راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی قرار تأمین خواسته (۲)

شماره پرونده۱۲۲/۷۴ تاریخ رسیدگی۷۴/۲/۲۶شماره قرار ۱۴۱

مرجع رسیدگی شعبه ۳۳ دادگاه حقوقی یک تهران

رئیس دادگاه – رحیم نویدانفر

خواهان – آقای … با وکالت آقای …

خوانده – آقای …

حتما بخوانید: نمونه دادخواست درخواست صدور قرار تأمین خواسته
خواسته- قرار تأمین خواسته به مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یکفقره چک شماره ۰۷۸۲۹۵ – ۷۲/۳/۲۰و خسارات دادرسی


رأی دادگاه

نظر به تقاضای وکیل خواهان و ملاحظه اصول اسناد و تودیع مبلغ پنج میلیون ریال خسارت احتمالی به موجب قبض سپرده شماره ۱۹۷۹ مورخ۷۴/۲/۱۰قرار تأمین خواسته از اموال بلا معارض خوانده را به میزان مبلغ پنجاه میلیون ریال به استناد بند ۳ ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید، قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از آن قابل واخواهی در این دادگاه می باشد، هزینه قرار به عهده متقاضی است.


رئیس شعبه ۳۳ دادگاه حقوقی یک تهران
رحیم نویدانفر

توضیحات:

۱-اصول اسناد باید به رؤیت دادگاه برسد، کلمه واخواهی مذکور یعنی اعتراض به قرار سوی مدعی علیه که طی نوشته عادی تقدیم دادگاه می شود.
۲- بر حسب ذیل بند سوم ماده ۲۲۵ ق – آ – د – م هرگاه به موجب رأی نهائی (قطعی) مدعی در دعوی محکوم به بی حقی شود و قرار تأمین اجراء شده بدون اینکه ضرورت داشته باشد دادگاه ورود خسارت را از مدعی علیه استفسار کند به درخواست او کل خسارت احتمالی تودیع شده را بدون نیاز به تقدیم دادخواست به مدعی علیه می پردازد و اگر خسارات بیشتر وارد شده مستلزم تقدیم دادخواست است. در صورت اجرای قرار هیچ ضرورتی به ثبوت ورود خسارت نیست.
این شدت عمل قانونگذار در ماده مذکور برای جلوگیری از درخواستهائی است که صرفا به منظور سوء استفاده به محاکم ارائه می شود.
۳- در ماده ۲۹۳ ق. آ. د . م و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت صدور قرار تأمین خواسته پیش بینی شده است.

۲/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.