد . بدیهی است از نظر کارفرما فقط انجام صحیح کار مورد نظر می باشد نه تعداد پرسنل پیمانکار و در صورت عدم رضایت کارفرما به دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل دیگر پیمانکار موظف به اضافه کردن پرسنل به اندازه کافی تا رفع اشکالات و نظافت کامل محوطه مورد قرارداد می باشد ( بدون اضافه شدن مبلغ قرارداد ) و در حال حسن انجام کار ملاک خواهد بود .


ماده ۵) ناظر قرارداد


از طرف کارفرما آقای ………. مدیر ا مور اداری + رئیس واحد مواد خام کارخانه آقای ……… به عنوان ناظر قرارداد تعیین و پیمانکار مکلف است کلیه کارهای موضوع قرارداد را با نظارت و اطلاع نامبردگان به انجام رساند .
تبصره ۵ : ناظر قرارداد به نوبه خود افرادی را در چارچوب دستگاه نظارت و هریک از بخش ها تعیین می نماید و در صورتی که تأیید دستگاه نظارت و ناظرین کمتر از ………………………. باشد با اخطار قبلی مبلغ آن بخش از قرارداد مطابق همان درصد کسر پرداخت خواهد شد .


ماده ۶) کسورات قانونی


۶-۱- از کلیه مطالبات پیمانکار …………………… به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
۶-۲- از کلیه مطالبات پیمانکار …………………. به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده ۷) تضمین حسن انجام کار


پیمانکار چک شماره …………… عهده بانک ………….. شعبه …………… به مبلغ …………….. ریال در وجه کارفرما صادر و تسلیم می نماید چک مذکور به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما خواهد بود . بدیهی است هرگونه خسارات وارده به کارفرما ناشی از تفسیر و یا عدم اجرای صحیح و به موقع هریک از مفاد قرارداد از محل چک یاد شده و دیگر مطالبات پیمانکار کسر برداشت خواهد شد .


ماده ۸) تعهدات پیمانکار


۸-۱- پیمانکار ملزم به رعایت مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار می باشد .
۸-۲- پیمانکار می بایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید .
۸-۳- پیمانکار می بایست مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
۸-۴- پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را به غیر نخواهد داشت .
۸-۵- پیمانکار موظف است در صورت نیاز در اسرع وقت در محل کارخانه حضور داشته باشد
۸-۶- پیمانکار موظف است کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.
۸-۷- تأمین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
۸-۸- پیمانکار ملزم و موظف است که مقررات و قوانین کار جمهوری اسلامی را رعایت نماید .
۸-۹- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده ۱۳ قانون کار توجه داشته و رعایت قوانین کار و امور اجتماعی در خصوص پرسنل خود بنماید .


ماده ۹ ) سایر شرایط قرارداد


۹-۱- چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد پیمانکار به موقع نسبت به انجام مورد قرارداد اقدام ننماید و موجب ایجاد وقفه در کار گردد , کارفرما رأساً نسبت به رفع مانع اقدام و هزینه های مربوطه را برآورد و با ۲۰ درصد اضافه به حساب پیمانکار منظور خواهد نمود . بدیهی است تکرار مورد موجب خسارات بر طبق شرایط قرارداد خواهد بود و در صورت تکرار مورد پس از دو مرتبه اعلام نظر ناظر و اخطار کتبی توسط کارفرما قرارداد قابل فسخ خواهد بود .
۹-۲- زمان انجام کار نظافت می بایست هماهنگ با ساعات کار کارخانه از ساعت ۷ صبح آغاز و ادامه یابد و بعد از وقت اداری انجام کار با هماهنگی ناظر و واحدهای مربوطه جهت کنترل ورود و خروج امکان پذیر است .
۹-۳- جمع آوری مواد و قطعات ضایعاتی محوطه در جای مناسب که کارفرما تعیین می نماید به عهده پیمانکار است .
۹-۴- پیمانکار و پرسنل تحت امر آن ملزم به رعایت مواد ایمنی کارگاه بوده و در صورت مشاهده هرگونه خلاف متناسب با موارد غیر ایمنی درصدی از مبلغ کیفیت کار کسر خواهد شد .
۹-۵- پیمانکار می بایست جهت ورود و خروج کارکنان و افراد تحت پوشش خود مجوز لازم از طریق بازرگانی و اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین درخواست نماید .
۹-۶- پیمانکار موظف به تأمین لباس متحدالشکل الزاماً با رنگ متفاوت با رنگ لباس کارگران کارخانه و آرم مخصوص پیمانکار مربوطه بوده و کارگران ملزم به پوشیدن و استفاده از لباس فوق می باشند . ( و در صورت رعایت آن ۵% ( پنج درصد ) از محل مبلغ قرارداد کسر خواهد شد ) .
۹-۷- پیمانکار در موقع تسویه حساب در پایان قرارداد ملزم به ارائه تسویه حساب فردی پرسنل خود می باشد و بدون تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .
۹-۸- با توجه به مفاد قرارداد بابت انجام موضوع قرارداد اضافه کاری از طرف کارخانه به پیمانکار پرداخت نمی شود چون در محاسبه مبلغ قرارداد اضافه کاری مورد نیاز منظور شده است ولی پیمانکار موظف است در صورت اضافه کار توسط پرسنل تحت پوشش خود به ایشان اضافه کاری پرداخت نماید و کارخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال دستمزد و اضافه کاری آنها ندارد .
۹-۹- ایاب و ذهاب کارگران پیمانکار به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد و تنها در صورت در مسیر بودن و وجود ظرفیت خالی , استفاده از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه بلامانع است .


ماده ۱۰ ) فسخ قرارداد


چنانچه در طول مدت قرارداد پیمانکار به دفعات ( حداقل سه نوبت ) موجب ایجاد وقفه در کار گردد کارفرما می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ و نسبت به محاسبه و کسر خسارات وارده از مطالبات پیمانکار اقدام نماید .


ماده ۱۱ ) حل اختلافات


در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای هریک از مفاد قرارداد ابتدا از طریق دوستانه سعی در حل اختلاف خواهد شد , در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب به مراجع ذیصلاح مراجعه خواهد شد .


ماده ۱۲ ) نسخ قرارداد


این قرارداد در ۱۲ ماده , ۵ تبصره و دو نسخه در محل کارخانه ………….. تنظیم و هر نسخه آن حکم واحد را خواهد داشت .

کارفرما
مدیر کارخانه ………… پیمانکار ……………….

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.