راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

چگونگی مزایده اموال منقول و غیر منقول

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص مزایده اموال و نحوه مزایده اموال منقول و غیر منقول و تشریفات انجام مزایده اموال برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

مزایده اموال

طبق قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده اموال، فروش از قیمی آغاز میشود که یا طرفین در زمان ارزیابی، بر آن توافق نموده و یا ارزیاب قیمت را تعیین کرده باشد.

به این قیمت قیمت پایه گفته می شود. از این رو مزایده اموال از قیمت پایه آغاز می شود یعنی قیمتی که مبدا شروع مزایده است و مال به شخصی فروخته میشود که بیشترین بها را پیشنهاد و قبول می کند.

اقدامات لازم پیش از تشکیل مزایده اموال

۱ – تعیین قیمت پایه اموال : مقصود از قیمت پایه قیمتی است که مال به قیمت ارزیابی شده مورد مزایده قرار میگیرد و داوطلبان خرید با قیمت پایه مال را به بیشترین بهای پیشنهادی خرید می کنند. ارزیابی اموال غیر منقول و به همان ترتیب اموال منقول انجام میشود. اگر طرفین بر بهای اموال توافق نمودند قیمت پایه همین است وگرنه قیمت اموال را کارشناس ( ارزیاب ) تعیین میکند.

نکته : چنانچه مال در زمان بازداشت یا پس از آن، توسط کارشناس ارزیابی شده باشد و از تاریخ اعلام نظریه کارشناسی، تا روز مزایده اموال بیش از شش ماه سپری شده باشد ارزیابی پیشین معتبر نبوده واموال باید دوباره ارزیابی شود.

۲ – آماده کردن مقدمات فروش مال، در صورت بازداشت یا وثیقه های دیگر

۳ – تعیین موعد فروش و محل فروش : طبق قانون در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می شود وگرنه مدیر اجرا موعد و محل فروش را تعیین میکند. موعد فروش باید طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

۴ – آگاه نمودن دادسرا : فروش با حضور دادورز (مامور اجرا ) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها می رسد. مامور اجرا مزایده اموال را انجام می دهد و چون محکوم علیه حاضر به فروش مال خود نیست نماینده دادسرا باید حضور داشته باشد که به نمایندگی از محکوم علیه مال را فروخته و صورت مجلس را امضا کند.

۵ – تنظیم آگهی مزایده اموال و انتشار و الصاق آن : آکهی فروش طبق قانون باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود در نقاطی که روزنامه نباشد و هم چنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید میشود.

اشخاص مجاز در مزایده اموال

۱ – مجاز بودن شرکت محکوم له مانند سایرین در خرید : محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و البته اگر بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده شناخته می شود.

۲ – مجاز بودن شرکت محکوم علیه در خرید : صاحب مال می تواند محکوم علیه یا شخص ثالثی باشد که می تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

اشخاص غیر مجاز در خرید اموال مزایده

ارزیابان یا دادورز ها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند هم چنین اقرابای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.

رخداد های جلسه مزایده

۱ – به فروش رفتن مال در نوبت اول مزایده و پرداخت بها : مزایده اموال به قیمت پایه آغاز می شود و هرکس بالاترین بها را نسبت به سایر داوطلبان خرید پیشنهاد و قبول کند برنده مزایده اعلام میشود و مامور اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.

حداکثر مهلت مزبورنباید از یک ماه تجاوز نکند و در صورتی که برنده مزایده اموال در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. قیمت ده درصد با توجه به بهایی است که داوطلب خرید پیشنهاد نموده و با قبول آن برنده مزایده شده است.

۲ – خریدار نداشتن مال در نوبت اول مزایده و گزینه های محکوم له : هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید . یا محکوم له میتواند تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بر عهده محکوم له می باشد. یا محکوم له میتواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند.

۳ – نوبت دوم مزایده اموال : در نوبت دوم مزایده نیز قیمت قیمت پایه و سایر شرایط فروش همان است که در نوبت اول بررسی می گردد و در صورت پیدا نشدن خریدار در نوبت دوم مزایده محکوم له مکلف است مال را به قیمت پایه قبول کند وگرنه با درخواست محکوم علیه مال توقیفی ازاد میشود.

پایان جلسه مزایده در اموال منقول

در پایان جلسه مزایده چنانچه مال به فروش رسد در صورت مجلس، تاریخ فروش خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و نام و مشخصات خریدار در ان نوشته شده و به امضای خریدار و دادورز (مامور اجرا ) و نماینده دادسرا می رسد.

تسلیم مال به خریدار بعد از پرداخت تمام بهای آن و در صورتی است که در مهلت مقرر یک هفته ای، راجع به تخلف از مقررات مزایده به دادگاه شکایت نشده و یا اگر شکایتی شده باشد دادگاه آن را مردود اعلام کند. چنانچه مال در تصرف شخصی باشد که حقی نسبت به آن دارد (مانند مستاجر ) مال به همان صورت به خریدار تحویل می شود تا متصرف در زمان مقرر آن را به خریدار تسلیم کند.

پایان جلسه مزایده در اموال غیر منقول

پس از انجام مزایده اموال باید صورت مجلس تنظیم شود و مامور اجرا مشخصات مال غیر منقول تاریخ فروش و قیمتی که مال به فروش رسیده و اسم و مشخصات خریدار و مالک باید نوشته شود و به امضا طرفین برسد سپس صورت مجلس به پیوست پرونده اجرایی، به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده تسلیم شود زیرا تنظیم سند انتقال را دادگاه در صورتی صادر میکند که صحت جریان مزایده را احراز نماید.

فروش ملک مشاع بازداشت شده

حسب ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه مال غیر منقولی معرفی شود که محکوم علیه مالک تنها مقدار مشاعی از آن باشد همین مقدار میتواند بازداشت شده و به فروش برسد و اگر شش دانگ مال غیر منقول برای بازداشت معرفی شود که ارزش آن بیشتر از محکوم به و هزینه های اجریی باشد تنها آن مقدار مشاعی از ملک که که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است بازداشت میشود.

منبع: سایت حقوقی فاطمه یعقوبی

سوالات متداول

فاصله مزایده اول و دوم چقدر است؟

طبق قانون در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می شود وگرنه مدیر اجرا موعد و محل فروش را تعیین میکند. موعد فروش باید طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

آیا محکوم له میتواند در مزایده شرکت کند ؟

بلی، محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و البته اگر بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده شناخته می شود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.