راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی توقیف عملیات اجرایی

به تاریخ ۱۳۵۵/۹/۳۴

شماره دادنامه ۵۵۵

کلاسه پرونده ۶۲۱/۵۵

مرجع رسیدگی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران

خواهان – شرکت با مسئولیت محدود

خوانده ….

خواسته دعوی – تقاضای توقیف

گردشکار ۔ پس از ورود دادخواست بشماره ۱۷۱۱۵ -۳۵/۹/۱۶ و ارجاع به این شعبه و جری تشریفات قانونی بالاخره در تاریخ بالا در وقت فوق العاده شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران بتصدی امضا کننده تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده بشرح زیر مبادرت بصدور قرار می نماید:


قرار دادگاه

نظر به اینکه وکلای خواهان با استناد به نامه های شهرداری راجع به وضعیت ملک و نقشه های مربوط و فتوکپی قبض پرداخت وجه ضمن دادخواست اصلی تقاضای توقیف عملیات اجرائی سند لازم الاجرا شماره ۱۶۰۸۱ -۵۴/۱/۲۵ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۳۲۷ تهران موضوع پرونده اجرائی شماره ۵۴۰۴ شعبه سوم اجرایی ثبت تهران را نمود و خسارات احتمالی را که از توقیف اجرائیه سند مزبور احتمالا ممکن است بطرف مقابل وارد آید و از طرف دادگاه با توجه به رهینه داشتن طلب تعیین گردیده طبق قبض سپرده شماره ۱۸۹۶۷ و ۱۸۸۵۶ -۳۵/۶/۲۴ به صندوق دادگستری ایداع کرده اند، علیهذا مستندا به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ قرار توقیف عملیات اجرائی را تا پایان رسیدگی و صدور حکم صادر و اعلام می دارد.


رئیس شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران
یحیی جلیلوند

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.