راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه تعهدنامه پرداخت اقساط وام

تعهدنامه  پرداخت اقساط  وام

 اینجانب  کارمند ………… به شماره کارمندی ………… و تاریخ استخدام ………………. که در واحد ………….. خدمت می نمایم ضمن تشکر از مساعت صورت گرفته درخصوص موافقت با پرداخت وام به اینجانب ، ضمن قبول تعهدات مندرج در این ورقه و با اطلاع از مقررات وام  به شرکت اختیار و وکالت بلاعزل می دهم تا بتواند در صورتی که به هر نحوی از انحاء در پرداخت اقساط ماهیانه این وام تاخیری حاصل گردد، باقیمانده وام را دفعتاً از حقوق و مزایای اینجانب کسر و عندالاقتضاء از سایر درآمدها و داراییهایم استیفا نماید.

نام و امضا

تاریخ

  • نامه اداری
  • نامه نگاری
  • نمونه متن اداری
۴.۶/۵ - (۵ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.