راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد اجاره با خادم مسجد

دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد قراردادهایی برای «اجاره با خادم»، «اجاره سالن اجتماعات»، «قرارداد صلح برای مراسم ختم در شبستان مسجد» و «قرارداد کار موقت برای خادم»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشهمستاجرین (فرم ۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلیمستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشهمستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلیمستاجرین (فرم۲)»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشهمستاجرین (فرم۲)» و «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشهمستاجرین (فرم۲)» تنظیم نموده است که کارگزاران مسجد می‌توانند با بهره‌گیری از آن‌ها در امور ذکر شده، از بوجود آمدن مشکلاتی که گاهی به شأن مسجد آسیب می‌زند و یا حقوق آن را تضییع می‌کنند، تا حد زیادی جلوگیری نماید.

متن زیر نمونه قرارداد اجاره با خادم مسجد است یکی از این نمونه هاست:

نمونه قرارداد اجاره با خادم مسجد

بسمه تعالی

شماره قرارداد……………

تاریخ……………………….

قرارداد اجاره با خادم مسجد

ماده ۱ -طرفین قرارداد

۱-۱ -موجر: مسجد ………………………………، با تولیت/ نمایندگی آقای/خانم……….، فرزند:…………………… به شماره

ملی:……………………..، به شماره همراه………………….، به آدرس و اقامتگاه قانونی

…………………………………………………………………………………………….:

۱-۲ -۲-۱ -مستأجر: آقای………………………….، فرزند:……………….، متولد سال: ………..، به شماره ملی………………….، به

شماره همراه………………….. به آدرس و اقامتگاه قانونی :………………………………………………………………………………….

ماده ۲ -مشخصات و نوع کاربری عین مستأجره

۲-۱ -عین مستأجره عبارتست از: تملیک منافع پالک ثبتی به شماره:……. فرعی از:……. اصلی:……. بخش:……. مشتمل بر…….

اتاق مسجد، واقع در ضلع: ……………………. مسجد، به نشانی:………………………………………………………………………………………….،

به مساحت تقریبی:……………….. متر مربع، با حق استفاده برق/ آب/ گاز/ شوفاژ/ کولر/ پارکینگ/ انباری/ تلفن به

شماره……………………………. که جهت استفاده، به رؤیت مستأجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

۲-۲ -کاربری عین مستأجره، صرفاً مسکونی بوده و در صورت تخلف از شرط توسط مستأجر، موجر حق تخلیه مورد اجاره را

خواهد داشت.

ماده۳ -مدت اجاره

مدت اجاره از تاریخ / / ۱۱ الی / / ۱۱ به مدت ………….. شمسی می باشد.

ماده ۴ -اجاره بها و نحوه پرداخت آن

۱-۱ -میزان اجاره بها در طول مدت قرارداد جمعاً……………………………..ریال، از قرار ماهیانه مبلغ …………………………ریال می

باشد که در آخر هر ماه به موجب قبض رسید، به حساب مسجد، به شماره …………………….نزد شعبه ………….

بانک……………………پرداخت می شود.

۲

۱-۲ -مبلغ………………………………ریال از طرف مستأجر به عنوان قرض الحسنه به حساب مسجد، به شماره ……………………….نزد

شعبه …………. بانک………………………پرداخت شد. این مبلغ با انقضای مدت اجاره و یا فسخ آن و پس از تسویه حساب کامل

مستأجر با مسجد، همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد.

۱-۳ -مستأجر موظف است یک فقره سفته به میزان ……………………… ریال ، در وجه مسجد، بابت انجام شرایط قراردادی، در

حین انعقاد قرارداد به موجر تحویل دهد. موجر نیز مکلف است، در پایان مدت قرارداد، در صورت رعایت مفاد این قرارداد توسط

مستأجر و تسویه حساب کامل نسبت به استرداد سند مزبور اقدام نماید.

ماده ۵ -شرایط و آثار قرارداد

۵-۱ -مستأجر نمی تواند از عین مستأجره بر خالف منظور قرارداد مندرج در ماده ۲( مسکونی( استفاده نماید.در غیر این صورت

موجر حق فسخ قرارداد به صورت یکطرفه و تخلیه مورد اجاره را خواهد داشت.

