راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست ورود ثالث

خواهان: ….، نام خانوادگی: ….، نام پدر: ….، شغل: ….، محل اقامت: ……………

خوانده: ….، نام خانوادگی: ….،نام پدر: ….، شغل: ….، محل اقامت: …………….

وکیل یا نماینده قانونی: ….، نام خانوادگی: ….، نام پدر: ….، شغل:…، محل اقامت: ……………

تعیین خواسته و بهای آن : ورود ثالث در پرونده کلاسه …. بطلان قرارداد مورخ ….الزام به تنظیم سند رسمی مقدم بر….ریال

دلائل و منضمات دادخواست: پرونده کلاسه …شعبه … دادگاه…قرارداد مورخ ….استعلام ثبتی

ریاست شعبه … دادگاه …

احتراما:
۱- در پرونده کلاسه فوق خوانده اول با اقامه دعوی علیه خوانده دوم الزام او را به تنظیم سند رسمی انتقال تقاضا کرده است.

بخوانید : نمونه دادخواست جلب ثالث


۲ – وفق قرارداد مورخ مشارالیه کلیه حقوق قراردادی خود را وفق قرارداد مورخ … به اینجانب منتقل نموده و دعوی وی تضییع کننده حق دادخواست دهنده است.
اینک به تقدیم این دادخواست به عنوان ورود ثالث با اعلام ورود به پرونده مذکور اعلام بطلان قرارداد خوانده اول و دوم و سپس صدور حکم برالزام خوانده دوم به حضور در دفترخانه و انتقال مورد معامله به نام اینجانب به جبران خسارت استدعا می شود. استعلام ثبتی را تقاضا دارد.

صدور قرار رسیدگی توأم به هر دو پرونده درخواست می شود.


نام – امضاء


شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:
شعبه …………… دادگاه ……………………………….. رسیدگی فرمائید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده …………………………
تاریخ ……………………… امضاء

بخوانید : نمونه دادخواست اعتراض ثالث

پرسش و پاسخ مرتبط:

س)دادخواست تجدیدنظر به کدام مرجع تسلیم می شود، آیا به استنباط از ماده ۴۸۹ ق. آ. د. م که راجع به مرجع تقدیم دادخواست پژوهشی بوده است در دعوی تجدیدنظر دادخواست تجدید نظر را می توان به دادگاه صادر کننده حکم یا قرار، به مرجع تجدیدنظر، به دادگاه عمومی، تجدیدنظر محل اقامت تجدیدنظرخواه یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او) تقدیم نمود؟
ج)به استنباط ماده ۴ و حسب ماده ۹ ق- م – ت – ن متقاضی تجدیدنظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه به دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدهد.
س) ۲ – رسیدگی تجدید نظر چگونه شروع می شود.؟
ج) ماده ۴۸۹ رسیدگی پژوهشی را موکول به تقدیم دادخواست دانسته است که با توجه به حکومت قانون تعیین موارد تجدیدنظر مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ و عدم نسخ ماده فوق می توان گفت درخواست کننده تجدیدنظر در موارد حقوقی باید دادخواست بدهد. (ماده ۷۰ ق. آ. د. م که شروع رسیدگی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست است.)
اگر چه در ماده ۹ ق – م- ت -ن قانونگذار کلمه درخواست را به کار برده لیکن منظور آن نبوده است که این درخواست خارج از برگ دادخواست تنظیم شود، زیرا برخلاف مرحله بدوی در تجدیدنظر درخواست کننده تقاضا می کند رأی مورد تجدیدنظر واقع شود، در حالیکه در مرحله بدوی مستقیم با تقدیم دادخواست رسیدگی به ادعا را مورد درخواست قرار می دهد. در واقع در مرحله بدوی ادعا علیه مدعی علیه مطرح می شود. در مرحله تجدیدنظر متقاضی بدوا علیه دادگاه بدوی ادعا دارد، او مدعی است که دادگاه صادر کننده در صدور رأی به محکومیت او اشتباه کرده موازین قانونی را رعایت ننموده و در محدوده قانون تعیین موارد تجدیدنظر درخواست دارد دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض نماید، سپس به ادعا رسیدگی و حسب خواسته رأی دهد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.