راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند تقسیم نامه

تقسیم نامه

چون شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت… متر مربع قطعه… تفکیکی قطعه… به پلاک شماره… فرعی از… اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک… الی…الی… و قسمتی از… و… و… الی… و…الی… و…الی… فرعی از اصلی مذکور واقع در…انتقالی از سازمان زمین شهری استان تهران طبق سند شماره… مورخ…دفتر خانه… ومورد ثبت… جلد سند مالکیت شماره…و…دفتر…صفحه…آقا/خانم… شناسنامه شماره…صادره از… متولد سال…فرزند…ساکن…مورد تقسیم واقع در…مشاع و مشترک بوده هریک نسبت به سه دانگ مشاع و نیز صورت جلسه تفکیکی شماره…مورخ… ثبت… به دو قطعه آپارتمان تفکیک شده است و در تاریخ زیر با تراضی و توافق کامل با صلح و سازش در مقام تقسیم بر آمدند.

۱-شش دانگ آپارتمان قطعه اول به مساحت… مترمربع بانضمام بالکن بمساحت… متر مربع واقع در طبقه… باقدرالسهم ازعرصه و سایر مشاعات بشرح صورت تفکیکی بمساحت…متر مربع و قدر السهم از آب اشتراکی شماره… و قدر السهم کلیه حقوق برق شماره اشتراکی…با وام وودیعه و سایر مزایای مترتبه به آن‌ها در سهم اختصاصی آقای/خانم…شماره شناسنامه…فرزند… صادره از… نامبرده فوق الذکر قرار گرفت در ازاء سهم مشاع از شش دانگ و مورد تقسیم بشرح سند شماره… مورخ… این دفتر در رهن بانک سپه می‌باشد و کلیه مفاد ومندرجات و شرایط سند رهنی مذکور بقوت و اعتبار خود باقی درمورد مورد تقسیم هر دو قطعه لازم الاجراء است و تا پرداخت تمام بدهی سند رهنی مذکور تا آخرین دینار هر دو قطعه در این بانک باقی خواهد ماند. در مورد هر دو قطعه لازم الاجرا است.

۲- شش دانگ آپارتمان قطعه دوم به مساحت… مترمربع بانضمام بالکن بمساحت… متر مربع واقع در طبقه…به حدود…با حق استفاده از مشاعات و مشترکات به شرح قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه‌های اجرائی آن و قدر السهم از مشاعات شرح مذکور در بالا و قدر السهم از آب اشتراکی…وقدر السهم از برق اشتراکی… و کلیه حقوق برق شماره… آب و برق تهران از حق الاشتراک و حق الامتیاز و وام و ودیعه و سایرمزایای مترتبه به آن‌ها درازاء سهم مشاع در سهم اختصاص آقای/خانم…شماره شناسنامه…فرزند… صادره از… نامبرده فوق الذکر قرار گرفت و تقسیم کنندگان هر یک اقرار بتصرف مورد تقسیم سهم خود نمود و تقسیم کنندگان بشرح مذکور در فوق صلح و سازش نموده در مقام تقسیم بر آمدند و نسبت به همدیگر هیچگونه حقی و ادعایی ندارند واین سند باستناد شماره استعلام… مورخ… و مفاصا حساب دارائی شماره… مورخ… و نوسازی…انجام شد و آقا/خانم…فرزند… شناسنامه شماره… صادره از… ساکن…طبق نامه شماره… مورخ… بانک مذکور با امضاء این سند از طرف بانک موافقت خود را با این تقسیم اعلام نمود این سند باستناد پاسخ استعلام شماره… مورخ… ومفاصا حساب دارائی شماره… مورخ…حوزه…و نوسازی شماره… مورخ… در… برگ به شماره های… و… تنظیم و قبض حق الثبت به شماره… صادر گردید.

بتاریخ…

متن از محمد حیدری سردفتر سابق ۲۶ تهران

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.