۵-۲ -عین مستأجره صرفاً برای استفاده مستأجر، همسر و فرزندان وی می باشد و حق دادن اسکان به غیر از این افراد را ندارد، مگر

با اذن و اجازه کتبی موجر.

۵-۳ -مستأجره تحت هیچ عنوان، حق انتقال یا واگذاری عین مستأجره را به غیر ندارد.تخطی از این بند موجب فسخ قراداد بوده و

از آن پس ید مستأجر غاصبانه و ضمانی خواهد بود.

۵-۱ -در صورت وجود کنتور و انشعاب اختصاصی، پرداخت هزینه های مصرفی از جمله: آب/ برق/ گاز/ تلفن/ و ….، بر عهده

مستأجر است.

۵-۵ -پرداخت هزینه های مربوطه به نگهداری عین مستأجره به عهده موجر و هزینه های مربوط به انتفاع و بهره برداری کامل از

آن ، به عهده مستاجر است.

۵-۶ -مستاجر مکلف است در زمان تخلیه، عین مستأجره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت

نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده بوده و تشخیص اصل ورود

خسارت، میزان خسارت و نحوه جبران آن، به تشخیص موجر خواهد بود. مستأجر با امضای این قرارداد، تشخیص موجر را

پذیرفته و حق هرگونه اعتراض یا شکایت نسبت به آن را از خود، سلب و ساقط نمود.

۵-۷ -مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره یا فسخ قرارداد، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به

موجر تسلیم نماید. چنانچه مستأجر عین مستأجره را در تاریخ انقضاء، تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر

خودداری نماید، موظف است روزانه مبلغ ……………… ریال، به عنوان جریمه به موجر بپردازد و تهاتر جریمه مزبور، رأساً با

مبلغ قرض الحسنه )بند ۲ -ماده ۱ ،)بال اشکال است. اخذ خسارت تأخیر تخلیه با فسخ قرارداد )بند ۱ ماده ۶ ،)قابل جمع است و

مانع اخذ آن نیست.

۳

۵-۸ -این قرارداد در سایر موارد، تابع قوانین و مقررات موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می باشد.

ماده ۶ -فسخ قرارداد

۶-۱ -در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مستأجر، از قبیل: تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت اجاره بها، انتقال عین مستأجره به

غیر، استفاده غیر مسکونی از عین مستأجره، اسکان دادن به غیر، خالف مفاد بند ۲ ماده ۵ این قرارداد، تعدی و تفریط در عین

مستأجره، عدم رعایت شئونات اسالمی در مسجد و سایر موارد به تشخیص موجر، موجر می تواند قرارداد را یکطرفه فسخ و تخلیه

عین مستأجره را تقاضا نماید.

۶-۲ -با توجه به اینکه مستأجر، خادم مسجد )موجر( می باشد، در صورت قطع رابطه همکاری مسجد و خادم، اعم از انقضای

مدت قرارداد کار با خادم، اقاله قرارداد کار، فوت خادم، استعفای خادم، اخراج خادم و نظایر آن، مستأجر موظف است حداکثر

ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ قطع همکاری با مسجد، عین مستأجره را تخلیه و تسویه حساب و تحویل موجر نماید.

۶-۳ – موجر می تواند هر زمانی که بخواهد به صورت یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد مزبور اقدام نماید لکن می بایست یک ماه

قبل کتباً به مستأجر اعالم نماید تا نسبت به تخلیه عین مستأجره اقدام نماید.

ماده ۷ -شهود قرارداد

به استناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ ،شهود با مشخصات زیر، این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند.

این قراداد در تاریخ / / ۱۱ ،در ۷ ماده و سه نسخه یکسان، بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

موجر: مسجد……………… مستأجر )خادم(:امضاء، مهر مسجد و تاریخ امضاء و تاریخ

شاهد اول: آقای…………………………………………………..،فرزند……………………….، به شماره ملی:……………………………………….،

به آدرس و اقامتگاه قانونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………،

شماره تماس ثابت:…………………….. شماره تماس همراه:…………………………… امضاء و تاریخ:

شاهد دوم: آقای…………………………………………………..،فرزند……………………….، به شماره ملی:……………………………………….،

به آدرس و اقامتگاه قانونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………،

شماره تماس ثابت:…………………….. شماره تماس همراه:…………………………… امضاء و تاریخ:

منبع: www .masjed .ir

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.