قانون ایین دادرسی مدنی
قانون ایین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.

تفسیر ماده ۱۹۷

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به موردی است که خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خود ابراز ننماید و تنها دلیل خود را سوگند مدعی علیه تعرفه نماید در ان صورت چنان چه مدعی علیه با اتیان سوگند ادعای مدعی را رد نماید حکم بر برائت ذمه خوانده صادر می شود و در صورت امتناع خوانده از اتیان سوگند وفق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل می شود

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
سامانه استعلام چک
سامانه استعلام چک