راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی تأیید بایر اعلام نمودن زمین

کلاسه پرونده: ۱۳۳۱
تاریخ ۷۴/۹/۳۰
شماره دادنامه ۱۰۹۶/۷۴۵۳

مرجع رسیدگی- شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با حضور امضا کنندگان ذیل:

تجدید نظر خواه – مدیریت امور … استان تهران با وکالت آقای …
تجدید نظر خوانده- آقای …

تجدید نظر خواسته- دادنامه شماره ۷۰۰ مورخ۷۴/۷/۱ شعبه اول دادگاه عمومی کرج
گردشکار – تجدید نظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانون مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده به دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید:


رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی مدیریت امور … استان تهران با وکالت آقای .… علیه …. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰ مورخ ۷۴/۷/۱ شعبه اول دادگاههای عمومی کرج نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است، با توجه به رسیدگی های معموله و محتویات پرونده ایراد و اشکالی به دادنامه مذکور وارد نیست و درخواست تجدیدنظرخواه منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواه رأی بدوی تأیید می گردد، این رأی قطعی است.
مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

غلامعلی عابدی

رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران – نادر دیوسالار

نکته:

تجدید نظر درخواست است که در برگ دادخواست تقدیم دادگاه می شود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.