ماده 90 قانون کار
ماده 90 قانون کار

ماده ۹۰ قانون کار

ماده ۹۰ قانون جدید کار چیست؟

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید ، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند .

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
نمونه وکالت کاری گرفتن برگ سبز خودرو