راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست جلب ثالث

خواهان: …. ، نام خانوادگی: ….، نام پدر: …. ،شغل: خانه دار، محل اقامت : ……………

خوانده: ا-ب، نام خانوادگی : ….، نام پدر: ….،شغل: آهنگر، محل اقامت : ……………

بخوانید: نمونه دادخواست اعتراض ثالث

وکیل یا نماینده قانونی ایشان: ….، نام پدر: ….، شغل: …..، محل اقامت: …………..

تعیین خواسته و بهای آن: جلب ثالث در پرونده کلاسه ….

دلایل و منضمات دادخواست : پرونده کلاسه فوق، قرارداد، استعلام ثبتی

ریاست شعبه … دادگاه …
موقرا :
ضمنا تقدیم این درخواست جلب ثالث مذکور مورد استدعا است:
در پرونده کلاسه فوق اینجانب علیه خوانده دوم اقامه دعوی نموده ام، وی در جریان دعوی پرداخت پول به نماینده تام الاختیارش را تکذیب نموده، ضمنا مدعی شده است که رسیدهای ارائه شده به امضاء نماینده اش نیست و به این علت از اجرای تعهدات قراردادی امتناع دارد.
اینک در مهلت مقرر قانونی با تقدیم این دادخواست جلب ثالث (خوانده اول) به دادرسی در جهت احراز صحت ادعای اینجانب تقاضا می شود.


محل امضاء – مهر – انگشت


شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

شعبه ………………………. دادگاه …………………………………………… رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ………………………………………………………………..
| تاریخ ………………………… امضاء

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.