راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ترمینولوژی حقوقی معنی کلمات با حرف ( آ )

معنی حقوقی کلمات با حرف ( آ )

آئین دادرسی

اسم مجموعه‌ای است از مقررات که به منظور رسیدگی بمرافعات یا شکایات (قضائی و اداری) یا درخواستهای قضائی (مانند درخواست در امور حسبی) و ما نند آن‌ها وضع و بکار می‌رود ما نند آئین دادرسی مدنی (اصول محاکمات حقوقی) و آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی اداری و جز این‌ها.

آئین دادرسی تجاری

رشته‌ای است از حقوق خصوصی داخلی که مربوط برسیدگی بدعاوی ناشی از اعمال تجارتی است. در همین معنی اصطلاح آئین دادرسی بازرگا نی هم بکار می‌رود

آئین دادرسی کیفری

رشته‌ای است از حقوق عمومی داخلی بر ای کشف جرم ورسیدگی بآن و تطبیق مجازات مرتکب با قا نون و برای تعیین تشکیلات دادگاههای کیفری و صلاحیت آن‌ها و مقررات طرح دعوی کیفری و صدور حکم.

آئین دادرسی مدنی

رشته‌ای است از حقوق داخلی هرملت که از سازمانهای قضائی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می‌کند.
دراینکه این رشته جزء حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است اختلاف نظر وجود دارده بنظر ما در صورت استقرار شک، آنچه که نیاز به اثبات و استدلال دارد این است که این رشته مربوط بحقوق عمومی است؛ و الا ارتباط آن بحقوق خصوصی نیاز باستدلال ندارد علیهذا تا دلیل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومی اقامه نشودجزءحقوق خصوصی بشمار می‌آید.

آئین نامه

( حقوق عمومی ) الف- مقرراتی که مقامات صلاحیتدارما نند وزیریا شهردار و غیره وضع و در معرض اجراء می‌گذارند خواه هدف آن تسهیل اجراءو تشریح قا نونی از قوا نین موضوعه باشد خواه در مواردی باشدکه اساساً قا نونی وضع نشده است در همین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است۰ گاه خود مجلس وضع نظامنامه می‌کند.
در حقوق اسلام اینگو نه مقررات را حکم می‌گفتند و آنرا درمقابل شرع بکار می‌بردند ۰ وضع اینگو نه مقررات را (که بنا بر تدوین آن نداشتند) حکومت می‌نامیدند.
ب- آئین نامه (Reglement) یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرائی قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائی و تحقق بخشیدن بآن‌ها وضع شده باشد وشامل آئین نامه‌های مصوب پارلمان نمی‌باشد (آئین نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قا نون به معنی ا عم که شامل کلیه مصو بات کلی پارلمان است می‌شود.)

آئین نامه باین معنی مفهوم عامی دارد که جزقا نون (مصو بات کلی پار لمان) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آئیئ نامه همین است ۰

آئین نامه اجرائی

( حقوق عمومی ) آئین نامه‌ای نه برای اجراء یک قانون مقرر می‌شود. ممکن است آئین نامه اجرائی را خود مجلس و یا دولت ویا مقامات اداری کشور در حدود صلاحیتی که دارند تهیه و بمعرض اجراء بگذارند.

آئین نامه مستقل

(حقوق عمومی) آئین نامهای که مقام رسمی صلاحیتدار در حدود اختیار خود (و بدون اینکه بمنظور اجراء قانون معینی از قوانین موضوعه باشد) وضع کند.

آبونمان Abonement

عنوان عقودی است که درآن‌ها تعهد بطور متناوب یا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعأ معین ویکجا یا باقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن وبرق یا روزنامه و تأتریاگاز و تلفن و مانند آن‌ها ۰ عوض را وجه اشتراک  گوینده ترجمه آن باشتراک بی مناسبت است و تقلید از اعراب هم بیوجه است (بند چهارم ماده: ۷۳۹ قا نون آئین دادرسی مدنی).

آب‌های ساحلی

(بین‌الملل عمومی) قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد هست آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌های واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران هست (ماده یک قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها محوب ۲۴-۴-۱۳۱۳) ۰
میزان آب‌های ساحلی دول در همین حدود است و آب‌های ساحلی قسمتی از کشور صاحب آب‌های ساحلی محسوب است و مقررات آن کشور در آن مجری است.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.