راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی رد درخواست دستور موقت

نمونه رأی رد درخواست دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات اجرایی

به تاریخ ۷۱/۸/۱۱ کلاسه پرونده ۶۲۲/۷۱ شماره دادنامه ۵۰۸ -۷۱/۸/۱۱
| مرجع رسیدگی شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست آقای اردستانی

مشاور دادگاه – اجتهادی

حتما بخوانید: نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت


پژوهشخواهان – آقایان با وکالت آقای ………………………………… هر دو بنشانی تهران ….

پژوهشخوانده – آقای … به نشانی ….

بخوانید: نمونه رأی قرار دستور موقت

پژوهشخواسته – تجدید نظر نسبت بدادنامه ۵۴۱ و ۵۴۰ -۷۱/۷/۲۷صادره از شعبه ۴۷ حقوقی دو تهران مبنی بر رد تقاضای آقایان ………………………………….. برای صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرائی حکم تخلیه صادره از دادگاه
گردشکار – پژوهشخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده که پس از ثبت و ارجاع به این شعبه و ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت در وقت فوق العاده شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی یک تهران جلسه دادگاه تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:


رأی دادگاه

تجدید نظر آقایان ………………………. با وکالت آقایان ….. نسبت به دادنامه های ۵۴۱ و ۵۴۰ – ۱۳۷۱/۷/۲۷
صادره از شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی ۲ تهران قابل پذیرش نبوده و نتیجتا رد می شود، زیرا هر چند بموجب ماده ۷۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش می آید، نیز از جمله مواردی ذکر شده که انجام دادرسی فوری نسبت به آن وجود داشته است. اما بنظر دادگاه با تصویب و اجرای قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) که مؤخرالتصویب بر قانون سابق الذکر است و خصوصا توجه به ماده ۲۴ (مواد بعدی در باب ترتیب اجرای احکام و تعیین تکلیف نسبت به اشکالات حادث در جریان انجام آنها) موردی برای اعمال دادرسی فوری در اموری که قانون اجرای احکام مدنی نسبت به آنها تعرض نموده و تعیین تکلیف کرده باقی نمانده است. با توجه بمراتب فوق دادنامه های ۵۴۱ و ۵۴۰ -۱۳۷۱/۷/۲۷ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی ۲ تهران تأیید و استوار می شوند.


رئیس دادگاه – سید رضا اردستانی

مشاور دادگاه – اجتهادی

نکته: خواهان دعوی بدوی باید صدور قرار توقف عملیات اجرایی را درخواست می نمود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.