راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی قرار توقیف اموال

نمونه رأی قرار توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸ مکرر ق – م:

به تاریخ … در وقت فوق العاده جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.
موضوع درخواست مدعی آقای … عبارتست از درخواست صدور قرار توقیف اموال مدعى علیه، آقای … به داعیه ممانعت از فروش اموال.


قرار دادگاه

نظر بر اینکه مدعی با ارائه تعداد … فقره چکهای بلا محل صادره از جانب مدعی علیه ادعا کرده مبلغ … ریال بستانکار است و مدعى علیه ضمن امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد نقل و انتقال اموال خود می باشد و در جهت ابراز دلائل قرار مدیون از اداء دین به دو فقره فتوکپی استعلام ثبتی دفترخانه … شهرستان …… استناد نموده و ادعا دارد مدعی علیه در تدارک نقل و انتقال اموال خویش است، همچنین فتوکپی سند رسمی شماره … مورخ …… دفترخانه … ابرازی نیز مؤید انتقال یکی از پلاکهای ثبتی متعلق به مدعی علیه می باشد، فلذا به منظور جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال و ممانعت از فرار مدیون از اداء دین مستند به ماده ۲۱۸ مکرر ق ۔ م قرار توقیف اموال مدعى علیه تا رسیدگی ماهیتی و قطعیت حکم صادر و اعلام می گردد، بدیهی است در صورتی که مدعی ظرف ده روز از ثبت دادخواست ماهیتی خودداری نماید، از قرار صادره به درخواست مدعى علیه رفع اثر خواهد شد، دایره اجراء مکلف است تا میزان مبلغ ……………. ریال هریک از اموال مدعی علیه را توقیف و پس از تأمین وجه فوق الذکر از ادامه آن خودداری نماید.


رئیس شعبه … دادگاه …

همچنین بخوانید: نمونه رأی رفع توقیف از اموال

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.