راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی/حکم واخواهی

به تاریخ ۷۵/۵/۲۱ شماره پرونده ۱۳۹-۹۴۵-۷۴ شماره دادنامه…………..

مرجع رسیدگی شعبه ۱۳۹ دادگاه عمومی تهران

خواهان – محمود………. با وکالت آقای ………

خوانده – آقای ….

حتما بخوانید: نمونه دادخواست واخواهی

خواسته – واخواهی
گردشکار- پس از وصول دادخواست و ثبت آن و انجام تشریفات قانونی بتاریخ وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است به لحاظ محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نمایند.


رأی دادگاه


خواسته آقای … وکالتا از جانب … به طرفیت آقای … عبارت است از واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۰ -۶۹/۱۲/۲۶ ضبط در پرونده ۹۴۳/۶۹ شعبه ۶۸ حقوقی دو سابق با اعلام مجعول بودن امضاء انتسابی به موکل خویش منقوش در ذیل برگ فروشنامه مورخ ۵۷/۹/۱۲ است که در پرونده مورد واخواهی اساس صدور حکم بوده است، چون رسیدگی به اصالت امضاء مارالذکر مستلزم دسترسی دادگاه بر اصل آن برای کارشناس است، مراتب ارائه سند مزبور به واخوانده اعلام معزى الیه قیام به امر مزبور ننموده و در خلال دادرسی دفاع و تکذیبی نسبت به واخواهی مطروحه معمول نداشته، ادعای واخواه در نظر محکمه بر صحت تشخیص چون دلیل دیگری مثبت ادعای واخوانده در پرونده به نظر نرسیده، مستند به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر فسخ دادنامه فوق الاشعار و رد دعوی آقای … به طرفیت واخواه فعلی صادر و اعلام می شود.

رأی صادره به تأثر از مبلغ خواسته قطعی است.


رئیس شعبه ۱۳۹ دادگاه عمومی تهران احمدپور

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.