راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

معنی حقوقی کلمات ( چ )

چک
(تجارت) نوشته اى است که بموجب آن صادر کننده چک وجوهى را که نزد دیگرى دارد کلا یا بعضا بنفع خود یا ثالث مسترد مى دارد (ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران)

چک بسته
(تجارت) چکی است که برروى آن دو خط کشیده اند وفقط بانک دیگری میتواند آن چک را دریافت کند و باشخاص متفرقه پرداخته نمیشود Cheque barre

چک بى محل
(تجارت – جزا) چکى که صادرکننده آن، وجه یا اعتبارى نزد محال علیه چک نداشته باشد اگر پس ازتاریخ صدورچک
هم وجه آنرا کشیده باشد ویا کمتر ازوجه چک محل داشته باشد بازچک بی محل است (بند الف ماده سوم قانون چکهاى
بى محل مصیوب ۱۳۳۷ که منسوخ به قانون صدور چک ۱۳۴۴ مى باشد) (رک. چک وعده دار)

چک وعده دار
(تجارت) چکى که بموجب آن صادرکننده به محال علیه چک دستور پرداخت وجه آنرا در رأس موعد معینى بدهد. (ماده پنج قانون چکهاى بى محل مصوب ۱۳۳۷ منسوخ بقانون صدور چک ۱۳۴۴) وعده دار بودن چک، مانع صدق مفهوم چک بر آن نیست (ماده ۳۱۱ قانون تجارت) لذا عرف وعده دار بودن دلیل بی محل بودن چک نیست وتنها گواهى بانک بر عدم محل، ماخذ احراز بی محل بودن چک است. صدور اجرائیه بماخذ قانون چک ۱۳۴۴ براى چک وعده دار اشکال ندارد.

چم
رک. حقوق زارعانه

چوب زن حراج
کسیکه چوب حراج را در دست گرفته و عرضه حراج با اواست این شخص عضو رسمى و مطلقا مستخدم دولت نیست ولى از طرف ادارات مربوطه باین کار (بطور غیررسمی) گماشته میشود و ازمحل  حق حراج سهمى باو بعنوان دستمزد میدهند و چون این کاراحتیاج بخبرگی ندارد عنوان کارشناس هم باو داده نمیشود تا مشمول مقررات کارشناسى باشد (ماده ۹۵ آئین نامه اجراء اسناد رسمى مصوب ۱۳۲۲)

چهار زن
(مدنى- فقه) چهار زن که بعقد دوام درحباله نکاح مردى باشند.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.