راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست اعتراض ثالث

خواهان: محمود ، نام خانوادگی: ….، نام پدر: علیرضا، شغل : کاشی فروشی، محل اقامت: جیرفت،خیابان….،شماره……….

خوانده ۱ : علی، نام خانوادگی: ….، نام پدر: ….، شغل: معمار ساختمان، محل اقامت: جهرم، خیابان ….شماره……

خوانده ۲: رضا، نام خانوادگی: ….، نام پدر: ….، شغل: بنا ، محل اقامت: جهرم ، خیابان …. شماره….

وکیل یا نماینده قانونی: جهانگیر، نام خانوادگی: ….، نام پدر : ….، شغل: وکالت ، محل اقامت: تهران ، خیابان……شماره……

تعیین خواسته و بهای آن: اعترای ثالث نسبت به حکم پرونده کلاسه …..موضوع دادنامه شماره….. و خسارات دادرسی

دلائل و منظمات دادخواست: پرونده کلاسه…. قرار داد مورخ…. و وکالت نامه، حکم پرونده کلاسه مذکور

ریاست شعبه … دادگاه … جهرم

موقرا:

١ – به عرض عالیمقام می رساند برابر قرارداد مورخ۷۲/۹۲/۲ موکل اینجانب یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی …. بخش را از خوانده دوم خریداری نموده است.

۲ – خوانده دوم به حکایت قرارداد مورخ /۷۲/۳/۴ همین ملک را از خوانده اول خریداری کرده و بعدا حقوق خود را به شرح مندرج در بند یک به موکل منتقل نموده، آنرا تحویل داده و حقوقی در قرارداد اخیر الذکر برای او باقی نمانده است.

بخوانید: نمونه دادخواست جلب ثالث

۳ – با کمال تأسف خوانده دوم دادگاه محترم را در جریان انعقاد قرارداد ثانوی نگذارده با اقامه دعوی و جری مراحل قانونی له وی حکم صادره به قطعیت رسیده است.

اکنون به تقدیم این دادخواست به عنوان اعتراض ثالث از محضر عالیجناب مستند به اماده ۵۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض استدعا می شود، در ماهیت الغاء حکم مذکور و خسارات مورد تقاضا است. در خصوص الزام خوانده اول به انتقال مورد معامله متعاقبا اقامه دعوی خواهد شد. تأمین موضوع ماده مذکور پس از تعیین میزان آن در صندوق دادگاه تودیع خواهد شد.

نام – امضاء

وکیل دادگستری

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

شعبه ………………….. دادگاه ……………………………………………. رسیدگی فرمائید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده …………………………………………………

تاریخ ………………………………………….امضاء

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.