راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند صلح فیش حج

مورد صلح: واگذاری کلیه حقوق عینی حقیقی واقعی فرضی تصوری و احتمالی مصالح نسبت به فیش حج بشماره فیش حج عمره مفرده حسب الاظهار بشماره ثبت *** شماره حساب *** و شماره گروه *** مورخ *** صادره از بانک ملت شعبه پاستور کد بانک *** بنحوی که هیچگونه حقی از حقوق مزبوره برای مصالح در مورد صلح باقی نیست و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است و متصالح اقرار بتصرف نمود.

مال الصلح: مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال وجه رایج ایران که تماما و نقدا به مصالحین تادیه گردیده است. کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از صیغه باظهار و قبض و اقباض و غیره اجرا شد و صیغه خیارات خیار غبن فاحش از طرف بعمل امد و بخشنامه شماره ۱۰/۱۳۰ – ۱۳۵۸/۱/۱۶ ثبت کل به متصالح تذکر داده شده و مع الوصف مسوول شناسایی مصالح گردیده. مصالحین ضمن العقد متصالح را وکیل خود قرار دادند تا در صورت بروز هرگونه اشتباه در تنظیم این سند حق مراجعه به دفترخانه و تنظیم و امضا اقرارنامه اصلاحی را داشته باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.