راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد کاشی کاری و سنگ کاری

قرارداد کاشی کاری و سنگ کاری

طرفین قرارداد

کارفرما: [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] به شماره شناسنامه [شماره] صادره از [محل صدور] به نشانی [آدرس]

پیمانکار: [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] به شماره شناسنامه [شماره] صادره از [محل صدور] به نشانی [آدرس]

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای کاشی کاری و سنگ کاری در محل مورد نظر کارفرما به شرح زیر:

[توضیحات کامل در مورد محل مورد نظر کارفرما و نوع کاشی و سنگ مورد نظر]

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت قرارداد [تعداد] روز شمسی از تاریخ [تاریخ] می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد [مبلغ] ریال به صورت نقدی می باشد. [تصویر قرارداد]

ماده ۴- تعهدات کارفرما

  • فراهم نمودن محل مورد نظر و تجهیزات لازم برای اجرای قرارداد
  • پرداخت مبلغ قرارداد به پیمانکار طبق شرایط مندرج در قرارداد
  • نظارت بر اجرای صحیح قرارداد

ماده ۵- تعهدات پیمانکار

  • اجرای صحیح و کامل قرارداد مطابق با مشخصات فنی و دستورالعمل های کارفرما
  • استفاده از مصالح و تجهیزات با کیفیت و استاندارد
  • رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در حین اجرای قرارداد
  • تحویل کار به کارفرما ظرف مدت قرارداد

ماده ۶- نحوه پرداخت

[توضیحات کامل در مورد نحوه پرداخت مبلغ قرارداد]

ماده ۷- تضمین حسن انجام کار

پیمانکار متعهد است تا [تعداد] روز پس از اتمام مدت قرارداد، مبلغ [مبلغ] ریال به عنوان تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم نماید. مبلغ تضمین حسن انجام کار پس از اتمام مدت تضمین و تایید کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده ۸- فسخ قرارداد

قرارداد در موارد زیر قابل فسخ می باشد:

  • عدم انجام تعهدات توسط یکی از طرفین
  • بروز حوادث غیرمترقبه که اجرای قرارداد را غیرممکن سازد
  • توافق کتبی طرفین

ماده ۹- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع اختلاف به مراجع قانونی ذیصلاح ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۰- امضای قرارداد

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد را دارد.

[امضای کارفرما] [امضای پیمانکار]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.